HORARIOS PERIODO 1-2018

Actualizado al 15/10/2018 01:17 pm
CA3B01 COMPUTACION I 01  PROF. BRITO H CARLOS R
LU0800 A11  LU0850 A11  MI0800 LC1  MI0850 LC1

CA3B01 COMPUTACION I 02  PROF. BRITO H CARLOS R
MA0800 A11  MA0850 A11  JU0800 LC1  JU0850 LC1

CA3B01 COMPUTACION I 03  PROF. PACHECO S LISBETH C
LU0800 A10  LU0850 A10  MI0800 LC2  MI0850 LC2

CA3B01 COMPUTACION I 04  PROF. PACHECO S LISBETH C
LU0940 A10  LU1030 A10  MI0940 LC2  MI1030 LC2

CA3B01 COMPUTACION I 05  PROF. PACHECO S LISBETH C
MA0800 A10  MA0850 A10  JU0800 LC2  JU0850 LC2

CA3B01 COMPUTACION I 06  PROF. CARDENAS C GEORGE H  (CERRADA)
MA0940  MA1030  JU0940  JU1030


CA3B01 COMPUTACION I 07  PROF. CARDENAS C GEORGE H  (CERRADA)
MA1120  MA1210  JU1120  JU1210


CA3B01 COMPUTACION I 08  PROF. CARDENAS C GEORGE H  (CERRADA)
MA1300  MA1350  JU1300  JU1350


CA3B01 COMPUTACION I 09  PROF. VERA D MARVIALI O
MI0800 A11  MI0850 A11  MI0940 LC3  MI1030 LC3

CA3B01 COMPUTACION I 10  PROF. VERA D MARVIALI O
MI1120 A11  MI1210 A11  MI1300 LC1  MI1350 LC1

CA3B01 COMPUTACION I 11  PROF. VERA D MARVIALI O
VI0800 A11  VI0850 A11  VI0940 LC3  VI1030 LC3

CA3B01 COMPUTACION I 12  PROF. HIDALGO D BESLITH M
MA0800 AE5  MA0850 AE5  MA0940 LC2  MA1030 LC2

CA3B01 COMPUTACION I 13  PROF. HIDALGO D BESLITH M
MA1120 A10  MA1210 A10  JU1120 LC2  JU1210 LC2

CA3B01 COMPUTACION I 14  PROF. HIDALGO D BESLITH M
JU0800 A10  JU0850 A10  JU0940 LC2  JU1030 LC2

CA4B01 COMPUTACION I 01  PROF. BRITO H CARLOS R
LU0800 A11  LU0850 A11  MI0800 LC1  MI0850 LC1

CA4B01 COMPUTACION I 02  PROF. BRITO H CARLOS R
MA0800 A11  MA0850 A11  JU0800 LC1  JU0850 LC1

CA4B01 COMPUTACION I 03  PROF. PACHECO S LISBETH C
LU0800 A10  LU0850 A10  MI0800 LC2  MI0850 LC2

CA4B01 COMPUTACION I 04  PROF. PACHECO S LISBETH C
LU0940 A10  LU1030 A10  MI0940 LC2  MI1030 LC2

CA4B01 COMPUTACION I 05  PROF. PACHECO S LISBETH C
MA0800 A10  MA0850 A10  JU0800 LC2  JU0850 LC2

CA4B01 COMPUTACION I 06  PROF. CARDENAS C GEORGE H  (CERRADA)
MA0940  MA1030  JU0940  JU1030


CA4B01 COMPUTACION I 07  PROF. CARDENAS C GEORGE H  (CERRADA)
MA1120  MA1210  JU1120  JU1210


CA4B01 COMPUTACION I 08  PROF. CARDENAS C GEORGE H  (CERRADA)
MA1300  MA1350  JU1300  JU1350


CA4B01 COMPUTACION I 09  PROF. VERA D MARVIALI O
MI0800 A11  MI0850 A11  MI0940 LC3  MI1030 LC3

CA4B01 COMPUTACION I 10  PROF. VERA D MARVIALI O
MI1120 A11  MI1210 A11  MI1300 LC1  MI1350 LC1

CA4B01 COMPUTACION I 11  PROF. VERA D MARVIALI O
VI0800 A11  VI0850 A11  VI0940 LC3  VI1030 LC3

CA4B01 COMPUTACION I 12  PROF. HIDALGO D BESLITH M
MA0800 AE5  MA0850 AE5  MA0940 LC2  MA1030 LC2

CA4B01 COMPUTACION I 13  PROF. HIDALGO D BESLITH M
MA1120 A10  MA1210 A10  JU1120 LC2  JU1210 LC2

CA4B01 COMPUTACION I 14  PROF. HIDALGO D BESLITH M
JU0800 A10  JU0850 A10  JU0940 LC2  JU1030 LC2

CA4B02 COMPUTACION II 01  PROF. HERNANDEZ HUGO
LU0800 LC2  LU0850 LC2  LU0940 A11  LU1030 A11

CA4B02 COMPUTACION II 02  PROF. HERNANDEZ HUGO  (CERRADA)
LU1120  LU1210  LU1300  LU1350


CA4B02 COMPUTACION II 03  PROF. HERNANDEZ HUGO
MA0800 LC1  MA0850 LC1  MA0940 A10  MA1030 A10

CA4B02 COMPUTACION II 04  PROF. CHIN L IRMA C  (CERRADA)
LU0800  LU0850  LU0940  LU1030


CA4B02 COMPUTACION II 05  PROF. CHIN L IRMA C
MA0800 AE6  MA0850 AE6  MA0940 LC1  MA1030 LC1

CA4B02 COMPUTACION II 06  PROF. CHIN L IRMA C  (CERRADA)
VI0800  VI0850  VI0940  VI1030


CA4B02 COMPUTACION II 07  PROF. MACHADO M ALEJANDRO J
JU0800 LC3  JU0850 LC3  JU0940 A10  JU1030 A10

CA4B02 COMPUTACION II 08  PROF. MACHADO M ALEJANDRO J
JU1300 LC2  JU1350 LC2  JU1440 A10  JU1530 A10

CA4B02 COMPUTACION II 09  PROF. MACHADO M ALEJANDRO J  (CERRADA)
VI1300  VI1350  VI1440  VI1530


CA4B02 COMPUTACION II 10  PROF. MUÑOZ P JOHN D
MI0800 A10  MI0850 A10  VI0800 LC2  VI0850 LC2

CA4B02 COMPUTACION II 11  PROF. MUÑOZ P JOHN D
MI1120 A10  MI1210 A10  VI1120 LC2  VI1210 LC2

CA4B02 COMPUTACION II 12  PROF. MUÑOZ P JOHN D
MI1300 A10  MI1350 A10  VI1300 LC2  VI1350 LC2

CA4B02 COMPUTACION II 13  PROF. CARDENAS C GEORGE H  (CERRADA)
MA0940  MA1030  JU0940  JU1030


CA4B02 COMPUTACION II 14  PROF. CARDENAS C GEORGE H  (CERRADA)
MA1120  MA1210  JU1120  JU1210


CA4B02 COMPUTACION II 15  PROF. CARDENAS C GEORGE H  (CERRADA)
MA1300  MA1350  JU1300  JU1350


CA5B02 COMPUTACION II 01  PROF. HERNANDEZ HUGO
LU0800 LC2  LU0850 LC2  LU0940 A11  LU1030 A11

CA5B02 COMPUTACION II 02  PROF. HERNANDEZ HUGO
LU1120 LC1  LU1210 LC1  LU1300 A10  LU1350 A10

CA5B02 COMPUTACION II 03  PROF. HERNANDEZ HUGO
MA0800 LC1  MA0850 LC1  MA0940 A10  MA1030 A10

CA5B02 COMPUTACION II 04  PROF. CHIN L IRMA C
LU0800 AE2  LU0850 AE2  LU0940 LC2  LU1030 LC2

CA5B02 COMPUTACION II 05  PROF. CHIN L IRMA C
MA0800 AE6  MA0850 AE6  MA0940 LC1  MA1030 LC1

CA5B02 COMPUTACION II 06  PROF. CHIN L IRMA C
VI0800 A10  VI0850 A10  VI0940 LC2  VI1030 LC2

CA5B02 COMPUTACION II 07  PROF. MACHADO M ALEJANDRO J
JU0800 LC3  JU0850 LC3  JU0940 A10  JU1030 A10

CA5B02 COMPUTACION II 08  PROF. MACHADO M ALEJANDRO J
JU1300 LC2  JU1350 LC2  JU1440 A10  JU1530 A10

CA5B02 COMPUTACION II 09  PROF. MACHADO M ALEJANDRO J  (CERRADA)
VI1300  VI1350  VI1440  VI1530


CA5B02 COMPUTACION II 10  PROF. MUÑOZ P JOHN D
MI0800 A10  MI0850 A10  VI0800 LC2  VI0850 LC2

CA5B02 COMPUTACION II 11  PROF. MUÑOZ P JOHN D
MI1120 A10  MI1210 A10  VI1120 LC2  VI1210 LC2

CA5B02 COMPUTACION II 12  PROF. MUÑOZ P JOHN D
MI1300 A10  MI1350 A10  VI1300 LC2  VI1350 LC2

CA5B02 COMPUTACION II 13  PROF. CARDENAS C GEORGE H  (CERRADA)
MA0940  MA1030  JU0940  JU1030


CA5B02 COMPUTACION II 14  PROF. CARDENAS C GEORGE H  (CERRADA)
MA1120  MA1210  JU1120  JU1210


CA5B02 COMPUTACION II 15  PROF. CARDENAS C GEORGE H  (CERRADA)
MA1300  MA1350  JU1300  JU1350


CA7B03 COMPUTACION AVANZADA 01  PROF. ALMARZA M ANGEL D
LU0800 LC1  LU0850 LC1  VI0800 LC1  VI0850 LC1

CA7B03 COMPUTACION AVANZADA 02  PROF. ALMARZA M ANGEL D
LU0940 LC1  LU1030 LC1  VI0940 LC1  VI1030 LC1

CA7B03 COMPUTACION AVANZADA 03  PROF. ALMARZA M ANGEL D
MI0940 LC1  MI1030 LC1  MI1120 LC1  MI1210 LC1

CA8B03 COMPUTACION AVANZADA 01  PROF. ALMARZA M ANGEL D
LU0800 LC1  LU0850 LC1  VI0800 LC1  VI0850 LC1

CA8B03 COMPUTACION AVANZADA 02  PROF. ALMARZA M ANGEL D
LU0940 LC1  LU1030 LC1  VI0940 LC1  VI1030 LC1

CA8B03 COMPUTACION AVANZADA 03  PROF. ALMARZA M ANGEL D
MI0940 LC1  MI1030 LC1  MI1120 LC1  MI1210 LC1

CA9B02 COMPUTACION II 01  PROF. HERNANDEZ HUGO
LU0800 LC2  LU0850 LC2  LU0940 A11  LU1030 A11

CA9B02 COMPUTACION II 02  PROF. HERNANDEZ HUGO  (CERRADA)
LU1120  LU1210  LU1300  LU1350


CA9B02 COMPUTACION II 03  PROF. HERNANDEZ HUGO
MA0800 LC1  MA0850 LC1  MA0940 A10  MA1030 A10

CA9B02 COMPUTACION II 04  PROF. CHIN L IRMA C
LU0800 AE2  LU0850 AE2  LU0940 LC2  LU1030 LC2

CA9B02 COMPUTACION II 05  PROF. CHIN L IRMA C  (CERRADA)
MA0800  MA0850  MA0940  MA1030


CA9B02 COMPUTACION II 06  PROF. CHIN L IRMA C  (CERRADA)
VI0800  VI0850  VI0940  VI1030


CA9B02 COMPUTACION II 07  PROF. MACHADO M ALEJANDRO J
JU0800 LC3  JU0850 LC3  JU0940 A10  JU1030 A10

CA9B02 COMPUTACION II 08  PROF. MACHADO M ALEJANDRO J
JU1300 LC2  JU1350 LC2  JU1440 A10  JU1530 A10

CA9B02 COMPUTACION II 09  PROF. MACHADO M ALEJANDRO J  (CERRADA)
VI1300  VI1350  VI1440  VI1530


CA9B02 COMPUTACION II 10  PROF. MUÑOZ P JOHN D  (CERRADA)
MI0800  MI0850  VI0800  VI0850


CA9B02 COMPUTACION II 11  PROF. MUÑOZ P JOHN D
MI1120 A10  MI1210 A10  VI1120 LC2  VI1210 LC2

CA9B02 COMPUTACION II 12  PROF. MUÑOZ P JOHN D
MI1300 A10  MI1350 A10  VI1300 LC2  VI1350 LC2

CA9B02 COMPUTACION II 13  PROF. CARDENAS C GEORGE H  (CERRADA)
MA0940  MA1030  JU0940  JU1030


CA9B02 COMPUTACION II 14  PROF. CARDENAS C GEORGE H  (CERRADA)
MA1120  MA1210  JU1120  JU1210


CA9B02 COMPUTACION II 15  PROF. CARDENAS C GEORGE H  (CERRADA)
MA1300  MA1350  JU1300  JU1350


CA9B03 COMPUTACION AVANZADA 01  PROF. ALMARZA M ANGEL D
LU0800 LC1  LU0850 LC1  VI0800 LC1  VI0850 LC1

CA9B03 COMPUTACION AVANZADA 02  PROF. ALMARZA M ANGEL D
LU0940 LC1  LU1030 LC1  VI0940 LC1  VI1030 LC1

CA9B03 COMPUTACION AVANZADA 03  PROF. ALMARZA M ANGEL D
MI0940 LC1  MI1030 LC1  MI1120 LC1  MI1210 LC1

CA9T03 ALGORITMOS Y PROGRAMACION AVANZADA 01  PROF. ALMARZA M ANGEL D
LU0800 LC1  LU0850 LC1  VI0800 LC1  VI0850 LC1

CA9T03 ALGORITMOS Y PROGRAMACION AVANZADA 02  PROF. ALMARZA M ANGEL D
LU0940 LC1  LU1030 LC1  VI0940 LC1  VI1030 LC1

CA9T03 ALGORITMOS Y PROGRAMACION AVANZADA 03  PROF. ALMARZA M ANGEL D
MI0940 LC1  MI1030 LC1  MI1120 LC1  MI1210 LC1

CM4E01 CIRCUITOS ELECTRICOS I 41  PROF. CASTILLO B ARTURO J
LU1120 SLM  LU1210 SLM  LU1300 SLM  MI1300 SLM  MI1350 SLM

CM4E01 CIRCUITOS ELECTRICOS I 42  PROF. CASTILLO B ARTURO J
LU1350 SLM  LU1440 SLM  LU1530 SLM  MI1440 SLM  MI1530 SLM

CM4E01 CIRCUITOS ELECTRICOS I 43  PROF. MARIN A ELYMAR D
MI1120 SLM  MI1210 SLM  VI1030 SLM  VI1120 SLM  VI1210 SLM

CM4E01 CIRCUITOS ELECTRICOS I 44  PROF. CASTILLO B ARTURO J
LU1120 SIE2  LU1210 SIE2  LU1300 SIE2  MI1300 SIE2  MI1350 SIE2

CM4T01 CIRCUITOS ELECTRICOS I 71  PROF. CASTILLO B ARTURO J
LU1120 SLM  LU1210 SLM  LU1300 SLM  MI1300 SLM  MI1350 SLM

CM4T01 CIRCUITOS ELECTRICOS I 72  PROF. CASTILLO B ARTURO J
LU1350 SLM  LU1440 SLM  LU1530 SLM  MI1440 SLM  MI1530 SLM

CM4T01 CIRCUITOS ELECTRICOS I 73  PROF. MARIN A ELYMAR D
MI1120 SLM  MI1210 SLM  VI1030 SLM  VI1120 SLM  VI1210 SLM

CM4T01 CIRCUITOS ELECTRICOS I 74  PROF. CASTILLO B ARTURO J
LU1120 SIE2  LU1210 SIE2  LU1300 SIE2  MI1300 SIE2  MI1350 SIE2

CM5E02 CIRCUITOS ELECTRICOS II 41  PROF. RAMOS F ELIESER J
LU0800 SLM  LU0850 SLM  JU0800 SLM  JU0850 SLM  JU0940 SLM

CM5E02 CIRCUITOS ELECTRICOS II 42  PROF. RAMOS F ELIESER J
LU0940 SLM  LU1030 SLM  JU1030 SLM  JU1120 SLM  JU1210 SLM

CM5E02 CIRCUITOS ELECTRICOS II 43  PROF. PERDOMO P ROSEDNELL R
MA0800 SLM  MA0850 SLM  VI0800 SLM  VI0850 SLM  VI0940 SLM

CM5E03 MEDICIONES ELECTRICAS 41  PROF. UBIEDA B GUILLERMO
MA0940 SLM  MA1030 SLM  MA1120 SLM

CM5E03 MEDICIONES ELECTRICAS 42  PROF. BENCOMO E SOLIBELLA R
MI0800 SLM  MI0850 SLM  MI0940 SLM

CM5E03 MEDICIONES ELECTRICAS 43  PROF. STEBLINA G CHARLES
VI1120 A7E  VI1210 A7E  VI1300 A7E

CM5E04 LAB. DE CIRCUITOS Y MEDICIONES 01  PROF. UBIEDA B GUILLERMO
LU0800 LCM  LU0850 LCM  MA0800 LCM  MA0850 LCM

CM5E04 LAB. DE CIRCUITOS Y MEDICIONES 02  PROF. UBIEDA B GUILLERMO
LU0940 LCM  LU1030 LCM  LU1120 LCM  LU1210 LCM

CM5E04 LAB. DE CIRCUITOS Y MEDICIONES 03  PROF. BENCOMO E SOLIBELLA R
LU1300 LCM  LU1350 LCM  LU1440 LCM  LU1530 LCM

CM5E04 LAB. DE CIRCUITOS Y MEDICIONES 04  PROF. VARGAS P JOSE A
MI0800 LCM  MI0850 LCM  MI0940 LCM  MI1030 LCM

CM5E04 LAB. DE CIRCUITOS Y MEDICIONES 05  PROF. MARIN A ELYMAR D
MI1300 LCM  MI1350 LCM  MI1440 LCM  MI1530 LCM

CM5E04 LAB. DE CIRCUITOS Y MEDICIONES 06  PROF. STEBLINA G CHARLES
VI0800 LCM  VI0850 LCM  VI0940 LCM  VI1030 LCM

CM5E04 LAB. DE CIRCUITOS Y MEDICIONES 07  PROF. BENCOMO E SOLIBELLA R
VI1300 LCM  VI1350 LCM  VI1440 LCM  VI1530 LCM

CM5T02 CIRCUITOS ELECTRICOS II 71  PROF. RAMOS F ELIESER J
LU0800 SLM  LU0850 SLM  JU0800 SLM  JU0850 SLM  JU0940 SLM

CM5T02 CIRCUITOS ELECTRICOS II 72  PROF. RAMOS F ELIESER J
LU0940 SLM  LU1030 SLM  JU1030 SLM  JU1120 SLM  JU1210 SLM

CM5T02 CIRCUITOS ELECTRICOS II 73  PROF. PERDOMO P ROSEDNELL R
MA0800 SLM  MA0850 SLM  VI0800 SLM  VI0850 SLM  VI0940 SLM

CM5T03 MEDICIONES ELECTRICAS 71  PROF. UBIEDA B GUILLERMO
MA0940 SLM  MA1030 SLM  MA1120 SLM

CM5T03 MEDICIONES ELECTRICAS 72  PROF. BENCOMO E SOLIBELLA R
MI0800 SLM  MI0850 SLM  MI0940 SLM

CM5T03 MEDICIONES ELECTRICAS 73  PROF. STEBLINA G CHARLES
VI1120 A7E  VI1210 A7E  VI1300 A7E

CM5T03L MEDICIONES ELECTRICAS 01  PROF. UBIEDA B GUILLERMO
LU0800 LCM  LU0850 LCM  MA0800 LCM  MA0850 LCM

CM5T03L MEDICIONES ELECTRICAS 02  PROF. UBIEDA B GUILLERMO
LU0940 LCM  LU1030 LCM  LU1120 LCM  LU1210 LCM

CM5T03L MEDICIONES ELECTRICAS 03  PROF. BENCOMO E SOLIBELLA R
LU1300 LCM  LU1350 LCM  LU1440 LCM  LU1530 LCM

CM5T03L MEDICIONES ELECTRICAS 04  PROF. VARGAS P JOSE A
MI0800 LCM  MI0850 LCM  MI0940 LCM  MI1030 LCM

CM5T03L MEDICIONES ELECTRICAS 05  PROF. MARIN A ELYMAR D
MI1300 LCM  MI1350 LCM  MI1440 LCM  MI1530 LCM

CM5T03L MEDICIONES ELECTRICAS 06  PROF. STEBLINA G CHARLES
VI0800 LCM  VI0850 LCM  VI0940 LCM  VI1030 LCM

CM5T03L MEDICIONES ELECTRICAS 07  PROF. BENCOMO E SOLIBELLA R
VI1300 LCM  VI1350 LCM  VI1440 LCM  VI1530 LCM

CO6B01 PROYECTO SERVICIO COMUNITARIO 07  

CO8B01 PROYECTO SERVICIO COMUNITARIO 01  

CO8B01 PROYECTO SERVICIO COMUNITARIO 02  

CO8B01 PROYECTO SERVICIO COMUNITARIO 03  

CO8B01 PROYECTO SERVICIO COMUNITARIO 04  

CO8B01 PROYECTO SERVICIO COMUNITARIO 06  

DA0M12 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 51  PROF. MONTERO P FERNANDO
LU0800 SPG  LU0850 SPG  MI0800 SPG  MI0850 SPG  MI0940 SPG

DA0M12 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 52  PROF. OSTO G JOSE R
LU1440 SPG  LU1530 SPG  MA0800 ASM  MA0850 ASM  MA0940 ASM

DA0M20 DINAMICA DEL AUTOMOVIL 51  PROF. AGUILERA F ANIBAL J  (NUEVA)
VI1300 SPG  VI1350 SPG  VI1440 SPG  VI1530 SPG


DA0M22 TOPICOS ESPECIALES I 51  PROF. RUIZ M GALO E
MA1350 SPG  MA1440 SPG  MA1530 SPG  SA0800 SPG  SA0850 SPG

DA4M01 DIBUJO MECANICO 51  PROF. ARRUTI R JAVIER
MI1120 SPM  MI1210 SPM  MI1300 SPM

DA4M01 DIBUJO MECANICO 52  PROF. ARRUTI R JAVIER
MI1350 SPM  MI1440 SPM  MI1530 SPM

DA4M01L DIBUJO MECANICO 01  PROF. ARRUTI R JAVIER
LU1120 LDM  LU1210 LDM  LU1300 LDM

DA4M01L DIBUJO MECANICO 02  PROF. ARRUTI R JAVIER
LU1350 LDM  LU1440 LDM  LU1530 LDM

DA4M01L DIBUJO MECANICO 03  PROF. SANCHEZ Q RAMON A
MA0800 LDM  MA0850 LDM  MA0940 LDM

DA4M01L DIBUJO MECANICO 04  PROF. SANCHEZ Q RAMON A
MA1030 LDM  MA1120 LDM  MA1210 LDM

DA4M01L DIBUJO MECANICO 05  PROF. MENDEZ V TILMER H  (CERRADA)
VI1120  VI1210  VI1300


DA4M01L DIBUJO MECANICO 06  PROF. MENDEZ V TILMER H  (CERRADA)
VI1350  VI1440  VI1530


DA4M02 COMPUTACION PARA INGENIEROS 51  PROF. MARTINO M LUCIA  (CERRADA)
LU0800  LU0850  LU0940  MI0800  MI0850  MI0940


DA4M02 COMPUTACION PARA INGENIEROS 52  PROF. MARTINO M LUCIA  (CERRADA)
LU0800  LU0850  LU0940  MI1030  MI1120  MI1210


DA4M02 COMPUTACION PARA INGENIEROS 53  PROF. MARTINO M LUCIA  (CERRADA)
LU0800  LU0850  LU0940  VI0800  VI0850  VI0940


DA4M02 COMPUTACION PARA INGENIEROS 54  PROF. DIAZ H DAVID R  (CERRADA)
SA0800  SA0850  SA0940  SA1030  SA1120  SA1210


DA4M02 COMPUTACION PARA INGENIEROS 55  PROF. DIAZ H DAVID R  (CERRADA)
JU0800  JU0850  JU0940  SA0800  SA0850  SA0940


DA4M02 COMPUTACION PARA INGENIEROS 56  PROF. DIAZ H DAVID R  (CERRADA)
JU1030  JU1120  JU1210  SA0800  SA0850  SA0940


DA4M02 COMPUTACION PARA INGENIEROS 57  PROF. MARTINO M LUCIA  (NUEVA)
LU0800 A3M  LU0850 A3M  LU0940 A3M  JU0800 LDM  JU0850 LDM  JU0940 LDM


DA4M02 COMPUTACION PARA INGENIEROS 58  PROF. MARTINO M LUCIA  (NUEVA)
LU0800 A3M  LU0850 A3M  LU0940 A3M  VI0800 LDM  VI0850 LDM  VI0940 LDM


DA4M02 COMPUTACION PARA INGENIEROS 59  PROF. MARTINO M LUCIA  (NUEVA)
LU0800 A3M  LU0850 A3M  LU0940 A3M  VI1030 LDM  VI1120 LDM  VI1210 LDM


DA4M02 COMPUTACION PARA INGENIEROS 60  PROF. MARTINO M LUCIA  (NUEVA)
LU0800 A3M  LU0850 A3M  LU0940 A3M  MI1300 LDM  MI1350 LDM  MI1440 LDM


DA5M03 MECANISMOS 51  PROF. ROMERO C JORGE E
MI0800 SPM  MI0850 SPM  MI0940 SPM  MI1030 SPM

DA5M03 MECANISMOS 52  PROF. ARRUTI R JAVIER  (CERRADA)
SA0800  SA0850  SA0940  SA1030


DA5M03 MECANISMOS 53  PROF. ARMAS F JESUS A  (NUEVA)
MA0800 SPM  MA0850 SPM  MA0940 SPM  MA1030 SPM


DA6M04 PROYECTOS I 51  PROF. ROMERO C JORGE E
LU0940 SPG  LU1030 SPG

DA6M04 PROYECTOS I 52  PROF. PARISI R NICOLA
MA1120 SPG  MA1210 SPG

DA6M05 ELEMENTOS DE MAQUINAS I 51  PROF. SANCHEZ Q RAMON A
JU0800 ASM  JU0850 ASM  JU0940 ASM  JU1030 ASM

DA6M05 ELEMENTOS DE MAQUINAS I 52  PROF. PARISI R NICOLA
MA0800 ANM  MA0850 ANM  MA0940 ANM  MA1030 ANM

DA7M06 PROYECTOS II 51  PROF. ROMERO C JORGE E
MA0800 SPG  MA0850 SPG

DA7M06 PROYECTOS II 52  PROF. ROMERO C JORGE E  (CERRADA)
MI1210  MI1300


DA7M07 ELEMENTOS DE MAQUINAS II 51  PROF. CARRERA A VICTOR M
LU0800 SPM  LU0850 SPM  LU0940 SPM  LU1030 SPM

DA7M07 ELEMENTOS DE MAQUINAS II 52  PROF. OSTO G JOSE R
MA1300 ASM  MA1350 ASM  MA1440 ASM  MA1530 ASM

DA7M08 PRINCIPIOS DE CONTROLES 51  PROF. TOVAR E KATHERINE M
SA0800 ANM  SA0850 ANM  SA0940 ANM

DA7M08 PRINCIPIOS DE CONTROLES 52  PROF. TOVAR E KATHERINE M
SA1030 ANM  SA1120 ANM  SA1210 ANM

DA8M09 INSTRUMENTACION INDUSTRIAL 51  PROF. GONZALEZ G NAPOLEON
LU1440 SPM  LU1530 SPM  MA1300 LCAU  MA1350 LCAU

DA8M09 INSTRUMENTACION INDUSTRIAL 52  PROF. GONZALEZ G NAPOLEON
LU1440 SPM  LU1530 SPM  MA1440 LCAU  MA1530 LCAU

DA8M09 INSTRUMENTACION INDUSTRIAL 53  PROF. CAFFRONI A FERNANDO A
SA0800 ASM  SA0850 ASM  SA0940 LCAU  SA1030 LCAU

DA8M09 INSTRUMENTACION INDUSTRIAL 54  PROF. CAFFRONI A FERNANDO A
SA0800 ASM  SA0850 ASM  SA1120 LCAU  SA1210 LCAU

DA8M10 PROYECTOS III 51  PROF. CARRERA A VICTOR M
LU1300 SPM  LU1350 SPM

DA8M10 PROYECTOS III 52  PROF. OSTO G JOSE R
MA1120 ASM  MA1210 ASM

DA9M11 AUTOMATIZACION INDUSTRIAL 51  PROF. URBAEZ H ASHTOM G
MI0800 A3M  MI0850 A3M  MI0940 A3M  MI1300 A3M  MI1350 A3M

DA9M11 AUTOMATIZACION INDUSTRIAL 52  PROF. AMEGLIO O JUAN C
MI1440 ASM  MI1530 ASM  JU1210 A3M  JU1300 A3M  JU1350 A3M

DE1B01 DEPORTE 01  PROF. AGUILAR Q YRAIMA J
LU1120 DEP1  LU1210 DEP1

DE1B01 DEPORTE 02  PROF. AGUILAR Q YRAIMA J
MA0800 DEP1  MA0850 DEP1

DE1B01 DEPORTE 03  PROF. AGUILAR Q YRAIMA J
MA0940 DEP2  MA1030 DEP2

DE1B01 DEPORTE 04  PROF. AGUILAR Q YRAIMA J
MA1120 DEP1  MA1210 DEP1

DE1B01 DEPORTE 05  PROF. GARCIA N FRANKLIN J
MI0940 DEP1  MI1030 DEP1

DE1B01 DEPORTE 06  PROF. GARCIA S FRANKLIN G
MI1120 DEP1  MI1210 DEP1

DE1B01 DEPORTE 07  PROF. BISSHOPP P JUAN C
MI1440 DEP2  MI1530 DEP2

DE1B01 DEPORTE 09  PROF. BISSHOPP P JUAN C
SA0800 DEP1  SA0850 DEP1

DE2B01 DEPORTE 01  PROF. AGUILAR Q YRAIMA J
LU1120 DEP1  LU1210 DEP1

DE2B01 DEPORTE 02  PROF. AGUILAR Q YRAIMA J
MA0800 DEP1  MA0850 DEP1

DE2B01 DEPORTE 03  PROF. AGUILAR Q YRAIMA J
MA0940 DEP2  MA1030 DEP2

DE2B01 DEPORTE 04  PROF. AGUILAR Q YRAIMA J
MA1120 DEP1  MA1210 DEP1

DE2B01 DEPORTE 05  PROF. GARCIA N FRANKLIN J
MI0940 DEP1  MI1030 DEP1

DE2B01 DEPORTE 06  PROF. GARCIA S FRANKLIN G
MI1120 DEP1  MI1210 DEP1

DE2B01 DEPORTE 07  PROF. BISSHOPP P JUAN C
MI1440 DEP2  MI1530 DEP2

DE2B01 DEPORTE 09  PROF. BISSHOPP P JUAN C
SA0800 DEP1  SA0850 DEP1

DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 01  PROF. RODULFO L DAYANA J  (CERRADA)
LU0800  LU0850  VI0800  VI0850


DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 02  PROF. BOLIVAR M GLORIA M
LU0940 AE1  LU1030 AE1  VI0940 AE2  VI1030 AE2

DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 03  PROF. LAMAS DE S DORIS
LU1120 AE7  LU1210 AE7  VI1120 AE7  VI1210 AE7

DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 04  PROF. ROMERO R LAURA Y
LU0800 ALT  LU0850 ALT  MI0800 AE7  MI0850 AE7

DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 05  PROF. ROMERO R LAURA Y
LU0940 AE2  LU1030 AE2  MI0940 AE2  MI1030 AE2

DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 06  PROF. ROMERO R LAURA Y
LU1120 AE2  LU1210 AE2  MI1120 AE2  MI1210 AE2

DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 07  PROF. GARCIA P YANET M
MI0800 AE2  MI0850 AE2  VI0800 AE2  VI0850 AE2

DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 08  PROF. GARCIA P YANET M
MI0940 AE1  MI1030 AE1  VI0940 AE1  VI1030 AE1

DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 09  PROF. GARCIA P YANET M
MI1120 AE1  MI1210 AE1  VI1120 AE1  VI1210 AE1

DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 10  PROF. BOLIVAR M GLORIA M
LU1120 ALT  LU1210 ALT  MI1120 ALT  MI1210 ALT

DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 11  PROF. BOLIVAR M GLORIA M  (CERRADA)
MA0940  MA1030  JU0940  JU1030


DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 12  PROF. BOLIVAR M GLORIA M  (CERRADA)
MA1120  MA1210  JU1120  JU1210


DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 13  PROF. LOPEZ MIGUEL
MA0800 AE1  MA0850 AE1  JU0800 AE1  JU0850 AE1

DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 14  PROF. LOPEZ MIGUEL
MA0940 AE2  MA1030 AE2  JU0940 AE2  JU1030 AE2

DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 15  PROF. LAMAS DE S DORIS
MA1120 AE7  MA1210 AE7  JU1120 AE7  JU1210 AE7

DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 16  PROF. LAMAS DE S DORIS
MA1300 AE7  MA1350 AE7  JU1300 AE7  JU1350 AE7

DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 17  PROF. SILVA R SULMA B
MA0800 ALT  MA0850 ALT  JU0800 ALT  JU0850 ALT

DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 18  PROF. SILVA R SULMA B
MA1120 ALT  MA1210 ALT  JU1120 ALT  JU1210 ALT

DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 19  PROF. SANGUINETTI M HAZEL D
JU1440 AE1  JU1530 AE1  SA0800 AE1  SA0850 AE1

DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 20  PROF. SANGUINETTI M HAZEL D
MI1440 AE1  MI1530 AE1  SA0940 AE1  SA1030 AE1

DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 21  PROF. BOLIVAR M GLORIA M
MA0800 AE8  MA0850 AE8  JU0800 A11  JU0850 A11

DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 22  PROF. NO ASIGNADO  (CERRADA)
LU1440  LU1530  MI1440  MI1530


DH2B02 RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS 01  PROF. GONZALEZ DULCE M
LU0800 AE7  LU0850 AE7  LU0940 AE7

DH2B02 RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS 02  PROF. TALAVERA E VENEZUELA J
LU1030 AE9  LU1120 AE9  LU1210 AE9

DH2B02 RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS 03  PROF. RINCON V IVAN A
MA0800 FPT2  MA0850 FPT2  MA0940 FPT2

DH2B02 RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS 04  PROF. RINCON V IVAN A
MA1030 AE9  MA1120 AE9  MA1210 AE9

DH2B02 RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS 05  PROF. HERRERA T JAVIER A
MA0800 AE7  MA0850 AE7  MA0940 AE7

DH2B02 RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS 06  PROF. HERRERA T JAVIER A
MA1030 FPT2  MA1120 FPT2  MA1210 FPT2

DH2B02 RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS 07  PROF. TALAVERA E GRECIA
MA1030 AE1  MA1120 AE1  MA1210 AE1

DH2B02 RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS 10  PROF. TALAVERA E VENEZUELA J
MI1030 AE7  MI1120 AE7  MI1210 AE7

DH2B02 RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS 11  PROF. RINCON V IVAN A
JU0800 A309  JU0850 A309  JU0940 A309

DH2B02 RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS 12  PROF. RINCON V IVAN A
JU1030 A309  JU1120 A309  JU1210 A309

DH2B02 RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS 13  PROF. HERRERA T JAVIER A
JU0800 AE7  JU0850 AE7  JU0940 AE7

DH2B02 RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS 14  PROF. HERRERA T JAVIER A
JU1030 A207  JU1120 A207  JU1210 A207

DH2B02 RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS 15  PROF. TALAVERA E GRECIA
JU1030 AE1  JU1120 AE1  JU1210 AE1

DH2B02 RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS 18  PROF. TALAVERA E VENEZUELA J
LU1300 ALT  LU1350 ALT  LU1440 ALT

DH2B02 RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS 19  PROF. TALAVERA E GRECIA
MA1300 AE1  MA1350 AE1  MA1440 AE1

DH2B02 RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS 20  PROF. TALAVERA E VENEZUELA J
MI1300 ALT  MI1350 ALT  MI1440 ALT

DH2B02 RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS 21  PROF. TALAVERA E GRECIA
JU1300 AE3  JU1350 AE3  JU1440 AE3

DH2B02 RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS 22  PROF. CONTRERAS A IVETTE C  (NUEVA)
MI0800 ALT  MI0850 ALT  MI0940 ALT


DH2B02 RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS 23  PROF. GONZALEZ DULCE M  (NUEVA)
MI1030 AE9  MI1120 AE9  MI1210 AE9


DH2B02 RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS 24  PROF. GONZALEZ DULCE M  (NUEVA)
VI0800 AF1  VI0850 AF1  VI0940 AF1


DH2B02 RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS 25  PROF. GONZALEZ DULCE M  (NUEVA)
VI1030 AF1  VI1120 AF1  VI1210 AF1


DH3B03 CREATIVIDAD E INVENTIVA 01  PROF. FEBRES E NATACHA C
VI0800 AE5  VI0850 AE5  VI0940 AE5

DH3B03 CREATIVIDAD E INVENTIVA 02  PROF. FEBRES E NATACHA C
MI1030 A205  MI1120 A205  MI1210 A205

DH3B03 CREATIVIDAD E INVENTIVA 03  PROF. FEBRES E NATACHA C
JU0800 A207  JU0850 A207  JU0940 A207

DH3B03 CREATIVIDAD E INVENTIVA 04  PROF. FEBRES E NATACHA C
JU1030 A206  JU1120 A206  JU1210 A206

DH3B03 CREATIVIDAD E INVENTIVA 05  PROF. CONTRERAS A IVETTE C
LU0800 AE9  LU0850 AE9  LU0940 AE9

DH3B03 CREATIVIDAD E INVENTIVA 06  PROF. CONTRERAS A IVETTE C
LU1030 A105  LU1120 A105  LU1210 A105

DH3B03 CREATIVIDAD E INVENTIVA 07  PROF. CONTRERAS A IVETTE C
LU1350 AE2  LU1440 AE2  LU1530 AE2

DH3B03 CREATIVIDAD E INVENTIVA 08  PROF. CONTRERAS A IVETTE C  (CERRADA)
MI0800  MI0850  MI0940


DH3B03 CREATIVIDAD E INVENTIVA 09  PROF. PIÑA R RODOLFO J
VI0800 AE7  VI0850 AE7  VI0940 AE7

DH3B03 CREATIVIDAD E INVENTIVA 10  PROF. PIÑA R RODOLFO J
VI1030 AE6  VI1120 AE6  VI1210 AE6

DH3B03 CREATIVIDAD E INVENTIVA 11  PROF. PIÑA R RODOLFO J
VI1300 AE7  VI1350 AE7  VI1440 AE7

DH3B03 CREATIVIDAD E INVENTIVA 12  PROF. PIÑA R RODOLFO J  (CERRADA)
JU1300  JU1350  JU1440


DI2B01 DIBUJO I 01  PROF. ZAMORA R VICTOR L
LU0800 SD1  LU0850 SD1  VI0800 SD1  VI0850 SD1

DI2B01 DIBUJO I 02  PROF. ZAMORA R VICTOR L
LU0940 SD1  LU1030 SD1  VI0940 SD1  VI1030 SD1

DI2B01 DIBUJO I 03  PROF. ZAMORA R VICTOR L
LU1120 SD1  LU1210 SD1  VI1120 SD1  VI1210 SD1

DI2B01 DIBUJO I 04  PROF. NOGUERA G SERGIO J
LU0940 SD2  LU1030 SD2  MI0940 SD2  MI1030 SD2

DI2B01 DIBUJO I 05  PROF. DUARTE MANUEL
LU0800 SD3  LU0850 SD3  MI0800 SD3  MI0850 SD3

DI2B01 DIBUJO I 06  PROF. DUARTE MANUEL  (CERRADA)
LU1120  LU1210  MI1120  MI1210


DI2B01 DIBUJO I 07  PROF. RONDON D EDUARDO R
LU1120 SD2  LU1210 SD2  MI1120 SD2  MI1210 SD2

DI2B01 DIBUJO I 08  PROF. RONDON D EDUARDO R
LU1300 SD2  LU1350 SD2  MI1300 SD2  MI1350 SD2

DI2B01 DIBUJO I 09  PROF. VELASCO S JOSE T
MA0800 SD2  MA0850 SD2  JU0800 SD2  JU0850 SD2

DI2B01 DIBUJO I 10  PROF. VELASCO S JOSE T
MA0940 SD2  MA1030 SD2  JU0940 SD2  JU1030 SD2

DI2B01 DIBUJO I 11  PROF. CAMPOS Z CESAR A
MA1300 SD3  MA1350 SD3  JU1300 SD3  JU1350 SD3

DI2B01 DIBUJO I 12  PROF. CAMPOS Z CESAR A
MA0800 SD3  MA0850 SD3  MA0940 SD3  MA1030 SD3

DI2B01 DIBUJO I 13  PROF. CAMPOS Z CESAR A
MA1120 SD3  MA1210 SD3  JU1120 SD3  JU1210 SD3

DI2B01 DIBUJO I 14  PROF. HERRERA P JAVIER A
MI0800 SD1  MI0850 SD1  MI0940 SD1  MI1030 SD1

DI2B01 DIBUJO I 15  PROF. HURTADO H LIN GUADALUPE
MA1120 SD1  MA1210 SD1  MI1120 SD1  MI1210 SD1

DI2B01 DIBUJO I 16  PROF. CORALES H CARLOS J
JU0800 SD3  JU0850 SD3  JU0940 SD3  JU1030 SD3

DI2B01 DIBUJO I 17  PROF. CORALES H CARLOS J
VI0800 SD2  VI0850 SD2  VI0940 SD2  VI1030 SD2

DI2B01 DIBUJO I 18  PROF. CORALES H CARLOS J
VI1120 SD2  VI1210 SD2  VI1300 SD2  VI1350 SD2

DI2B01 DIBUJO I 19  PROF. MARVAL S JEANNETTE C
JU0940 SD1  JU1030 SD1  VI0940 SD3  VI1030 SD3

DI2B01 DIBUJO I 20  PROF. MARVAL S JEANNETTE C
JU1120 SD1  JU1210 SD1  VI1120 SD3  VI1210 SD3

DI2B01 DIBUJO I 21  PROF. MARVAL S JEANNETTE C
JU1300 SD1  JU1350 SD1  VI1300 SD3  VI1350 SD3

DI2B01 DIBUJO I 22  PROF. SEVERIAN G NEYDA M  (CERRADA)
MA1300  MA1350  JU1300  JU1350


DI2B01 DIBUJO I 23  PROF. SEVERIAN G NEYDA M  (CERRADA)
MA1440  MA1530  JU1440  JU1530


DI3B01 DIBUJO I 01  PROF. ZAMORA R VICTOR L
LU0800 SD1  LU0850 SD1  VI0800 SD1  VI0850 SD1

DI3B01 DIBUJO I 02  PROF. ZAMORA R VICTOR L
LU0940 SD1  LU1030 SD1  VI0940 SD1  VI1030 SD1

DI3B01 DIBUJO I 03  PROF. ZAMORA R VICTOR L
LU1120 SD1  LU1210 SD1  VI1120 SD1  VI1210 SD1

DI3B01 DIBUJO I 04  PROF. NOGUERA G SERGIO J
LU0940 SD2  LU1030 SD2  MI0940 SD2  MI1030 SD2

DI3B01 DIBUJO I 05  PROF. DUARTE MANUEL
LU0800 SD3  LU0850 SD3  MI0800 SD3  MI0850 SD3

DI3B01 DIBUJO I 06  PROF. DUARTE MANUEL
LU1120 SD3  LU1210 SD3  MI1120 SD3  MI1210 SD3

DI3B01 DIBUJO I 07  PROF. RONDON D EDUARDO R
LU1120 SD2  LU1210 SD2  MI1120 SD2  MI1210 SD2

DI3B01 DIBUJO I 08  PROF. RONDON D EDUARDO R
LU1300 SD2  LU1350 SD2  MI1300 SD2  MI1350 SD2

DI3B01 DIBUJO I 09  PROF. VELASCO S JOSE T
MA0800 SD2  MA0850 SD2  JU0800 SD2  JU0850 SD2

DI3B01 DIBUJO I 10  PROF. VELASCO S JOSE T
MA0940 SD2  MA1030 SD2  JU0940 SD2  JU1030 SD2

DI3B01 DIBUJO I 11  PROF. CAMPOS Z CESAR A
MA1300 SD3  MA1350 SD3  JU1300 SD3  JU1350 SD3

DI3B01 DIBUJO I 12  PROF. CAMPOS Z CESAR A
MA0800 SD3  MA0850 SD3  MA0940 SD3  MA1030 SD3

DI3B01 DIBUJO I 13  PROF. CAMPOS Z CESAR A
MA1120 SD3  MA1210 SD3  JU1120 SD3  JU1210 SD3

DI3B01 DIBUJO I 14  PROF. HERRERA P JAVIER A
MI0800 SD1  MI0850 SD1  MI0940 SD1  MI1030 SD1

DI3B01 DIBUJO I 15  PROF. HURTADO H LIN GUADALUPE
MA1120 SD1  MA1210 SD1  MI1120 SD1  MI1210 SD1

DI3B01 DIBUJO I 16  PROF. CORALES H CARLOS J
JU0800 SD3  JU0850 SD3  JU0940 SD3  JU1030 SD3

DI3B01 DIBUJO I 17  PROF. CORALES H CARLOS J
VI0800 SD2  VI0850 SD2  VI0940 SD2  VI1030 SD2

DI3B01 DIBUJO I 18  PROF. CORALES H CARLOS J
VI1120 SD2  VI1210 SD2  VI1300 SD2  VI1350 SD2

DI3B01 DIBUJO I 19  PROF. MARVAL S JEANNETTE C
JU0940 SD1  JU1030 SD1  VI0940 SD3  VI1030 SD3

DI3B01 DIBUJO I 20  PROF. MARVAL S JEANNETTE C
JU1120 SD1  JU1210 SD1  VI1120 SD3  VI1210 SD3

DI3B01 DIBUJO I 21  PROF. MARVAL S JEANNETTE C
JU1300 SD1  JU1350 SD1  VI1300 SD3  VI1350 SD3

DI3B01 DIBUJO I 22  PROF. SEVERIAN G NEYDA M  (CERRADA)
MA1300  MA1350  JU1300  JU1350


DI3B01 DIBUJO I 23  PROF. SEVERIAN G NEYDA M  (CERRADA)
MA1440  MA1530  JU1440  JU1530


DI4B02 DIBUJO II 01  PROF. NOGUERA G SERGIO J
LU0800 SD2  LU0850 SD2  MI0800 SD2  MI0850 SD2

DI4B02 DIBUJO II 02  PROF. DUARTE MANUEL
LU0940 SD3  LU1030 SD3  MI0940 SD3  MI1030 SD3

DI4B02 DIBUJO II 03  PROF. HURTADO H LIN GUADALUPE
MA0800 SD1  MA0850 SD1  MA0940 SD1  MA1030 SD1

DI4B02 DIBUJO II 04  PROF. VELASCO S JOSE T
MA1120 SD2  MA1210 SD2  JU1120 SD2  JU1210 SD2

DQ5Q01 QUIMICA ANALITICA 61  PROF. MARTINEZ S OLGA DE LA T
LU1300 AE5  LU1350 AE5  LU1440 AE5

DQ5Q01 QUIMICA ANALITICA 62  PROF. ROMERO L CARLOS E
MI1030 A203  MI1120 A203  MI1210 A203

DQ6Q02 LAB. QUIMICA ANALITICA 61  PROF. ROMERO L CARLOS E  (CERRADA)
LU1210  LU1300  LU1350  LU1440


DQ6Q02 LAB. QUIMICA ANALITICA 62  PROF. FINOL V JEANET C
MA1300 LQA  MA1350 LQA  MA1440 LQA  MA1530 LQA

DQ6Q02 LAB. QUIMICA ANALITICA 63  PROF. CORREIA DE S ANGELINA
MI0800 LQA  MI0850 LQA  MI0940 LQA  MI1030 LQA

DQ6Q02 LAB. QUIMICA ANALITICA 64  PROF. SIERRA F ADRIAN D
VI0800 LQA  VI0850 LQA  VI0940 LQA  VI1030 LQA

DQ6Q02 LAB. QUIMICA ANALITICA 65  PROF. ROMERO L CARLOS E  (NUEVA)
LU1120 LQA  LU1210 LQA  LU1300 LQA  LU1350 LQA


DQ6Q03 FISICOQUIMICA 61  PROF. FINOL V JEANET C
LU1120 A204  LU1210 A204  MA1120 A202  MA1210 A202

DQ6Q03 FISICOQUIMICA 62  PROF. SIERRA F ADRIAN D
MA0800 A203  MA0850 A203  JU0800 A203  JU0850 A203

DQ7Q04 LAB. FISICO-QUIMICA 61  PROF. MALLIA M AUXILIA D
LU0800 LFQ  LU0850 LFQ  LU0940 LFQ  LU1030 LFQ

DQ7Q04 LAB. FISICO-QUIMICA 62  PROF. FINOL V JEANET C
LU1300 LFQ  LU1350 LFQ  LU1440 LFQ  LU1530 LFQ

DQ7Q04 LAB. FISICO-QUIMICA 63  PROF. SIERRA F ADRIAN D
MA1210 LFQ  MA1300 LFQ  MA1350 LFQ  MA1440 LFQ

DQ7Q04 LAB. FISICO-QUIMICA 64  PROF. MALLIA M AUXILIA D
MI0800 LFQ  MI0850 LFQ  MI0940 LFQ  MI1030 LFQ

DQ7Q04 LAB. FISICO-QUIMICA 65  PROF. MALLIA M AUXILIA D
MI1210 LFQ  MI1300 LFQ  MI1350 LFQ  MI1440 LFQ

DQ7Q05 QUIMICA ORGANICA I 61  PROF. JIMENEZ T LISSETTE N
LU0850 A202  LU0940 A202  MI0800 A202  MI0850 A202

DQ7Q05 QUIMICA ORGANICA I 62  PROF. ESCOBAR M JESUS M
MA0800 A207  MA0850 A207  JU0800 A204  JU0850 A204

DQ8Q07 QUIMICA ORGANICA II 61  PROF. CORREIA DE S ANGELINA
MA0850 A308  MA0940 A308  MA1030 A308

DQ8Q07 QUIMICA ORGANICA II 62  PROF. ALTOMARE VANESSA
MA1300 A201  MA1350 A201  MA1440 A201

DQ8Q07L QUIMICA ORGANICA II 01  PROF. CORREIA DE S ANGELINA
MA1300 LQO  MA1350 LQO  MA1440 LQO  MA1530 LQO

DQ8Q07L QUIMICA ORGANICA II 02  PROF. ESCOBAR M JESUS M  (CERRADA)
MI0800  MI0850  MI0940  MI1030


DQ8Q07L QUIMICA ORGANICA II 03  PROF. ESCOBAR M JESUS M
MI1300 LQO  MI1350 LQO  MI1440 LQO  MI1530 LQO

DQ8Q07L QUIMICA ORGANICA II 04  PROF. ALTOMARE VANESSA
JU0800 LQO  JU0850 LQO  JU0940 LQO  JU1030 LQO

DQ8Q07L QUIMICA ORGANICA II 05  PROF. ALTOMARE VANESSA
JU1300 LQO  JU1350 LQO  JU1440 LQO  JU1530 LQO

DQ8Q07L QUIMICA ORGANICA II 06  PROF. ESCOBAR M JESUS M  (NUEVA)
LU1300 LQO  LU1350 LQO  LU1440 LQO  LU1530 LQO


DQ9Q10 INGENIERIA DE ALIMENTOS I 61  PROF. ROMERO L CARLOS E
JU1030 A202  JU1120 A202  JU1210 A202

EC0E20 TRANSMISION DE DATOS 41  PROF. RIOS A PEDRO V
LU0800 AE4  LU0850 AE4  LU0940 AE4  LU1030 AE7

EC0E22 PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES 01  PROF. OSMAN C AHMAD
LU1120 A10  LU1210 A10  LU1300 LCTEL  LU1350 LCTEL

EC0E22L PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES 01  PROF. OSMAN C AHMAD  (CERRADA)
LU1350  LU1440


EC0E22L PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES 02  PROF. OSMAN C AHMAD  (NUEVA)
LU1440 LCTEL  LU1530 LCTEL


EC5E01 ELECTRONICA I 41  PROF. PEREZ M EGILDA M
MA1030 A7E  MA1120 A7E  MA1210 A7E  MA1300 A7E

EC5E01 ELECTRONICA I 42  PROF. VILLAZANA L SERGIO A
MI0800 SIE2  MI0850 SIE2  MI0940 SIE2  MI1030 SIE2

EC5E02 TEORIA ELECTROMAGNETICA I 01  PROF. RUIZ P CESAR C
VI0800 A4M  VI0850 A4M  VI0940 A4M  VI1030 A4M

EC5E02 TEORIA ELECTROMAGNETICA I 02  PROF. FALCON G ENDERSON J
VI1120 A4M  VI1210 A4M  VI1300 A4M  VI1350 A4M

EC5T01 ELECTRONICA I 71  PROF. PEREZ M EGILDA M
MA1030 A7E  MA1120 A7E  MA1210 A7E  MA1300 A7E

EC5T01 ELECTRONICA I 72  PROF. VILLAZANA L SERGIO A
MI0800 SIE2  MI0850 SIE2  MI0940 SIE2  MI1030 SIE2

EC6E03 ELECTRONICA II 41  PROF. SIMANCA O MARI L
MA0940 SIE2  MA1030 SIE2  MA1120 SIE2  MA1210 SIE2

EC6E03 ELECTRONICA II 42  PROF. SIMANCA O MARI L
VI0940 SIE2  VI1030 SIE2  VI1120 SIE2  VI1210 SIE2

EC6E03L ELECTRONICA II 01  PROF. SIMANCA O MARI L
MA0800 LE2  MA0850 LE2

EC6E03L ELECTRONICA II 02  PROF. PEREZ M EGILDA M
MA0850 LE3  MA0940 LE3

EC6E03L ELECTRONICA II 03  PROF. PEREZ M EGILDA M
JU0800 LE2  JU0850 LE2

EC6E03L ELECTRONICA II 04  PROF. PEREZ M EGILDA M
JU0940 LE2  JU1030 LE2

EC6E03L ELECTRONICA II 05  PROF. PEREZ M EGILDA M
JU1120 LE2  JU1210 LE2

EC6E03L ELECTRONICA II 06  PROF. SIMANCA O MARI L
VI0800 LE2  VI0850 LE2

EC6T03 ELECTRONICA II 71  PROF. SIMANCA O MARI L
MA0940 SIE2  MA1030 SIE2  MA1120 SIE2  MA1210 SIE2

EC6T03 ELECTRONICA II 72  PROF. SIMANCA O MARI L
VI0940 SIE2  VI1030 SIE2  VI1120 SIE2  VI1210 SIE2

EC6T03L ELECTRONICA II 01  PROF. SIMANCA O MARI L
MA0800 LE2  MA0850 LE2

EC6T03L ELECTRONICA II 02  PROF. PEREZ M EGILDA M
MA0850 LE3  MA0940 LE3

EC6T03L ELECTRONICA II 03  PROF. PEREZ M EGILDA M  (CERRADA)
JU0800  JU0850


EC6T03L ELECTRONICA II 04  PROF. PEREZ M EGILDA M
JU0940 LE2  JU1030 LE2

EC6T03L ELECTRONICA II 05  PROF. PEREZ M EGILDA M
JU1120 LE2  JU1210 LE2

EC6T03L ELECTRONICA II 06  PROF. SIMANCA O MARI L
VI0800 LE2  VI0850 LE2

EC7E04 ELECTRONICA III 41  PROF. VILLAZANA L SERGIO A
LU0800 SIE2  LU0850 SIE2  LU0940 SIE2  LU1030 SIE2

EC7E04 ELECTRONICA III 42  PROF. ROBLEDO U FABIAN
MA1210 SLM  MA1300 SLM  MA1350 SLM  JU1350 SIE1

EC7E04L ELECTRONICA III 01  PROF. VILLAZANA L SERGIO A
LU1120 LE3  LU1210 LE3

EC7E04L ELECTRONICA III 02  PROF. PACHECO M JOSE R
LU1440 LE3  LU1530 LE3

EC7E04L ELECTRONICA III 04  PROF. PACHECO M JOSE R  (CERRADA)
MI1300  MI1350


EC7E04L ELECTRONICA III 05  PROF. PACHECO M JOSE R
MI1440 LE3  MI1530 LE3

EC7E04L ELECTRONICA III 06  PROF. PACHECO M JOSE R  (CERRADA)
JU1300  JU1350


EC7E04L ELECTRONICA III 07  PROF. CASTAÑEDA E ALEXANDER G
SA0800 LE3  SA0850 LE3

EC7E04L ELECTRONICA III 08  PROF. CASTAÑEDA E ALEXANDER G
SA0940 LE3  SA1030 LE3

EC7E04L ELECTRONICA III 09  PROF. CASTAÑEDA E ALEXANDER G
SA1120 LE3  SA1210 LE3

EC7E04L ELECTRONICA III 10  PROF. PACHECO M JOSE R  (NUEVA)
LU1300 LE3  LU1350 LE3


EC7E04L ELECTRONICA III 11  PROF. PACHECO M JOSE R  (NUEVA)
VI1300 LE3  VI1350 LE3


EC7E05 PRINC. DE ING. COMUNICACIONES 41  PROF. PACHECO M JOSE R
MA1300 SIE2  MA1350 SIE2  MA1440 SIE2

EC7E06 INSTRUMENTACION ELECTRONICA I 01  PROF. ROBLEDO U FABIAN
JU1210 A7E  JU1300 A7E

EC7E06L INSTRUMENTACION ELECTRONICA I 01  PROF. HERRERA B BENJAMIN  (CERRADA)
MI0800  MI0850  MI0940


EC7E06L INSTRUMENTACION ELECTRONICA I 02  PROF. HERRERA B BENJAMIN  (CERRADA)
JU0800  JU0850  JU0940


EC7E06L INSTRUMENTACION ELECTRONICA I 03  PROF. HERRERA B BENJAMIN  (NUEVA)
VI1030 LCTEL  VI1120 LCTEL  VI1210 LCTEL


EC7T04 ELECTRONICA III 71  PROF. VILLAZANA L SERGIO A
LU0800 SIE2  LU0850 SIE2  LU0940 SIE2  LU1030 SIE2

EC7T04 ELECTRONICA III 72  PROF. ROBLEDO U FABIAN
MA1210 SLM  MA1300 SLM  MA1350 SLM  JU1350 SIE1

EC7T04L ELECTRONICA III 01  PROF. VILLAZANA L SERGIO A
LU1120 LE3  LU1210 LE3

EC7T04L ELECTRONICA III 02  PROF. PACHECO M JOSE R  (CERRADA)
LU1440  LU1530


EC7T04L ELECTRONICA III 04  PROF. PACHECO M JOSE R  (CERRADA)
MI1300  MI1350


EC7T04L ELECTRONICA III 05  PROF. PACHECO M JOSE R
MI1440 LE3  MI1530 LE3

EC7T04L ELECTRONICA III 06  PROF. PACHECO M JOSE R  (CERRADA)
JU1300  JU1350


EC7T04L ELECTRONICA III 07  PROF. CASTAÑEDA E ALEXANDER G
SA0800 LE3  SA0850 LE3

EC7T04L ELECTRONICA III 08  PROF. CASTAÑEDA E ALEXANDER G
SA0940 LE3  SA1030 LE3

EC7T04L ELECTRONICA III 09  PROF. CASTAÑEDA E ALEXANDER G
SA1120 LE3  SA1210 LE3

EC7T04L ELECTRONICA III 10  PROF. PACHECO M JOSE R  (NUEVA)
LU1300 LE3  LU1350 LE3


EC7T04L ELECTRONICA III 11  PROF. PACHECO M JOSE R  (NUEVA)
VI1300 LE3  VI1350 LE3


EC8E07 TEORIA ELECTROMAGNETICA II 01  PROF. PANZA RAFAEL
MI0800 AE1  MI0850 AE1  JU0800 AE2  JU0850 AE2

EC8E09 TEORIA DE LAS COMUNICACIONES I 01  PROF. GONZALEZ C SAMUEL M  (CERRADA)
LU0800  LU0850  LU0940  LU1030


EC8E09 TEORIA DE LAS COMUNICACIONES I 02  PROF. FERNÁNDEZ S ROBERT A  (NUEVA)
SA0800 SIE7  SA0850 SIE7  SA0940 SIE7  SA1030 SIE7


EC8E09L TEORIA DE LAS COMUNICACIONES I 01  PROF. RIOS A PEDRO V  (CERRADA)
LU1120  LU1210


EC8E09L TEORIA DE LAS COMUNICACIONES I 02  PROF. GONZALEZ C SAMUEL M
MI1120 LCTEL  MI1210 LCTEL

EC8E10 SISTEMAS DE ONDAS GUIADAS 01  PROF. ALVARADO T ENRIQUE J
LU0800 A7E  LU0850 A7E  MA0800 A7E  MA0850 A7E

EC8E10L SISTEMAS DE ONDAS GUIADAS 01  PROF. ALVARADO T ENRIQUE J  (CERRADA)
LU0940  LU1030


EC8E10L SISTEMAS DE ONDAS GUIADAS 02  PROF. ALVARADO T ENRIQUE J  (CERRADA)
MA0940  MA1030


EC8E10L SISTEMAS DE ONDAS GUIADAS 03  PROF. ALVARADO T ENRIQUE J
MA1120 LCTEL  MA1210 LCTEL

EC9E11 DISEÑO DE CIRCUITOS DE COMUNIC 41  PROF. OSMAN C AHMAD
LU0800 AE6  LU0850 AE6  LU0940 AE6  LU1030 AE6

EC9E13 TEORIA DE LAS COMUNICACIONES II 41  PROF. GONZALEZ C SAMUEL M
MI0800 A101  MI0850 A101  MI0940 A101  MI1030 SIE6

EC9E14 INGENIERIA DE COMUNICACIONES I 41  PROF. ORTUÑO V JOSE M
SA0850 A7E  SA0940 A7E  SA1030 A7E  SA1120 A7E

EC9E15 ANTENAS 41  PROF. ALBORNOZ A RAFAEL J  (CERRADA)
JU0800  JU0850  JU0940  JU1030


EC9E15L ANTENAS 01  PROF. RUIZ P CESAR C  (CERRADA)
MA0800  MA0850  MA0940


EC9E16 MICROONDAS 41  PROF. DEL PINO P PAULINO J
VI0800 A7E  VI0850 A7E  VI0940 A7E  VI1030 A7E

ER0T08 COMUNICACIONES OPTICAS 71  PROF. APONTE D CARLOS D  (CERRADA)
JU0800  JU0850  JU0940  JU1030


ER0T08 COMUNICACIONES OPTICAS 72  PROF. APONTE D CARLOS D  (CERRADA)
JU0940  JU1030  JU1120  JU1210


ER0T08 COMUNICACIONES OPTICAS 73  PROF. APONTE D CARLOS D  (NUEVA)
JU1030 FPT1  JU1120 FPT1  JU1210 FPT1  JU1300 FPT1


ER0T09 COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA 71  PROF. ALBORNOZ A RAFAEL J
MI0800 SIE4  MI0850 SIE4  MI0940 SIE4  MI1030 SIE4

ER5T01 TEORIA ELECTROMAGNETICA I 71  PROF. RUIZ P CESAR C
VI0800 A4M  VI0850 A4M  VI0940 A4M  VI1030 A4M

ER5T01 TEORIA ELECTROMAGNETICA I 72  PROF. FALCON G ENDERSON J
VI1120 A4M  VI1210 A4M  VI1300 A4M  VI1350 A4M

ER6T02 TEORIA ELECTROMAGNETICA II 71  PROF. PANZA RAFAEL
MI0800 AE1  MI0850 AE1  JU0800 AE2  JU0850 AE2

ER7T03 SISTEMAS DE ONDAS GUIADAS 71  PROF. ALVARADO T ENRIQUE J
LU0800 A7E  LU0850 A7E  MA0800 A7E  MA0850 A7E

ER7T03L SISTEMAS DE ONDAS GUIADAS 01  PROF. ALVARADO T ENRIQUE J
LU0940 LCTEL  LU1030 LCTEL

ER7T03L SISTEMAS DE ONDAS GUIADAS 02  PROF. ALVARADO T ENRIQUE J
MA0940 LCTEL  MA1030 LCTEL

ER7T03L SISTEMAS DE ONDAS GUIADAS 03  PROF. ALVARADO T ENRIQUE J
MA1120 LCTEL  MA1210 LCTEL

ER8T04 ANTENAS Y PROPAGACION 71  PROF. ALBORNOZ A RAFAEL J
JU0800 SIE4  JU0850 SIE4  JU0940 SIE4  JU1030 SIE4

ER8T04L ANTENAS Y PROPAGACION 01  PROF. RUIZ P CESAR C
MA0800 SIE6  MA0850 SIE6  MA0940 SIE6

ER9T05 MICROONDAS 71  PROF. DEL PINO P PAULINO J
VI0800 A7E  VI0850 A7E  VI0940 A7E  VI1030 A7E

ER9T06 INGENIERIA DE LAS COMUNICACIONES I 71  PROF. ORTUÑO V JOSE M
SA0850 A7E  SA0940 A7E  SA1030 A7E  SA1120 A7E

FI2B01 FISICA I 01  PROF. AGUILERA F ANIBAL J
LU0800 AD1  LU0850 AD1  MI0800 AD1  MI0850 AD1  MI0940 AD1

FI2B01 FISICA I 02  PROF. CANTOR R ALEIDA DEL C
LU0800 AF1  LU0850 AF1  MI0800 AF1  MI0850 AF1  MI0940 AF1

FI2B01 FISICA I 03  PROF. AGUILERA F ANIBAL J
LU0940 AD1  LU1030 AD1  LU1120 AD1  MI1030 AD1  MI1120 AD1

FI2B01 FISICA I 04  PROF. GONZALEZ R ALICIA J
LU0940 AF1  LU1030 AF1  LU1120 AF1  MI1030 AF1  MI1120 AF1

FI2B01 FISICA I 05  PROF. CUERVA H YOEL R
LU1210 AD1  LU1300 AD1  MI1210 AD1  MI1300 AD1  MI1350 AD1

FI2B01 FISICA I 06  PROF. BENCOMO B MAGDALENA E
LU1210 AF1  LU1300 AF1  MI1210 AF1  MI1300 AF1  MI1350 AF1

FI2B01 FISICA I 07  PROF. CUERVA H YOEL R
LU1350 AD1  LU1440 AD1  LU1530 AD1  MI1440 AD1  MI1530 AD1

FI2B01 FISICA I 08  PROF. BENCOMO B MAGDALENA E
LU1350 AF1  LU1440 AF1  LU1530 AF1  MI1440 AF1  MI1530 AF1

FI2B01 FISICA I 09  PROF. MENDEZ P DALYS J
MA0800 AD1  MA0850 AD1  JU0800 AD1  JU0850 AD1  JU0940 AD1

FI2B01 FISICA I 10  PROF. VELASQUEZ N INGRID DEL V
MA0800 AF1  MA0850 AF1  JU0800 AF1  JU0850 AF1  JU0940 AF1

FI2B01 FISICA I 11  PROF. MARQUEZ R MAIRIM H
MA0940 AD1  MA1030 AD1  MA1120 AD1  JU1030 AD1  JU1120 AD1

FI2B01 FISICA I 12  PROF. VELASQUEZ N INGRID DEL V
MA0940 AF1  MA1030 AF1  MA1120 AF1  JU1030 AF1  JU1120 AF1

FI2B01 FISICA I 13  PROF. RIVAS R YOLAIMA K
MA1210 AD1  MA1300 AD1  JU1210 AD1  JU1300 AD1  JU1350 AD1

FI2B01 FISICA I 14  PROF. GONZALEZ R ALICIA J
MA1210 AF1  MA1300 AF1  JU1210 AF2  JU1300 AF2  JU1350 AF2

FI2B01 FISICA I 15  PROF. MONTERO P JEANETTE DEL V
MA1350 AD1  MA1440 AD1  MA1530 AD1  JU1440 AD1  JU1530 AD1

FI2B01 FISICA I 16  PROF. RIVAS R YOLAIMA K
MA1350 A10  MA1440 A10  MA1530 A10  JU1440 AF2  JU1530 AF2

FI3B02 FISICA II 01  PROF. LOZADA M ELSA M
LU0800 A307  LU0850 A307  LU0940 A307  LU1030 A307

FI3B02 FISICA II 02  PROF. RANGEL C NAYKIAVICK
LU0800 A306  LU0850 A306  LU0940 A306  LU1030 A306

FI3B02 FISICA II 03  PROF. RIVAS R YOLAIMA K  (CERRADA)
MA0800  MA0850  MA0940  MA1030


FI3B02 FISICA II 04  PROF. RANGEL C NAYKIAVICK
MA0800 A307  MA0850 A307  MA0940 A307  MA1030 A307

FI3B02 FISICA II 05  PROF. LOZADA M ELSA M
MI0800 AF2  MI0850 AF2  MI0940 AF2  MI1030 AF2

FI3B02 FISICA II 06  PROF. MILLAN D RONALD
MI0800 A307  MI0850 A307  MI0940 A307  MI1030 A307

FI3B02 FISICA II 07  PROF. MEDINA R ALEJANDRO R
JU0800 AF2  JU0850 AF2  JU0940 AF2  JU1030 AF2

FI3B02 FISICA II 08  PROF. MILLAN D RONALD
JU0800 A307  JU0850 A307  JU0940 A307  JU1030 A307

FI3B02 FISICA II 09  PROF. BENCOMO B MAGDALENA E  (CERRADA)
LU1120  LU1210  LU1300  LU1350


FI3B02 FISICA II 10  PROF. PEÑA T ELIANA
LU1210 AF2  LU1300 AF2  LU1350 AF2  LU1440 AF2

FI3B02 FISICA II 11  PROF. MEDINA F VICTOR E  (CERRADA)
MA1120  MA1210  MA1300  MA1350


FI3B02 FISICA II 12  PROF. PEÑA T ELIANA  (CERRADA)
MA1210  MA1300  MA1350  MA1440


FI3B02 FISICA II 13  PROF. MEDINA R ALEJANDRO R  (CERRADA)
MI1120  MI1210  MI1300  MI1350


FI3B02 FISICA II 14  PROF. MEDINA F VICTOR E
MI1120 A307  MI1210 A307  MI1300 A307  MI1350 A307

FI3B02 FISICA II 15  PROF. MEDINA F VICTOR E  (NUEVA)
LU0800 A308  LU0850 A308  LU0940 A308  LU1030 A308


FI3B02 FISICA II 16  PROF. PEÑA T ELIANA  (NUEVA)
MA1300 AF2  MA1350 AF2  MA1440 AF2  MA1530 AF2


FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 01  PROF. CRUZ L MARIA T
LU0800 LF1A  LU0850 LF1A  LU0940 LF1A

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 02  PROF. MENDEZ P DALYS J
LU0800 LF1B  LU0850 LF1B  LU0940 LF1B

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 03  PROF. LOZADA M ELSA M
MA0800 LF1A  MA0850 LF1A  MA0940 LF1A

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 04  PROF. RAFEH R SEMIA
MA0800 LF1B  MA0850 LF1B  MA0940 LF1B

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 05  PROF. CRUZ L MARIA T
MI0800 LF1A  MI0850 LF1A  MI0940 LF1A

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 06  PROF. MONTES DE OCA O MARCOS A
MI0800 LF1B  MI0850 LF1B  MI0940 LF1B

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 07  PROF. MARQUEZ R MAIRIM H
JU0800 LF1A  JU0850 LF1A  JU0940 LF1A

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 08  PROF. MONTERO P JEANETTE DEL V
JU0800 LF1B  JU0850 LF1B  JU0940 LF1B

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 09  PROF. MEDINA R ALEJANDRO R
VI0800 LF1A  VI0850 LF1A  VI0940 LF1A

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 10  PROF. CANTOR R ALEIDA DEL C
VI0800 LF1B  VI0850 LF1B  VI0940 LF1B

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 11  PROF. CLAMENS G EDUARDO J
LU1030 LF1B  LU1120 LF1B  LU1210 LF1B

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 12  PROF. MENDEZ P DALYS J
LU1030 LF1A  LU1120 LF1A  LU1210 LF1A

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 13  PROF. CANTOR R ALEIDA DEL C
MA1030 LF1A  MA1120 LF1A  MA1210 LF1A

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 14  PROF. PEÑA T ELIANA
MA1030 LF1B  MA1120 LF1B  MA1210 LF1B

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 15  PROF. ZAMORA F ALFREDO J
MI1030 LF1A  MI1120 LF1A  MI1210 LF1A

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 16  PROF. MONTES DE OCA O MARCOS A
MI1030 LF1B  MI1120 LF1B  MI1210 LF1B

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 17  PROF. GONZALEZ R ALICIA J  (CERRADA)
JU1030  JU1120  JU1210


FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 18  PROF. MONTERO P JEANETTE DEL V
JU1030 LF1B  JU1120 LF1B  JU1210 LF1B

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 19  PROF. MEDINA R ALEJANDRO R
VI1030 LF1A  VI1120 LF1A  VI1210 LF1A

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 20  PROF. CUERVA H YOEL R
VI1030 LF1B  VI1120 LF1B  VI1210 LF1B

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 21  PROF. RAFEH R SEMIA
LU1300 LF1A  LU1350 LF1A  LU1440 LF1A

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 22  PROF. GONZALEZ R ALICIA J
LU1300 LF1B  LU1350 LF1B  LU1440 LF1B

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 23  PROF. VELASQUEZ N INGRID DEL V
MA1300 LF1A  MA1350 LF1A  MA1440 LF1A

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 24  PROF. RAFEH R SEMIA
MA1300 LF1B  MA1350 LF1B  MA1440 LF1B

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 25  PROF. AGUILERA F ANIBAL J
MI1300 LF1A  MI1350 LF1A  MI1440 LF1A

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 26  PROF. ZAMORA F ALFREDO J
MI1300 LF1B  MI1350 LF1B  MI1440 LF1B

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 27  PROF. MARQUEZ R MAIRIM H
JU1300 LF1A  JU1350 LF1A  JU1440 LF1A

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 28  PROF. BENCOMO B MAGDALENA E
JU1300 LF1B  JU1350 LF1B  JU1440 LF1B

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 29  PROF. MONTES DE OCA O MARCOS A
VI1300 LF1A  VI1350 LF1A  VI1440 LF1A

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 30  PROF. RAFEH R SEMIA
VI1300 LF1B  VI1350 LF1B  VI1440 LF1B

FI4B04 LABORATORIO II DE FISICA 01  PROF. RANGEL C NAYKIAVICK
LU1120 LF2  LU1210 LF2  LU1300 LF2

FI4B04 LABORATORIO II DE FISICA 02  PROF. NESBIT C DIANA R
MA0800 LF2  MA0850 LF2  MA0940 LF2

FI4B04 LABORATORIO II DE FISICA 03  PROF. NESBIT C DIANA R
MA1120 LF2  MA1210 LF2  MA1300 LF2

FI4B04 LABORATORIO II DE FISICA 04  PROF. RIVAS R YOLAIMA K
MI0800 LF2  MI0850 LF2  MI0940 LF2

FI4B04 LABORATORIO II DE FISICA 05  PROF. MILLAN D RONALD
MI1120 LF2  MI1210 LF2  MI1300 LF2

FI4B05 TERMODINAMICA GENERAL 01  PROF. ZAMORA F ALFREDO J
MA0800 A306  MA0850 A306  MA0940 A306  MA1030 A306

FI4B05 TERMODINAMICA GENERAL 02  PROF. CLAMENS G EDUARDO J
MI0800 A306  MI0850 A306  MI0940 A306  MI1030 A306

FI4B05 TERMODINAMICA GENERAL 03  PROF. CLAMENS G EDUARDO J
JU0800 A306  JU0850 A306  JU0940 A306  JU1030 A306

FI4B06 FISICA MODERNA Y ONDAS 01  PROF. NESBIT C DIANA R
LU0800 AF2  LU0850 AF2  LU0940 AF2  LU1030 AF2

FI4B06 FISICA MODERNA Y ONDAS 02  PROF. MEDINA F VICTOR E  (CERRADA)
LU0800  LU0850  LU0940  LU1030


FI4B06 FISICA MODERNA Y ONDAS 03  PROF. MEDINA F VICTOR E  (CERRADA)
LU1120  LU1210  LU1300  LU1350


FI4B06 FISICA MODERNA Y ONDAS 04  PROF. MEDINA F VICTOR E  (NUEVA)
MA0800 AF2  MA0850 AF2  MA0940 AF2  MA1030 AF2


GE0M02 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 01  PROF. JARAMILLO H ANGELICA M
MI1030 A8I  MI1120 A8I  MI1210 A8I

GE0M02 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 02  PROF. JARAMILLO H ANGELICA M
JU0800 SEIN  JU0850 SEIN  JU0940 SEIN

GE0M02 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 03  PROF. BERMUDEZ C YEICY M
JU0940 SIO  JU1030 SIO  JU1120 SIO

GE0M04 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 01  PROF. JARAMILLO H ANGELICA M
MA1120 SGE  MA1210 SGE  JU1120 A9I  JU1210 A9I

GE0M04 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 02  PROF. CORDERO P CRISTINA I
LU0800 SEIN  LU0850 SEIN  MI0800 LIM  MI0850 LIM

GE0M04 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 03  PROF. FLORES R MARIELA J
MA0800 SGE  MA0850 SGE  JU0800 LIM  JU0850 LIM

GE4I02 ELEMENTOS DE ECONOMIA 31  PROF. BERMUDEZ C YEICY M  (CERRADA)
MA0800  MA0850  MA0940


GE4I02 ELEMENTOS DE ECONOMIA 32  PROF. CORDERO P CRISTINA I
JU0800 A8I  JU0850 A8I  JU0940 A8I

GE4I02 ELEMENTOS DE ECONOMIA 33  PROF. BERMUDEZ C YEICY M  (NUEVA)
VI0800 AE6  VI0850 AE6  VI0940 AE6


GE6I03 COSTOS INDUSTRIALES 31  PROF. OSTO DE S ZAIDA M
LU0940 SGE  LU1030 SGE  JU0940 SGE  JU1030 SGE

GE7I04 INGENIERIA ECONOMICA 31  PROF. GUEDEZ F CARMEN
MA0800 A8I  MA0850 A8I  JU0940 LIM  JU1030 LIM

GE7I04 INGENIERIA ECONOMICA 32  PROF. BERMUDEZ C YEICY M
MA0940 LIM  MA1030 LIM  MI0940 SGE  MI1030 SGE

GE7I05 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 31  PROF. JARAMILLO H ANGELICA M
MA1120 SGE  MA1210 SGE  JU1120 A9I  JU1210 A9I

GE7I05 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 32  PROF. CORDERO P CRISTINA I
LU0800 SEIN  LU0850 SEIN  MI0800 LIM  MI0850 LIM

GE7I05 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 33  PROF. FLORES R MARIELA J
MA0800 SGE  MA0850 SGE  JU0800 LIM  JU0850 LIM

GE8E01 INGENIERIA ECONOMICA 81  PROF. GUEDEZ F CARMEN
MA0940 SEIN  MA1030 SEIN  MA1120 SEIN

GE8E01 INGENIERIA ECONOMICA 82  PROF. FLORES R MARIELA J  (CERRADA)
JU1030  JU1120  JU1210


GE8E01 INGENIERIA ECONOMICA 83  PROF. FIGUEREDO D OMAR E
MA1030 A3M  MA1120 A3M  MA1210 A3M

GE8E01 INGENIERIA ECONOMICA 84  PROF. COLMENAREZ M CARMEN C
MI1300 A9I  MI1350 A9I  MI1440 A9I

GE8E01 INGENIERIA ECONOMICA 85  PROF. FLORES R MARIELA J  (NUEVA)
MA0940 A309  MA1030 A309  MA1120 A309


GE8I06 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 31  PROF. OSTO DE S ZAIDA M
LU0800 SGE  LU0850 SGE  MI0800 SGE  MI0850 SGE

GE8I06 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 32  PROF. FIGUEREDO D OMAR E
MA0800 SUM  MA0850 SUM  JU0800 SUM  JU0850 SUM

GE8I07 MERCADOS 31  PROF. GUEDEZ F CARMEN
VI0800 SGE  VI0850 SGE  VI0940 SGE  VI1030 SGE

GE8M01 INGENIERIA ECONOMICA 01  PROF. GUEDEZ F CARMEN
MA0940 SEIN  MA1030 SEIN  MA1120 SEIN

GE8M01 INGENIERIA ECONOMICA 02  PROF. FLORES R MARIELA J  (CERRADA)
JU1030  JU1120  JU1210


GE8M01 INGENIERIA ECONOMICA 03  PROF. FIGUEREDO D OMAR E
MA1030 A3M  MA1120 A3M  MA1210 A3M

GE8M01 INGENIERIA ECONOMICA 04  PROF. COLMENAREZ M CARMEN C
MI1300 A9I  MI1350 A9I  MI1440 A9I

GE8M01 INGENIERIA ECONOMICA 05  PROF. FLORES R MARIELA J  (NUEVA)
MA0940 A309  MA1030 A309  MA1120 A309


GE8Q01 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 01  PROF. JARAMILLO H ANGELICA M
MA1120 SGE  MA1210 SGE  JU1120 A9I  JU1210 A9I

GE8Q01 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 02  PROF. CORDERO P CRISTINA I
LU0800 SEIN  LU0850 SEIN  MI0800 LIM  MI0850 LIM

GE8Q01 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 03  PROF. FLORES R MARIELA J
MA0800 SGE  MA0850 SGE  JU0800 LIM  JU0850 LIM

GE8T01 INGENIERIA ECONOMICA 01  PROF. GUEDEZ F CARMEN
MA0940 SEIN  MA1030 SEIN  MA1120 SEIN

GE8T01 INGENIERIA ECONOMICA 02  PROF. FLORES R MARIELA J  (CERRADA)
JU1030  JU1120  JU1210


GE8T01 INGENIERIA ECONOMICA 03  PROF. FIGUEREDO D OMAR E
MA1030 A3M  MA1120 A3M  MA1210 A3M

GE8T01 INGENIERIA ECONOMICA 04  PROF. COLMENAREZ M CARMEN C
MI1300 A9I  MI1350 A9I  MI1440 A9I

GE8T01 INGENIERIA ECONOMICA 05  PROF. FLORES R MARIELA J  (NUEVA)
MA0940 A309  MA1030 A309  MA1120 A309


GE9C01 INGENIERIA ECONOMICA 01  PROF. GUEDEZ F CARMEN
MA0940 SEIN  MA1030 SEIN  MA1120 SEIN

GE9C01 INGENIERIA ECONOMICA 02  PROF. FLORES R MARIELA J  (CERRADA)
JU1030  JU1120  JU1210


GE9C01 INGENIERIA ECONOMICA 03  PROF. FIGUEREDO D OMAR E
MA1030 A3M  MA1120 A3M  MA1210 A3M

GE9C01 INGENIERIA ECONOMICA 04  PROF. COLMENAREZ M CARMEN C
MI1300 A9I  MI1350 A9I  MI1440 A9I

GE9C01 INGENIERIA ECONOMICA 05  PROF. FLORES R MARIELA J  (NUEVA)
MA0940 A309  MA1030 A309  MA1120 A309


GE9E02 PRINCIPIO DE GERENCIA 51  PROF. JARAMILLO H ANGELICA M
MI1030 A8I  MI1120 A8I  MI1210 A8I

GE9E02 PRINCIPIO DE GERENCIA 52  PROF. JARAMILLO H ANGELICA M
JU0800 SEIN  JU0850 SEIN  JU0940 SEIN

GE9E02 PRINCIPIO DE GERENCIA 53  PROF. BERMUDEZ C YEICY M
JU0940 SIO  JU1030 SIO  JU1120 SIO

GE9I08 GERENCIA 31  PROF. OSTO DE S ZAIDA M
MA1300 SGE  MA1350 SGE  MA1440 SGE  MA1530 SGE

GE9I09 TOPICOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 31  PROF. DI STEFANO LUIS E  (CERRADA)
MA1030  MA1120  MA1210


GE9I09 TOPICOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 32  PROF. DI STEFANO LUIS E  (NUEVA)
MI1120 SDC  MI1210 SDC  MI1300 SDC


GE9Q02 PRINCIPIOS DE GERENCIA 01  PROF. JARAMILLO H ANGELICA M
MI1030 A8I  MI1120 A8I  MI1210 A8I

GE9Q02 PRINCIPIOS DE GERENCIA 02  PROF. JARAMILLO H ANGELICA M
JU0800 SEIN  JU0850 SEIN  JU0940 SEIN

GE9Q02 PRINCIPIOS DE GERENCIA 03  PROF. BERMUDEZ C YEICY M
JU0940 SIO  JU1030 SIO  JU1120 SIO

HU0B02 SEMINARIO DE LEGISLACION Y DEONTOLOGIA 01  PROF. ZABALA R WILFRED J
MA0800 AE4  MA0850 AE4

HU0B02 SEMINARIO DE LEGISLACION Y DEONTOLOGIA 02  PROF. ZABALA R WILFRED J
MI0800 AE4  MI0850 AE4

HU0B02 SEMINARIO DE LEGISLACION Y DEONTOLOGIA 03  PROF. ZABALA R WILFRED J
JU0800 A308  JU0850 A308

HU0B02 SEMINARIO DE LEGISLACION Y DEONTOLOGIA 04  PROF. RODRIGUEZ G JOSE G
JU0800 A205  JU0850 A205

HU0B02 SEMINARIO DE LEGISLACION Y DEONTOLOGIA 05  PROF. RODRIGUEZ G JOSE G
VI0800 A309  VI0850 A309

HU0B02 SEMINARIO DE LEGISLACION Y DEONTOLOGIA 06  PROF. ZABALA R WILFRED J  (CERRADA)
LU1120  LU1210


HU0B02 SEMINARIO DE LEGISLACION Y DEONTOLOGIA 07  PROF. ZABALA R WILFRED J  (CERRADA)
VI1300  VI1350


HU0B02 SEMINARIO DE LEGISLACION Y DEONTOLOGIA 08  PROF. RODRIGUEZ G JOSE G
LU1440 A309  LU1530 A309

HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 01  PROF. ARVELO C JOSE L  (CERRADA)
LU0800  LU0850  LU0940


HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 02  PROF. GUEVARA H WILLIAM J
LU0800 FPT2  LU0850 FPT2  LU0940 FPT2

HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 03  PROF. ARVELO C JOSE L  (CERRADA)
MA0800  MA0850  MA0940


HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 04  PROF. GIULIANA M LUIS A
MA1300 AE4  MA1350 AE4  MA1440 AE4

HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 05  PROF. GIULIANA M LUIS A
JU0800 AE9  JU0850 AE9  JU0940 AE9

HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 06  PROF. CHIRINOS S JOSE DE LA T
MA0800 AE9  MA0850 AE9  MA0940 AE9

HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 07  PROF. GIULIANA M LUIS A
JU1030 AE9  JU1120 AE9  JU1210 AE9

HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 08  PROF. CASADIEGO M TAIRIS C  (CERRADA)
MI0800  MI0850  MI0940


HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 09  PROF. LEON G CESAR O
MI0800 AE5  MI0850 AE5  MI0940 AE5

HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 10  PROF. CHIRINOS S JOSE DE LA T
MI0800 AE9  MI0850 AE9  MI0940 AE9

HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 11  PROF. ARVELO C JOSE L  (CERRADA)
SA0800  SA0850  SA0940


HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 12  PROF. GUEVARA H WILLIAM J
VI0800 AE4  VI0850 AE4  VI0940 AE4

HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 13  PROF. CASADIEGO M TAIRIS C  (CERRADA)
MI1030  MI1120  MI1210


HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 14  PROF. LEON G CESAR O
SA0800 AE4  SA0850 AE4  SA0940 AE4

HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 15  PROF. COCHIARELLA S CARLOS J
LU1030 AE4  LU1120 AE4  LU1210 AE4

HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 16  PROF. CHIRINOS S JOSE DE LA T
MA1030 AE4  MA1120 AE4  MA1210 AE4

HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 17  PROF. CHIRINOS S JOSE DE LA T
MI1030 AE4  MI1120 AE4  MI1210 AE4

HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 18  PROF. ARVELO C JOSE L  (CERRADA)
SA1030  SA1120  SA1210


HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 19  PROF. GIULIANA M LUIS A
JU1300 AE9  JU1350 AE9  JU1440 AE9

HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 20  PROF. COCHIARELLA S CARLOS J
MA1030 AE5  MA1120 AE5  MA1210 AE5

HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 21  PROF. GUEVARA H WILLIAM J
VI1030 AE5  VI1120 AE5  VI1210 AE5

HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 22  PROF. LEON G CESAR O
SA1030 AE4  SA1120 AE4  SA1210 AE4

HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 23  PROF. GUEVARA H WILLIAM J
LU1030 AE5  LU1120 AE5  LU1210 AE5

HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 24  PROF. LEON G CESAR O
MI1030 AE5  MI1120 AE5  MI1210 AE5

HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 25  PROF. CASADIEGO M TAIRIS C  (CERRADA)
JU0800  JU0850  JU0940


HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 26  PROF. CASADIEGO M TAIRIS C  (CERRADA)
JU1030  JU1120  JU1210


HU3B02 CULTURA 01  PROF. CASADIEGO R ONALYS DEL C
LU0800 AE1  LU0850 AE1

HU3B02 CULTURA 02  PROF. ARVELO C JOSE L
MA0800 FPT1  MA0850 FPT1

HU3B02 CULTURA 03  PROF. ROJAS H JUDITH M  (CERRADA)
MI0800  MI0850


HU3B02 CULTURA 04  PROF. RUIZ C GERARDO M
JU0800 AE4  JU0850 AE4

HU3B02 CULTURA 05  PROF. TOVAR L ZENAIDA J  (CERRADA)
VI0800  VI0850


HU3B02 CULTURA 06  PROF. CASADIEGO R ONALYS DEL C
LU0940 AE8  LU1030 AE8

HU3B02 CULTURA 07  PROF. RUIZ C GERARDO M
MA0940 AE6  MA1030 AE6

HU3B02 CULTURA 08  PROF. ROJAS H JUDITH M  (CERRADA)
MI0940  MI1030


HU3B02 CULTURA 09  PROF. ARVELO C JOSE L
JU0940 AE6  JU1030 AE6

HU3B02 CULTURA 10  PROF. RUIZ C GERARDO M
JU0940 A308  JU1030 A308

HU3B02 CULTURA 11  PROF. CASADIEGO R ONALYS DEL C
LU1120 AE1  LU1210 AE1

HU3B02 CULTURA 12  PROF. ROJAS H JUDITH M  (CERRADA)
MI1120  MI1210


HU3B02 CULTURA 13  PROF. CASADIEGO M TAIRIS C
MI1120 A7E  MI1210 A7E

HU3B02 CULTURA 14  PROF. CASADIEGO M TAIRIS C
MI1300 A7E  MI1350 A7E

HU3B02 CULTURA 15  PROF. ROJAS H JUDITH M  (CERRADA)
LU1440  LU1530


HU3B02 CULTURA 16  PROF. CASADIEGO M TAIRIS C
MI1440 AE5  MI1530 AE5

HU4B03 METODOLOGIA DE INVESTIGACION 01  PROF. RIVERO D ISABEL C  (CERRADA)
LU0800  LU0850  LU0940


HU4B03 METODOLOGIA DE INVESTIGACION 02  PROF. RIVERO D ISABEL C  (CERRADA)
MI0800  MI0850  MI0940


HU4B03 METODOLOGIA DE INVESTIGACION 03  PROF. ARVELO C JOSE L  (CERRADA)
LU1300  LU1350  LU1440


HU4B03 METODOLOGIA DE INVESTIGACION 04  PROF. RODRIGUEZ DE P MARIA A
MA1300 SEIN  MA1350 SEIN  MA1440 SEIN

HU4B03 METODOLOGIA DE INVESTIGACION 05  PROF. RODRIGUEZ DE P MARIA A
MI1300 SEIN  MI1350 SEIN  MI1440 SEIN

HU4B03 METODOLOGIA DE INVESTIGACION 06  PROF. ARVELO C JOSE L  (NUEVA)
JU0800 A303  JU0850 A303  JU0940 A303


HU5B03 CIENCIAS SOCIALES 01  PROF. RIVERO D ISABEL C  (CERRADA)
LU0800  LU0850  LU0940


HU5B03 CIENCIAS SOCIALES 02  PROF. RIVERO D ISABEL C  (CERRADA)
MI0800  MI0850  MI0940


HU5B03 CIENCIAS SOCIALES 03  PROF. ARVELO C JOSE L  (CERRADA)
LU1300  LU1350  LU1440


HU5B03 CIENCIAS SOCIALES 04  PROF. RODRIGUEZ DE P MARIA A
MA1300 SEIN  MA1350 SEIN  MA1440 SEIN

HU5B03 CIENCIAS SOCIALES 05  PROF. RODRIGUEZ DE P MARIA A
MI1300 SEIN  MI1350 SEIN  MI1440 SEIN

HU5B03 CIENCIAS SOCIALES 06  PROF. ARVELO C JOSE L  (NUEVA)
JU0800 A303  JU0850 A303  JU0940 A303


HU5B06 INTROD. AL SERVICIO COMUNITARIO 01  PROF. TOVAR L ZENAIDA J  (CERRADA)
LU0800  LU0850


HU5B06 INTROD. AL SERVICIO COMUNITARIO 02  PROF. GRAND PETRA
MA0800   MA0850 

HU5B06 INTROD. AL SERVICIO COMUNITARIO 03  PROF. GRAND PETRA
MI0800 SEIN  MI0850 SEIN

HU5B06 INTROD. AL SERVICIO COMUNITARIO 04  PROF. PANTOJA ANTONIO J
MI0800 AE6  MI0850 AE6

HU5B06 INTROD. AL SERVICIO COMUNITARIO 05  PROF. PANTOJA ANTONIO J
JU0800 AE5  JU0850 AE5

HU5B06 INTROD. AL SERVICIO COMUNITARIO 06  PROF. PANTOJA ANTONIO J
VI0800 AE9  VI0850 AE9

HU5B06 INTROD. AL SERVICIO COMUNITARIO 07  PROF. PRATO C LUISA C  (CERRADA)
LU0940  LU1030


HU5B06 INTROD. AL SERVICIO COMUNITARIO 08  PROF. GRAND PETRA
JU0800 AE6  JU0850 AE6

HU5B06 INTROD. AL SERVICIO COMUNITARIO 09  PROF. GRAND PETRA
MI0940 A11  MI1030 A11

HU5B06 INTROD. AL SERVICIO COMUNITARIO 10  PROF. PRATO C LUISA C  (CERRADA)
JU0940  JU1030


HU5B06 INTROD. AL SERVICIO COMUNITARIO 11  PROF. GRAND PETRA
JU0940 AE4  JU1030 AE4

HU5B06 INTROD. AL SERVICIO COMUNITARIO 12  PROF. GRAND PETRA
MI1120 AE3  MI1210 AE3

HU5B06 INTROD. AL SERVICIO COMUNITARIO 13  PROF. RODRIGUEZ G JOSE G
JU1120 AE3  JU1210 AE3

HU5B06 INTROD. AL SERVICIO COMUNITARIO 14  PROF. PRATO C LUISA C  (CERRADA)
VI0940  VI1030


HU9B05 LEGISLACION Y DEONTOLOGIA 01  PROF. ZABALA R WILFRED J
MA0800 AE4  MA0850 AE4

HU9B05 LEGISLACION Y DEONTOLOGIA 02  PROF. ZABALA R WILFRED J
MI0800 AE4  MI0850 AE4

HU9B05 LEGISLACION Y DEONTOLOGIA 03  PROF. ZABALA R WILFRED J
JU0800 A308  JU0850 A308

HU9B05 LEGISLACION Y DEONTOLOGIA 04  PROF. RODRIGUEZ G JOSE G
JU0800 A205  JU0850 A205

HU9B05 LEGISLACION Y DEONTOLOGIA 05  PROF. RODRIGUEZ G JOSE G
VI0800 A309  VI0850 A309

HU9B05 LEGISLACION Y DEONTOLOGIA 06  PROF. ZABALA R WILFRED J  (CERRADA)
LU1120  LU1210


HU9B05 LEGISLACION Y DEONTOLOGIA 07  PROF. ZABALA R WILFRED J  (CERRADA)
VI1300  VI1350


HU9B05 LEGISLACION Y DEONTOLOGIA 08  PROF. RODRIGUEZ G JOSE G
LU1440 A309  LU1530 A309

IA0C11 TRATAMIENTO DE AGUA 81  PROF. DAUTAN S RAFAEL
MA0800 AFG  MA0850 AFG  MI0800 AFG  MI0850 AFG

IA5C01 MECANICA DE LOS FLUIDOS I 61  PROF. CARRION P DANIEL A  (CERRADA)
MA0800  MA0850  MA0940  MA1030


IA5C01 MECANICA DE LOS FLUIDOS I 81  PROF. MARQUEZ R ADRIANA M
LU0800 AFG  LU0850 AFG  MA1350 ALH  MA1440 ALH  MA1530 ALH

IA5C01 MECANICA DE LOS FLUIDOS I 82  PROF. CABALLERO R JOCELYNE J
MI0800 ALH  MI0850 ALH  SA0800 A101  SA0850 A101  SA0940 A101

IA6C02 MECANICA DE LOS FLUIDOS II 61  PROF. CARRION P DANIEL A
VI0940 A3M  VI1030 A3M  VI1120 A3M  VI1210 A3M

IA6C02L MECANICA DE LOS FLUIDOS II 01  PROF. MARQUEZ R ADRIANA M  (CERRADA)
LU1300  LU1350


IA6C02L MECANICA DE LOS FLUIDOS II 02  PROF. SALAZAR R ITALO A
LU1120 LMFC  LU1210 LMFC

IA6C02L MECANICA DE LOS FLUIDOS II 03  PROF. SALAZAR R ITALO A
MI1120 LMFC  MI1210 LMFC

IA6C02L MECANICA DE LOS FLUIDOS II 04  PROF. CARRION P DANIEL A
JU0800 LMFC  JU0850 LMFC

IA6C02L MECANICA DE LOS FLUIDOS II 05  PROF. CARRION P DANIEL A
JU0940 LMFC  JU1030 LMFC

IA6C02L MECANICA DE LOS FLUIDOS II 06  PROF. CARRION P DANIEL A
VI0800 LMFC  VI0850 LMFC

IA6C03 HIGIENE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 81  PROF. DAUTAN S RAFAEL
MA0940 AFG  MA1030 AFG  MI0940 AFG  MI1030 AFG

IA7C04 HIDROLOGIA 81  PROF. FARIAS I BETTYS E
MA0800 ALH  MA0850 ALH  MA0940 ALH  MA1030 ALH

IA7C04 HIDROLOGIA 82  PROF. MARQUEZ R ADRIANA M
LU0940 AFG  LU1030 AFG  LU1120 AFG  LU1210 AFG

IA7C04 HIDROLOGIA 83  PROF. REYES D SAMUEL W  (NUEVA)
LU0940 SEIN  LU1030 SEIN  LU1120 SEIN  LU1210 SEIN


IA7C05 INSTALACIONES PARA EDIFICIOS 81  PROF. HUGUET S GERARDO A R
LU1350 ALH  LU1440 ALH  LU1530 ALH

IA7C05 INSTALACIONES PARA EDIFICIOS 82  PROF. HUGUET S GERARDO A R  (CERRADA)
VI0800  VI0850  VI0940


IA7C05 INSTALACIONES PARA EDIFICIOS 83  PROF. HUGUET S GERARDO A R  (CERRADA)
LU0850  LU0940  LU1030


IA7C05 INSTALACIONES PARA EDIFICIOS 84  PROF. HUGUET S GERARDO A R  (NUEVA)
JU0800 AFG  JU0850 AFG  JU0940 AFG


IA8C06 ACUEDUCTOS Y CLOACAS 81  PROF. CABRERA P ALEXANDER
MI1350 AFG  MI1440 AFG  MI1530 AFG  SA0800 AFG  SA0850 AFG  SA0940 AFG

IA8C06 ACUEDUCTOS Y CLOACAS 82  PROF. CABRERA P ALEXANDER
JU1350 ALH  JU1440 ALH  JU1530 ALH  SA1030 AFG  SA1120 AFG  SA1210 AFG

IA8C06 ACUEDUCTOS Y CLOACAS 83  PROF. MANZOL G RAMON A
LU1350 AFG  LU1440 AFG  LU1530 AFG  SA0800 A104  SA0850 A104  SA0940 A104

IA9C07 OBRAS HIDRAULICAS 81  PROF. ROMANELLO O MAURICIO M
LU1030 ALH  LU1120 ALH  LU1210 ALH  VI1030 AFG  VI1120 AFG  VI1210 AFG

IA9C07 OBRAS HIDRAULICAS 82  PROF. LOPEZ L ZHANDRA S  (CERRADA)
MA0800  MA0850  MA0940  SA0800  SA0850  SA0940


IA9C07 OBRAS HIDRAULICAS 83  PROF. LOPEZ L ZHANDRA S  (NUEVA)
LU1300 A7E  LU1350 A7E  LU1440 A7E  SA0800 ALH  SA0850 ALH  SA0940 ALH


IA9C08 INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA 81  PROF. LOPEZ U DARWIN E
MI1300 ALH  MI1350 ALH  MI1440 ALH  MI1530 ALH

IA9C08 INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA 82  PROF. ORLANDI L RAFFAELE A
MA1300 AFG  MA1350 AFG  MA1440 AFG  MA1530 AFG

IA9C09 LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL 81  PROF. LOPEZ U DARWIN E  (CERRADA)
LU0800  LU0850  LU0940


IA9C09 LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL 82  PROF. LOPEZ U DARWIN E  (CERRADA)
LU1030  LU1120  LU1210


IA9C09 LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL 83  PROF. FIGUEREDO R EDITH M
MI0800 LCA  MI0850 LCA  MI0940 LCA

IA9C09 LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL 84  PROF. FIGUEREDO R EDITH M
MI1030 LCA  MI1120 LCA  MI1210 LCA

IA9C09 LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL 85  PROF. FIGUEREDO R EDITH M
VI0800 LCA  VI0850 LCA  VI0940 LCA

IA9C09 LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL 86  PROF. FIGUEREDO R EDITH M
VI1030 LCA  VI1120 LCA  VI1210 LCA

IA9C09 LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL 87  PROF. LOPEZ U DARWIN E  (NUEVA)
MA0940 LCA  MA1030 LCA  MA1120 LCA


IA9C09 LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL 88  PROF. LOPEZ U DARWIN E  (NUEVA)
MA1300 LCA  MA1350 LCA  MA1440 LCA


ID2B01 INGLES I 01  PROF. COLMENARES B CLEYDA C
LU0800 AID  LU0850 AID  MI0800 AID  MI0850 AID

ID2B01 INGLES I 02  PROF. ARAYA V PATRICIO
MA0800 AID  MA0850 AID  JU0800 AID  JU0850 AID

ID2B01 INGLES I 03  PROF. ARAYA V PATRICIO
MI0800 AE8  MI0850 AE8  VI0800 AID  VI0850 AID

ID2B01 INGLES I 04  PROF. CARRILLO C VICTOR A
LU0800 AE8  LU0850 AE8  JU0800 AE8  JU0850 AE8

ID2B01 INGLES I 05  PROF. CARRILLO C VICTOR A
LU1120 AID  LU1210 AID  MI1120 AE6  MI1210 AE6

ID2B01 INGLES I 06  PROF. COLMENARES B CLEYDA C  (CERRADA)
MA0940  MA1030  JU0940  JU1030


ID2B01 INGLES I 07  PROF. SANCHEZ DE G NULBIA J
MA0940 AE8  MA1030 AE8  JU0940 AE8  JU1030 AE8

ID2B01 INGLES I 08  PROF. SUAREZ S LARISSA G  (CERRADA)
MI0940  MI1030  VI0940  VI1030


ID2B01 INGLES I 09  PROF. SALAZAR R FELIX J
LU1120 AE8  LU1210 AE8  MI1120 AE8  MI1210 AE8

ID2B01 INGLES I 10  PROF. SUAREZ S LARISSA G
MA1120 AID  MA1210 AID  VI1120 AID  VI1210 AID

ID2B01 INGLES I 11  PROF. SANCHEZ DE G NULBIA J
MA1120 AE8  MA1210 AE8  VI1120 AE8  VI1210 AE8

ID2B01 INGLES I 12  PROF. BRANDAO R SOGILCA I
MA1120 AE6  MA1210 AE6  JU1120 AE8  JU1210 AE8

ID2B01 INGLES I 13  PROF. ARAYA V PATRICIO
LU1300 AE8  LU1350 AE8  MI1300 AE8  MI1350 AE8

ID2B01 INGLES I 14  PROF. SALAZAR R FELIX J  (CERRADA)
LU1300  LU1350  MI1300  MI1350


ID2B01 INGLES I 15  PROF. BRANDAO R SOGILCA I
MA1300 AE8  MA1350 AE8  JU1300 AE8  JU1350 AE8

ID2B01 INGLES I 16  PROF. SALAZAR R FELIX J
MA1300 AE6  MA1350 AE6  JU1300 AID  JU1350 AID

ID2B01 INGLES I 17  PROF. BRANDAO R SOGILCA I
MA1440 AID  MA1530 AID  JU1440 AID  JU1530 AID

ID3B01 INGLES I 01  PROF. COLMENARES B CLEYDA C
LU0800 AID  LU0850 AID  MI0800 AID  MI0850 AID

ID3B01 INGLES I 02  PROF. ARAYA V PATRICIO
MA0800 AID  MA0850 AID  JU0800 AID  JU0850 AID

ID3B01 INGLES I 03  PROF. ARAYA V PATRICIO
MI0800 AE8  MI0850 AE8  VI0800 AID  VI0850 AID

ID3B01 INGLES I 04  PROF. CARRILLO C VICTOR A
LU0800 AE8  LU0850 AE8  JU0800 AE8  JU0850 AE8

ID3B01 INGLES I 05  PROF. CARRILLO C VICTOR A
LU1120 AID  LU1210 AID  MI1120 AE6  MI1210 AE6

ID3B01 INGLES I 06  PROF. COLMENARES B CLEYDA C
MA0940 AID  MA1030 AID  JU0940 AID  JU1030 AID

ID3B01 INGLES I 07  PROF. SANCHEZ DE G NULBIA J
MA0940 AE8  MA1030 AE8  JU0940 AE8  JU1030 AE8

ID3B01 INGLES I 08  PROF. SUAREZ S LARISSA G
MI0940 AE8  MI1030 AE8  VI0940 AID  VI1030 AID

ID3B01 INGLES I 09  PROF. SALAZAR R FELIX J  (CERRADA)
LU1120  LU1210  MI1120  MI1210


ID3B01 INGLES I 10  PROF. SUAREZ S LARISSA G
MA1120 AID  MA1210 AID  VI1120 AID  VI1210 AID

ID3B01 INGLES I 11  PROF. SANCHEZ DE G NULBIA J
MA1120 AE8  MA1210 AE8  VI1120 AE8  VI1210 AE8

ID3B01 INGLES I 12  PROF. BRANDAO R SOGILCA I
MA1120 AE6  MA1210 AE6  JU1120 AE8  JU1210 AE8

ID3B01 INGLES I 13  PROF. ARAYA V PATRICIO
LU1300 AE8  LU1350 AE8  MI1300 AE8  MI1350 AE8

ID3B01 INGLES I 14  PROF. SALAZAR R FELIX J
LU1300 AID  LU1350 AID  MI1300 AID  MI1350 AID

ID3B01 INGLES I 15  PROF. BRANDAO R SOGILCA I
MA1300 AE8  MA1350 AE8  JU1300 AE8  JU1350 AE8

ID3B01 INGLES I 16  PROF. SALAZAR R FELIX J
MA1300 AE6  MA1350 AE6  JU1300 AID  JU1350 AID

ID3B01 INGLES I 17  PROF. BRANDAO R SOGILCA I  (CERRADA)
MA1440  MA1530  JU1440  JU1530


ID4B01 INGLES I 01  PROF. COLMENARES B CLEYDA C
LU0800 AID  LU0850 AID  MI0800 AID  MI0850 AID

ID4B01 INGLES I 02  PROF. ARAYA V PATRICIO
MA0800 AID  MA0850 AID  JU0800 AID  JU0850 AID

ID4B01 INGLES I 03  PROF. ARAYA V PATRICIO
MI0800 AE8  MI0850 AE8  VI0800 AID  VI0850 AID

ID4B01 INGLES I 04  PROF. CARRILLO C VICTOR A
LU0800 AE8  LU0850 AE8  JU0800 AE8  JU0850 AE8

ID4B01 INGLES I 05  PROF. CARRILLO C VICTOR A
LU1120 AID  LU1210 AID  MI1120 AE6  MI1210 AE6

ID4B01 INGLES I 06  PROF. COLMENARES B CLEYDA C
MA0940 AID  MA1030 AID  JU0940 AID  JU1030 AID

ID4B01 INGLES I 07  PROF. SANCHEZ DE G NULBIA J
MA0940 AE8  MA1030 AE8  JU0940 AE8  JU1030 AE8

ID4B01 INGLES I 08  PROF. SUAREZ S LARISSA G
MI0940 AE8  MI1030 AE8  VI0940 AID  VI1030 AID

ID4B01 INGLES I 09  PROF. SALAZAR R FELIX J
LU1120 AE8  LU1210 AE8  MI1120 AE8  MI1210 AE8

ID4B01 INGLES I 10  PROF. SUAREZ S LARISSA G
MA1120 AID  MA1210 AID  VI1120 AID  VI1210 AID

ID4B01 INGLES I 11  PROF. SANCHEZ DE G NULBIA J
MA1120 AE8  MA1210 AE8  VI1120 AE8  VI1210 AE8

ID4B01 INGLES I 12  PROF. BRANDAO R SOGILCA I
MA1120 AE6  MA1210 AE6  JU1120 AE8  JU1210 AE8

ID4B01 INGLES I 13  PROF. ARAYA V PATRICIO
LU1300 AE8  LU1350 AE8  MI1300 AE8  MI1350 AE8

ID4B01 INGLES I 14  PROF. SALAZAR R FELIX J
LU1300 AID  LU1350 AID  MI1300 AID  MI1350 AID

ID4B01 INGLES I 15  PROF. BRANDAO R SOGILCA I
MA1300 AE8  MA1350 AE8  JU1300 AE8  JU1350 AE8

ID4B01 INGLES I 16  PROF. SALAZAR R FELIX J
MA1300 AE6  MA1350 AE6  JU1300 AID  JU1350 AID

ID4B01 INGLES I 17  PROF. BRANDAO R SOGILCA I
MA1440 AID  MA1530 AID  JU1440 AID  JU1530 AID

ID4B02 INGLES II 01  PROF. COLMENARES B CLEYDA C
LU0940 AID  LU1030 AID

ID4B02 INGLES II 02  PROF. COLMENARES B CLEYDA C
MI0940 AID  MI1030 AID

ID4B03 LENGUAJE Y COMUNICACION 01  PROF. SANCHEZ DE G NULBIA J
MA1300 AID  MA1350 AID

ID4B03 LENGUAJE Y COMUNICACION 02  PROF. SANCHEZ DE G NULBIA J
JU1120 AID  JU1210 AID

ID5B02 INGLES II 01  PROF. SUAREZ S LARISSA G
MI1120 AID  MI1210 AID

ID5B02 INGLES II 02  PROF. CARRILLO C VICTOR A
JU1120 AE6  JU1210 AE6

ID5B02 INGLES II 03  PROF. CARRILLO C VICTOR A
VI0940 AE8  VI1030 AE8

IE0C15 PROYECTOS ESTRUCTURALES ACERO 81  PROF. MANZANARES P CARLOS E  (CERRADA)
MA0940  MA1030  MA1120  JU1030  JU1120


IE0C15 PROYECTOS ESTRUCTURALES ACERO 82  PROF. LANZA S FREDDY J
LU0800 A5E  LU0850 A5E  MI0800 A6E  MI0850 A6E  MI0940 A6E

IE0C15 PROYECTOS ESTRUCTURALES ACERO 83  PROF. MANZANARES P CARLOS E  (NUEVA)
MA0940 A101  MA1030 A101  MA1120 A101  VI1030 A102  VI1120 A102


IE0C16 ADMINISTRACION DE OBRAS 81  PROF. SOTO S FRANCISCO J
MA1210 A5E  MA1300 A5E  JU1210 A5E  JU1300 A5E

IE0C16 ADMINISTRACION DE OBRAS 82  PROF. SOTO S FRANCISCO J
MA1350 A5E  MA1440 A5E  JU1350 A5E  JU1440 A5E

IE0C17 PUENTES 81  PROF. PINEDA B JULIO C
MA0940 A5E  MA1030 A5E  JU0940 A5E  JU1030 A5E

IE0C18 DERECHO Y ETICA PARA ING. CIVIL 81  PROF. RODRIGUEZ F AQUILINO
LU0800 A101  LU0850 A101

IE0C18 DERECHO Y ETICA PARA ING. CIVIL 82  PROF. RODRIGUEZ F AQUILINO
JU0800 A104  JU0850 A104

IE0C19 CONCRETO PRETENSADO 81  PROF. GARCIA S CARLOS A
VI0940 A101  VI1030 A101  SA1120 A102  SA1210 A102

IE0C19 CONCRETO PRETENSADO 82  PROF. GARCIA S CARLOS A
VI1120 A101  VI1210 A101  SA0940 A102  SA1030 A102

IE4C01 MECANICA RACIONAL I 81  PROF. PAREDES D ULISES M
MA0940 A6E  MA1030 A6E  MA1120 A6E  JU1030 A6E  JU1120 A6E

IE4C01 MECANICA RACIONAL I 82  PROF. LOPEZ G GLEDYS C
MA0800 A102  MA0850 A102  MI0800 A102  MI0850 A102  MI0940 A102

IE4C01 MECANICA RACIONAL I 83  PROF. GONCALVES F MICHELLE
VI1440 A5E  VI1530 A5E  SA0940 A5E  SA1030 A5E  SA1120 A5E

IE4I01 MECANICA RACIONAL I 71  PROF. LOPEZ G GLEDYS C
MA1120 A102  MA1210 A102  MI1210 A6E  MI1300 A6E

IE4I01 MECANICA RACIONAL I 72  PROF. PINEDA B JULIO C
MA0800 A5E  MA0850 A5E  JU0800 A5E  JU0850 A5E

IE4M01 MECANICA RACIONAL 51  PROF. BARROS F EDINSON M
JU1210 A101  JU1300 A101  VI1350 A102  VI1440 A102  VI1530 A102

IE4M01 MECANICA RACIONAL 52  PROF. GIMENEZ A PEDRO D
VI1300 A101  VI1350 A101  SA0800 A6E  SA0850 A6E  SA0940 A6E

IE4M01 MECANICA RACIONAL 53  PROF. BARROS F EDINSON M
JU1350 A101  JU1440 A101  JU1530 A101  VI1210 A102  VI1300 A102

IE4Q01 MECANICA RACIONAL I 61  PROF. LOPEZ G GLEDYS C
MA0940 A102  MA1030 A102  MI1030 A6E  MI1120 A6E

IE4Q01 MECANICA RACIONAL I 62  PROF. GIMENEZ A PEDRO D
VI1440 A101  VI1530 A101  SA1030 A6E  SA1120 A6E

IE5C02 MECANICA RACIONAL II 81  PROF. GONCALVES F MICHELLE
VI1300 A5E  VI1350 A5E  SA0800 A5E  SA0850 A5E

IE5C02 MECANICA RACIONAL II 82  PROF. GONZALEZ R OSCAR J
JU1440 A6E  JU1530 A6E  VI1440 A6E  VI1530 A6E

IE5C03 RESISTENCIA DE MATERIALES 81  PROF. PAREDES D ULISES M
MA0800 A6E  MA0850 A6E  JU0800 A6E  JU0850 A6E  JU0940 A6E

IE5C03 RESISTENCIA DE MATERIALES 82  PROF. VALENCIA A JUAN
LU0800 A105  LU0850 A105  LU0940 A105  JU1030 A106  JU1120 A106

IE5C03 RESISTENCIA DE MATERIALES 83  PROF. SOSA R ANTONELLA D
MA1300 A102  MA1350 A102  VI0800 A102  VI0850 A102  VI0940 A102

IE5C04 MATERIALES Y ENSAYOS 81  PROF. BARROS F LAINE A
MA1120 A103  MA1210 A103

IE5C04 MATERIALES Y ENSAYOS 82  PROF. BARROS F LAINE A  (CERRADA)
MA0850  MA0940


IE5C04 MATERIALES Y ENSAYOS 83  PROF. BARROS F LAINE A  (NUEVA)
MA0940 LEM  MA1030 LEM


IE5C04L MATERIALES Y ENSAYOS 01  PROF. MARIN RENY E
VI0800 LEM  VI0850 LEM  VI0940 LEM

IE5C04L MATERIALES Y ENSAYOS 02  PROF. MARTINEZ O EDSON T
MI1030 LEM  MI1120 LEM  MI1210 LEM

IE5C04L MATERIALES Y ENSAYOS 03  PROF. BARROS F LAINE A  (CERRADA)
MA0800  MA0850  MA0940


IE5C04L MATERIALES Y ENSAYOS 04  PROF. BARROS F LAINE A
JU1030 LEM  JU1120 LEM  JU1210 LEM

IE5C04L MATERIALES Y ENSAYOS 05  PROF. BARROS F LAINE A
JU0800 LEM  JU0850 LEM  JU0940 LEM

IE5C04L MATERIALES Y ENSAYOS 06  PROF. MARIN RENY E
VI1030 LEM  VI1120 LEM  VI1210 LEM

IE5I02 RESISTENCIA DE MATERIALES 71  PROF. VALENCIA A JUAN
LU1030 A5E  LU1120 A5E  JU0800 A101  JU0850 A101  JU0940 A101

IE5I02 RESISTENCIA DE MATERIALES 72  PROF. DIAZ L MARISABEL B
MA1300 A101  MA1350 A101  JU1300 A102  JU1350 A102  JU1440 A102

IE5M02 RESISTENCIA DE MATERIALES 61  PROF. SOLORZANO P RUBEN E
LU0800 A309  LU0850 A309  VI0940 A103  VI1030 A103  VI1120 A103

IE5M02 RESISTENCIA DE MATERIALES 62  PROF. MANZANARES P CARLOS E  (CERRADA)
MA0800  MA0850  JU0800  JU0850  JU0940


IE5M02 RESISTENCIA DE MATERIALES 63  PROF. MANZANARES P CARLOS E  (NUEVA)
MA0800 A101  MA0850 A101  VI0800 A203  VI0850 A203  VI0940 A203


IE6C05 INTRODUCCION AL ANALISIS EST 81  PROF. VALLE P SERGIO D
MA0800 A309  MA0850 A309  JU0800 A3M  JU0850 A3M

IE6C05 INTRODUCCION AL ANALISIS EST 82  PROF. VALLE P SERGIO D
MA0940 A105  MA1030 A105  JU0940 A3M  JU1030 A3M

IE6C07 MECANICA DE LOS SUELOS 81  PROF. ROJAS G MARCO T
SA0800 A105  SA0850 A105  SA0940 A105  SA1030 A105

IE6C07 MECANICA DE LOS SUELOS 82  PROF. GARCIA CH ROSALBA
MA0800 A106  MA0850 A106  VI0800 A101  VI0850 A101

IE6C07L MECANICA DE LOS SUELOS 01  PROF. GARCIA CH ROSALBA  (CERRADA)
LU0940  LU1030  LU1120


IE6C07L MECANICA DE LOS SUELOS 02  PROF. GARCIA CH ROSALBA
VI0940 LSL  VI1030 LSL  VI1120 LSL

IE6C07L MECANICA DE LOS SUELOS 03  PROF. HERRADA P JUTZY M
JU0800 LSL  JU0850 LSL  JU0940 LSL

IE6C07L MECANICA DE LOS SUELOS 04  PROF. HERRADA P JUTZY M
JU1030 LSL  JU1120 LSL  JU1210 LSL

IE6C07L MECANICA DE LOS SUELOS 05  PROF. RAMOS G ELEUSIS G
VI1300 LSL  VI1350 LSL  VI1440 LSL

IE6C07L MECANICA DE LOS SUELOS 09  PROF. GARCIA CH ROSALBA  (NUEVA)
MA0940 LSL  MA1030 LSL  MA1120 LSL


IE7C06 CONCRETO ARMADO I 81  PROF. POMBO ADALGIZA
MI0800 A5E  MI0850 A5E  VI0800 A5E  VI0850 A5E

IE7C06 CONCRETO ARMADO I 82  PROF. POMBO ADALGIZA
MI0940 A5E  MI1030 A5E  VI0940 A5E  VI1030 A5E

IE7C08 ESTRUCTURAS I 81  PROF. VIÑA C JUAN P
LU0800 ALH  LU0850 ALH  LU0940 ALH  MI0800 A309  MI0850 A309

IE7C08 ESTRUCTURAS I 82  PROF. BONDARENKO H SLAWKO B
LU0800 A207  LU0850 A207  MA0800 A104  MA0850 A104  MA0940 A104

IE8C09 CONCRETO ARMADO II 81  PROF. MARTINEZ O EDSON T
MI1300 A5E  MI1350 A5E  MI1440 A5E  VI0800 A6E  VI0850 A6E

IE8C09 CONCRETO ARMADO II 82  PROF. IDREES R AHMAD
LU0800 A6E  LU0850 A6E  JU0800 A105  JU0850 A105  JU0940 A105

IE8C09 CONCRETO ARMADO II 83  PROF. IDREES R AHMAD
LU0940 A6E  LU1030 A6E  LU1120 A6E  JU1030 A105  JU1120 A105

IE8C10 TECNICA DE LA CONSTRUCCION 81  PROF. RODRIGUEZ F AQUILINO
LU0940 A101  LU1030 A101  LU1120 A101

IE8C10 TECNICA DE LA CONSTRUCCION 82  PROF. RODRIGUEZ F AQUILINO
JU0940 A104  JU1030 A104  JU1120 A104

IE8C10 TECNICA DE LA CONSTRUCCION 83  PROF. SOTO S FRANCISCO J
LU1350 A5E  LU1440 A5E  LU1530 A5E

IE8C11 ESTRUCTURAS II 81  PROF. PINTO G JESUS G
MA1300 A6E  MA1350 A6E  VI1030 A105  VI1120 A105  VI1210 A105

IE8C11 ESTRUCTURAS II 82  PROF. BONDARENKO H SLAWKO B
MA1030 A104  MA1120 A104  MA1210 A104  VI0800 A103  VI0850 A103

IE8C12 FUNDACIONES Y MUROS 81  PROF. AZRAK M JOHNNY W
VI1300 A106  VI1350 A106  SA0800 A106  SA0850 A106

IE8C12 FUNDACIONES Y MUROS 82  PROF. AZRAK M JOHNNY W
VI1440 A106  VI1530 A106  SA0940 A106  SA1030 A106

IE9C13 PROYECTOS ESTRUCTURALES CONCRE 81  PROF. CURRERI G JOEL S
LU0800 A9I  LU0850 A9I  JU0800 A106  JU0850 A106  JU0940 A106

IE9C13 PROYECTOS ESTRUCTURALES CONCRE 82  PROF. OLIVAL D V C JOSE P
MA0800 A105  MA0850 A105  VI0800 A105  VI0850 A105  VI0940 A105

IE9C14 ESTRUCTURAS AVANZADAS 81  PROF. PINTO G JESUS G
LU1120 A102  LU1210 A102  MI1030 ALH  MI1120 ALH

IM0M02 TRABAJO ESPECIAL DE GRADO 51  

IM0M03 PASANTIA 51  PROF. CARRERA A VICTOR M
LU1120 SPM  LU1210 SPM

IM0M03 PASANTIA 52  PROF. CARRERA A VICTOR M
LU1440 ASM  LU1530 ASM

IM9M02 TRABAJO ESPECIAL DE GRADO 51  PROF. TORRES O CARMELO J
JU1440 ASM  JU1530 ASM

IN4C01 ESTADISTICA PARA ING. CIVIL 81  PROF. PIÑA G JORGE G
LU0940 A9I  LU1030 A9I  MA0940 A8I  MA1030 A8I

IN4C01 ESTADISTICA PARA ING. CIVIL 82  PROF. PIÑA G JORGE G  (CERRADA)
LU1120  LU1210  MI1120  MI1210


IN4C01 ESTADISTICA PARA ING. CIVIL 83  PROF. JIMENEZ B MANUEL E  (CERRADA)
LU0940  LU1030  VI0940  VI1030


IN4C01 ESTADISTICA PARA ING. CIVIL 84  PROF. JIMENEZ B MANUEL E  (CERRADA)
MI0800  MI0850  VI0800  VI0850


IN4C01 ESTADISTICA PARA ING. CIVIL 85  PROF. JIMENEZ B MANUEL E  (NUEVA)
MA0800 A9I  MA0850 A9I  JU1120 SGE  JU1210 SGE


IN5I01 PROBABILIDADES 31  PROF. JIMENEZ B MANUEL E
JU0800 A9I  JU0850 A9I  VI0800 LIM  VI0850 LIM

IN5I01 PROBABILIDADES 32  PROF. JIMENEZ B MANUEL E
MA0940 SGE  MA1030 SGE  JU0940 A9I  JU1030 A9I

IN5I01 PROBABILIDADES 33  PROF. PEREZ C ILSE J  (CERRADA)
MA0800  MA0850  JU1120  JU1210


IN5I01 PROBABILIDADES 34  PROF. JIMENEZ B MANUEL E
MI0940 A9I  MI1030 A9I  VI0800 A9I  VI0850 A9I

IN5I01 PROBABILIDADES 35  PROF. JIMENEZ B MANUEL E  (NUEVA)
LU1120 A103  LU1210 A103  VI1120 SGE  VI1210 SGE


IN6I02 METODOS ESTADISTICOS I 31  PROF. SANTAMARIA P ROSELIN A
LU0800 A8I  LU0850 A8I  MA0940 A106  MA1030 A106

IN6I02 METODOS ESTADISTICOS I 32  PROF. MEJIAS A AGUSTIN A
MA1120 LIM  MA1210 LIM  JU1120 A102  JU1210 A102

IN6I03 PROGRAMACION LINEAL Y REDES 31  PROF. MARTINEZ M CARLOS M
LU1300 SEIN  LU1350 SEIN  MA1300 A9I  MA1350 A9I

IN6I03 PROGRAMACION LINEAL Y REDES 32  PROF. PEREZ P ENRIQUE
MI1120 SGE  MI1210 SGE  VI0800 SEIN  VI0850 SEIN

IN6T01 PROBABILIDADES Y PROC. ESTOCASTICOS 71  PROF. PIÑA G JORGE G
MA1120 A8I  MA1210 A8I  MI0940 SEIN  MI1030 SEIN

IN6T01 PROBABILIDADES Y PROC. ESTOCASTICOS 72  PROF. PIÑA G JORGE G  (NUEVA)
LU1120 SGE  LU1210 SGE  MI1120 SEIN  MI1210 SEIN


IN7I04 METODOS ESTADISTICOS II 31  PROF. MARTINEZ M CARLOS M
JU0940 LIO  JU1030 LIO  JU1120 LIO

IN7I04 METODOS ESTADISTICOS II 32  PROF. MEJIAS A AGUSTIN A
VI0800 LIO  VI0850 LIO  VI0940 LIO

IN7I05 PRODUCCION I 31  PROF. FIGUEREDO L FRANCISCO J
LU1120 A9I  LU1210 A9I  MI1120 A9I  MI1210 A9I

IN7I05 PRODUCCION I 32  PROF. JIMENEZ B MANUEL E  (CERRADA)
LU0800  LU0850  MI0800  MI0850


IN8I06 CONTROL ESTADISTICO DE CALIDAD 31  PROF. SANTAMARIA P ROSELIN A
MA0800 SEIN  MA0850 SEIN  JU0800 SGE  JU0850 SGE

IN8I06 CONTROL ESTADISTICO DE CALIDAD 32  PROF. SANTAMARIA P ROSELIN A
MA1120 A9I  MA1210 A9I  JU1120 SUM  JU1210 SUM

IN8I07 PRODUCCION II 31  PROF. FIGUEREDO L FRANCISCO J
MA0940 A9I  MA1030 A9I  MI0940 LIM  MI1030 LIM

IN8I07 PRODUCCION II 32  PROF. FIGUEREDO L FRANCISCO J
LU0800 LIM  LU0850 LIM  MA0800 LIM  MA0850 LIM

IN9I10 PRINCIPIOS DE MANTENIMIENTO 31  PROF. MARTINEZ M CARLOS M
JU1300 LIO  JU1350 LIO  JU1440 LIO

IN9I11 OPTIMIZACION 31  PROF. PEREZ P ENRIQUE
MA1030 LIO  MA1120 LIO  MA1210 LIO

IN9I14 GESTION DE LA CALIDAD 31  PROF. MEJIAS A AGUSTIN A
MA0800 LIO  MA0850 LIO  MA0940 LIO

IQ0Q26 TRABAJO ESPECIAL II 61  

IQ4Q01 PRINCIPIOS DE ING. QUIMICA 61  PROF. PEREZ L JOSE A
LU0800 A204  LU0850 A204  MI0800 A207  MI0850 A207  MI0940 A207

IQ4Q01 PRINCIPIOS DE ING. QUIMICA 62  PROF. OSORIO DOMINGO S
MA0940 A207  MA1030 A207  MA1120 A207  JU1030 A204  JU1120 A204

IQ4Q01 PRINCIPIOS DE ING. QUIMICA 63  PROF. ZAPATA CARLOS
LU0940 A207  LU1030 A207  LU1120 A207  JU0850 A206  JU0940 A206

IQ4Q01 PRINCIPIOS DE ING. QUIMICA 64  PROF. ZAPATA CARLOS  (CERRADA)
LU1300  LU1350  JU1300  JU1350  JU1440


IQ5I01 PRINCIPIOS DE INGENIERIA QUIMICA 31  PROF. ESPINOSA P TONY M
MA0800 A202  MA0850 A202  MA0940 A202

IQ5I01 PRINCIPIOS DE INGENIERIA QUIMICA 32  PROF. ESPINOSA P TONY M
JU0800 A202  JU0850 A202  JU0940 A202

IQ5Q02 TERMODINAMICA PARA ING. QUIMICA 61  PROF. FRANCESCHI G KATIUSKA
LU0800 A201  LU0850 A201  MI0800 A201  MI0850 A201

IQ5Q03 FENOMENOS DE TRANSPORTE I 61  PROF. MAGARELLI V DONATO
LU1120 A201  LU1210 A201  MI1030 A201  MI1120 A201  MI1210 A201

IQ5Q03 FENOMENOS DE TRANSPORTE I 62  PROF. GUANIPA Q VICTOR J
MA0800 A205  MA0850 A205  MA0940 A205  MI1030 A206  MI1120 A206

IQ5Q04 METODOS NUMERICOS ING QUIMICA 61  PROF. HERNANDEZ A RAFAEL S
MA0940 A201  MA1030 A201  JU0940 A205  JU1030 A205

IQ5Q04 METODOS NUMERICOS ING QUIMICA 62  PROF. HERNANDEZ A RAFAEL S
MA1300 A204  MA1350 A204  JU1300 A203  JU1350 A203

IQ6I02 PROCESOS QUIMICOS 31  PROF. JIMENEZ N MILAGROS D V  (CERRADA)
MA0940  MA1030  MA1120


IQ6I02 PROCESOS QUIMICOS 32  PROF. RODRIGUEZ C MARIA DEL C  (CERRADA)
VI0800  VI0850  VI0940


IQ6I02 PROCESOS QUIMICOS 33  PROF. JIMENEZ N MILAGROS D V  (NUEVA)
MA0850 LOU2  MA0940 LOU2  MA1030 LOU2


IQ6Q05 TERMODINAMICA PARA ING QUIMICA II 61  PROF. MUJICA F VIKY C
LU0800 A206  LU0850 A206  LU0940 A206  LU1030 A206

IQ6Q05 TERMODINAMICA PARA ING QUIMICA II 62  PROF. OSMAN C AHMED
MI1300 A203  MI1350 A203  MI1440 A203  MI1530 A203

IQ6Q06 FENOMENOS DE TRANSPORTE II 61  PROF. ACOSTA A JUAN B
MA0940 A203  MA1030 A203  MA1120 A203  JU0940 A203  JU1030 A203

IQ6Q06 FENOMENOS DE TRANSPORTE II 62  PROF. ACOSTA A JUAN B
MA1300 A202  MA1350 A202  MA1440 A202  JU1300 A202  JU1350 A202

IQ6Q07 CONTROL DE PROC. QUIMICOS 61  PROF. LOPEZ S IXMIT J
LU0800 A203  LU0850 A203  MI0800 A204  MI0850 A204

IQ6Q07 CONTROL DE PROC. QUIMICOS 62  PROF. LOPEZ S IXMIT J
LU0940 A203  LU1030 A203  MI0940 A204  MI1030 A204

IQ6Q07L CONTROL DE PROC. QUIMICOS 01  PROF. RODRIGUEZ R JULIO I
MA0800 LCQ  MA0850 LCQ

IQ6Q07L CONTROL DE PROC. QUIMICOS 02  PROF. MAGARELLI V DONATO
MI0800 LCQ  MI0850 LCQ

IQ6Q07L CONTROL DE PROC. QUIMICOS 03  PROF. JIMENEZ N MILAGROS D V
JU0800 LCQ  JU0850 LCQ

IQ6Q07L CONTROL DE PROC. QUIMICOS 04  PROF. RODRIGUEZ R JULIO I
LU0940 LCQ  LU1030 LCQ

IQ6Q07L CONTROL DE PROC. QUIMICOS 05  PROF. LOPEZ S IXMIT J  (CERRADA)
VI1120  VI1210


IQ6Q07L CONTROL DE PROC. QUIMICOS 06  PROF. LOPEZ S IXMIT J  (CERRADA)
JU0940  JU1030


IQ6Q07L CONTROL DE PROC. QUIMICOS 07  PROF. LOPEZ S IXMIT J  (CERRADA)
JU1120  JU1210


IQ6Q07L CONTROL DE PROC. QUIMICOS 08  PROF. JIMENEZ N MILAGROS D V  (NUEVA)
MA1120 LCQ  MA1210 LCQ


IQ6Q07L CONTROL DE PROC. QUIMICOS 09  PROF. LEON F MARIA E  (NUEVA)
MA0940 LCQ  MA1030 LCQ


IQ6Q07L CONTROL DE PROC. QUIMICOS 10  PROF. OSMAN C AHMED  (NUEVA)
JU1300 LCQ  JU1350 LCQ


IQ6Q07L CONTROL DE PROC. QUIMICOS 11  PROF. OSMAN C AHMED  (NUEVA)
JU1440 LCQ  JU1530 LCQ


IQ6Q25 ESTADISTICA APLICADA PARA ING. QUIMICA 61  PROF. BATTES A DEIVIS O
SA0800 A202  SA0850 A202  SA0940 A202

IQ6Q25 ESTADISTICA APLICADA PARA ING. QUIMICA 62  PROF. BATTES A DEIVIS O
SA1030 A202  SA1120 A202  SA1210 A202

IQ7Q08 OPERACIONES UNITARIAS 61  PROF. LEON F MARIA E
MA0800 A204  MA0850 A204  JU0800 A201  JU0850 A201  JU0940 A201

IQ7Q09 LAB. DE INGENIERIA QUIMICA I 61  PROF. YAMAL T EVELYN
LU0800 LOU1  LU0850 LOU1  LU0940 LOU1  LU1030 LOU1

IQ7Q09 LAB. DE INGENIERIA QUIMICA I 62  PROF. RODRIGUEZ R JULIO I
MA0940 LOU1  MA1030 LOU1  MA1120 LOU1  MA1210 LOU1

IQ7Q09 LAB. DE INGENIERIA QUIMICA I 63  PROF. RODRIGUEZ R JULIO I
MA1300 LOU1  MA1350 LOU1  MA1440 LOU1  MA1530 LOU1

IQ7Q09 LAB. DE INGENIERIA QUIMICA I 64  PROF. LOPEZ S IXMIT J  (CERRADA)
VI0800  VI0850  VI0940  VI1030


IQ7Q10 CONSERVACION AMBIENTAL 61  PROF. PARRA C IVAN A
VI0800 A202  VI0850 A202  VI0940 A202

IQ8Q11 CINETICA Y DISEÑO DE REACTORES 61  PROF. PEREZ L JOSE A
LU1120 A202  LU1210 A202  MI1120 A202  MI1210 A202

IQ8Q11 CINETICA Y DISEÑO DE REACTORES 62  PROF. REBOLLEDO T CARLOS R  (CERRADA)
MA1120  MA1210  JU1120  JU1210


IQ8Q12 LAB. DE INGENIERIA QUIMICA II 61  PROF. MUJICA F VIKY C
MI0940 LOU2  MI1030 LOU2  MI1120 LOU2  MI1210 LOU2

IQ8Q12 LAB. DE INGENIERIA QUIMICA II 62  PROF. OSMAN C AHMED  (CERRADA)
JU1300  JU1350  JU1440  JU1530


IQ8Q12 LAB. DE INGENIERIA QUIMICA II 63  PROF. LOPEZ S IXMIT J  (CERRADA)
JU0940  JU1030  JU1120  JU1210


IQ8Q12 LAB. DE INGENIERIA QUIMICA II 64  PROF. BOTTARO H ENDERSON A  (CERRADA)
LU1300  LU1350  LU1440  LU1530


IQ8Q12 LAB. DE INGENIERIA QUIMICA II 65  PROF. LEON F MARIA E  (NUEVA)
JU1030 LOU2  JU1120 LOU2  JU1210 LOU2  JU1300 LOU2


IQ8Q12 LAB. DE INGENIERIA QUIMICA II 66  PROF. HERNANDEZ A RAFAEL S  (NUEVA)
VI0800 LOU2  VI0850 LOU2  VI0940 LOU2  VI1030 LOU2


IQ8Q12 LAB. DE INGENIERIA QUIMICA II 67  PROF. ZAPATA CARLOS  (NUEVA)
VI1210 LOU2  VI1300 LOU2  VI1350 LOU2  VI1440 LOU2


IQ8Q13 PROCESOS QUIMICOS 61  PROF. RODRIGUEZ C MARIA DEL C
MA0800 A206  MA0850 A206  MA0940 A206

IQ8Q13 PROCESOS QUIMICOS 62  PROF. JIMENEZ N MILAGROS D V  (CERRADA)
MA1300  MA1350  MA1440


IQ8Q14 MATERIALES DE ING. DE PROCESOS 61  PROF. GUANIPA Q VICTOR J
MI0800 A203  MI0850 A203  MI0940 A203

IQ8Q14 MATERIALES DE ING. DE PROCESOS 62  PROF. ESCALONA D MARIA L  (CERRADA)
VI0800  VI0850  VI0940


IQ8Q16 SEMINARIO 61  PROF. OSMAN C AHMED
MI1030 A207  MI1120 A207

IQ8Q16 SEMINARIO 62  PROF. PARRA C IVAN A
LU1030 A205  LU1120 A205

IQ9Q17 DISEÑO DE PROCESOS 61  PROF. HERNANDEZ CARLOS E
LU0800   LU0850   LU0940   MA0800   MA0850   MA0940 

IQ9Q17 DISEÑO DE PROCESOS 62  PROF. RODRIGUEZ C MARIA DEL C
MA1030 A205  MA1120 A205  MA1210 A205  VI1030 A203  VI1120 A203  VI1210 A203

IQ9Q18 TRABAJO ESPECIAL I 61  PROF. GUANIPA Q VICTOR J
MA1030 A206  MA1120 A206

IQ9Q18 TRABAJO ESPECIAL I 62  PROF. MUJICA F VIKY C
MI0800 A206  MI0850 A206

IQ9Q18 TRABAJO ESPECIAL I 63  PROF. MUJICA F VIKY C
MI0940 A202  MI1030 A202

IQ9Q19 SIMULACION DE PROCESOS QUIMICO 61  PROF. YAMAL T EVELYN
MA0800 CIQ  MA0850 CIQ  MA0940 CIQ

IQ9Q19 SIMULACION DE PROCESOS QUIMICO 62  PROF. YAMAL T EVELYN
MA1030 CIQ  MA1120 CIQ  MA1210 CIQ

IQ9Q19 SIMULACION DE PROCESOS QUIMICO 63  PROF. FRANCESCHI G KATIUSKA
LU1030 CIQ  LU1120 CIQ  LU1210 CIQ

IQ9Q19 SIMULACION DE PROCESOS QUIMICO 64  PROF. FRANCESCHI G KATIUSKA
MI1030 CIQ  MI1120 CIQ  MI1210 CIQ

IQ9Q19 SIMULACION DE PROCESOS QUIMICO 65  PROF. MAGARELLI V DONATO
LU0800 CIQ  LU0850 CIQ  LU0940 CIQ

IQ9Q20 REFINACIÓN 61  PROF. JIMENEZ N MILAGROS D V
JU0940 LOU1  JU1030 LOU1  JU1120 LOU1

IQ9Q21 PROCESOS PETROQUIMICOS 61  PROF. LOPEZ S IXMIT J
VI0800 A204  VI0850 A204  VI0940 A204

IQ9Q23 AGUAS INDUSTRIALES 61  PROF. PARRA C IVAN A
LU0800 LOU2  LU0850 LOU2  LU0940 LOU2

IQ9Q24 PROBLEMAS AVANZ. DE ING. QUIMICA 61  PROF. PARRA C IVAN A
VI1030 A205  VI1120 A205  VI1210 A205

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 01  PROF. ROA A TITO R
LU0800 A304  LU0850 A304  LU0940 A304  MI0800 AD4  MI0850 AD4  MI0940 AD4

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 02  PROF. LATOUCHE P HYXIA E
LU0800 A305  LU0850 A305  LU0940 A305  MI0800 AD7  MI0850 AD7  MI0940 AD7

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 03  PROF. MORENO M GUILLERMO J
MA1030 A304  MA1120 A304  MA1210 A304  JU1030 AD7  JU1120 AD7  JU1210 AD7

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 04  PROF. JAIMES A YANETHSY N
MA1030 A4M  MA1120 A4M  MA1210 A4M  JU1030 A303  JU1120 A303  JU1210 A303

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 05  PROF. CISNEROS M GERALDINE
LU1030 AD3  LU1120 AD3  LU1210 AD3  MI1030 FPT2  MI1120 FPT2  MI1210 FPT2

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 06  PROF. RIERA J EGLE
MI1350 AD5  MI1440 AD5  MI1530 AD5  VI1300 AD3  VI1350 AD3  VI1440 AD3

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 07  PROF. VARGAS C EDWIN E
MI0800 AD9  MI0850 AD9  MI0940 AD9  VI0800 AD9  VI0850 AD9  VI0940 AD9

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 08  PROF. LATOUCHE P HYXIA E
MA0800 AD3  MA0850 AD3  MA0940 AD3  VI0800 AD4  VI0850 AD4  VI0940 AD4

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 09  PROF. CORTEZ T HERNAN E
LU1030 A304  LU1120 A304  LU1210 A304  MI1030 A10  MI1120 A306  MI1210 A306

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 10  PROF. SOLARTE L DARWIN W
MI0800 A8I  MI0850 A8I  MI0940 A8I  VI0800 AD5  VI0850 AD5  VI0940 AD5

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 11  PROF. ARTEAGA V JOSE D
MI1300 A8I  MI1350 A8I  MI1440 A8I  VI1300 AD6  VI1350 AD6  VI1440 AD6

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 12  PROF. DOMINGUEZ V CARLOS E
VI1210 AD7  VI1300 AD7  VI1350 AD7  SA0800 AE3  SA0850 AE3  SA0940 AE3

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 13  PROF. PANDARE M RAMON A
LU1350 AD8  LU1440 AD8  LU1530 AD8  JU1350 AD7  JU1440 AD7  JU1530 AD7

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 14  PROF. CUEVA JONNY A
MA0800 AE2  MA0850 AE2  MA0940 AE1  JU0800 AD9  JU0850 AD9  JU0940 AD9

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 15  PROF. DE OLIVEIRA L KERLI A
MA1030 A303  MA1120 A303  MA1210 A303  VI1030 AD4  VI1120 AD4  VI1210 AD4

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 16  PROF. GOMEZ P EDUARD J
MI1350 AD4  MI1440 AD4  MI1530 AD4  VI1350 AD4  VI1440 AD4  VI1530 AD4

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 17  PROF. RIBEIRO Y CARLOS A
MA1120 A306  MA1210 A306  MA1300 A306  JU1120 A306  JU1210 A306  JU1300 A306

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 18  PROF. RIBEIRO Y CARLOS A
MA1350 AD4  MA1440 AD4  MA1530 AD4  JU1350 AD4  JU1440 AD4  JU1530 AD4

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 19  PROF. RODRIGUEZ T JESUS R  (CERRADA)
LU1300  LU1350  LU1440  MI1300  MI1350  MI1440


MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 20  PROF. RODRIGUEZ T JESUS R
MA1300 AD3  MA1350 AD3  MA1440 AD3  JU1300 AD3  JU1350 AD3  JU1440 AD3

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 21  PROF. HERNANDEZ P MARIA V  (CERRADA)
LU0800  LU0850  LU0940  MI0800  MI0850  MI0940  VI0800  VI0850  VI0940


MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 22  PROF. HERNANDEZ P MARIA V
JU0800 A4M  JU0850 A4M  JU0940 A4M  VI1030 AD3  VI1120 AD3  VI1210 AD3

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 23  PROF. GONZALEZ D NADIA L
MI1350 AD3  MI1440 AD3  MI1530 AD3  VI1350 AD8  VI1440 AD8  VI1530 AD8

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 24  PROF. GONZALEZ D NADIA L
MI1120 AD5  MI1210 AD5  MI1300 AD5  VI1120 AD5  VI1210 AD5  VI1300 AD5

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 25  PROF. VARGAS C EDUARDO E
LU0800 AE5  LU0850 AE5  LU0940 AE5  SA0800 A207  SA0850 A207  SA0940 A207

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 26  PROF. ORDOÑEZ M JOAN M  (NUEVA)
LU0800 AD3  LU0850 AD3  LU0940 AD3  VI0800 AD3  VI0850 AD3  VI0940 AD3


MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 01  PROF. ROMAN R YANITZA CH
MA0800 A303  MA0850 A303  MA0940 A303  JU0800 A302  JU0850 A302  JU0940 A302

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 02  PROF. ROMAN R YANITZA CH  (CERRADA)
MA1030  MA1120  MA1210  JU1030  JU1120  JU1210


MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 03  PROF. GUERRA B ALBERTO
MA1030 AD7  MA1120 AD7  MA1210 AD7  JU1030 AD5  JU1120 AD5  JU1210 AD5

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 04  PROF. SANCHEZ G YAINY R  (CERRADA)
MA0800  MA0850  MA0940  JU0800  JU0850  JU0940


MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 05  PROF. RODRIGUEZ L ANGEL J
LU0800 AD6  LU0850 AD6  LU0940 AD6  MI0800 AD6  MI0850 AD6  MI0940 AD6

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 06  PROF. RODRIGUEZ L ANGEL J
MA0800 A304  MA0850 A304  MA0940 A304  JU0800 A304  JU0850 A304  JU0940 A304

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 07  PROF. BUJANDA A FIDIAS E
LU0800 AD8  LU0850 AD8  LU0940 AD8  MA0800 AD8  MA0850 AD8  MA0940 AD8

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 08  PROF. BUJANDA A FIDIAS E
LU1030 AD7  LU1120 AD7  LU1210 AD7  MA1030 AD5  MA1120 AD5  MA1210 AD5

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 09  PROF. DUARTE G DAVID E
MA0800 AD6  MA0850 AD6  MA0940 AD6  JU0800 AD6  JU0850 AD6  JU0940 AD6

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 10  PROF. SUAREZ P NORELYN
LU1030 AD9  LU1120 AD9  LU1210 AD9  JU1030 AD9  JU1120 AD9  JU1210 AD9

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 11  PROF. SUAREZ P NORELYN
MI1030 AD6  MI1120 AD6  MI1210 AD6  VI1030 AD6  VI1120 AD6  VI1210 AD6

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 12  PROF. GOMEZ A DIEGO F  (CERRADA)
MA0800  MA0850  MA0940  JU0800  JU0850  JU0940


MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 13  PROF. GOMEZ A DIEGO F  (CERRADA)
MA1030  MA1120  MA1210  JU1030  JU1120  JU1210


MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 14  PROF. SARRIA L ELIANA B
MA1300 AD8  MA1350 AD8  MI1300 AD8  MI1350 AD8  JU1300 AD6  JU1350 AD6

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 15  PROF. SARRIA L ELIANA B
MA1440 AD8  MA1530 AD8  MI1440 AD8  MI1530 AD8  JU1440 AD6  JU1530 AD6

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 16  PROF. YUSTI R FRANKLIN J
MI0800 A305  MI0850 A305  MI0940 A305  VI0800 A301  VI0850 A301  VI0940 A301

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 17  PROF. YUSTI R FRANKLIN J
LU1030 AD6  LU1120 AD6  LU1210 AD6  MI1030 AD9  MI1120 AD9  MI1210 AD9

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 18  PROF. SANCHEZ G YAINY R
MA1030 AD9  MA1120 AD9  MA1210 AD9  JU1030 AD6  JU1120 AD6  JU1210 AD6

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 19  PROF. CASELLA M JOSE G
JU1030 AD8  JU1120 AD8  JU1210 AD8  VI1030 AD9  VI1120 AD9  VI1210 AD9

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 20  PROF. CASELLA M JOSE G
JU1300 AD8  JU1350 AD8  JU1440 AD8  VI1300 AD9  VI1350 AD9  VI1440 AD9

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 21  PROF. ANTON M JOSE L
MA0800 AD7  MA0850 AD7  MA0940 AD7  JU0800 AD7  JU0850 AD7  JU0940 AD7

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 22  PROF. ANTON M JOSE L
MA1030 AD4  MA1120 AD4  MA1210 AD4  MI1030 AD7  MI1120 AD7  MI1210 AD7

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 23  PROF. CHIRINOS C CARLOS A
MA1300 AD9  MA1350 AD9  MI1300 AD9  MI1350 AD9  JU1300 AD9  JU1350 AD9

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 24  PROF. CHIRINOS C CARLOS A
MA1440 AD9  MA1530 AD9  MI1440 AD9  MI1530 AD9  JU1440 AD9  JU1530 AD9

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 25  PROF. DE GUGLIELMO D SANDRA C
MA1030 AD8  MA1120 AD8  MA1210 AD8  JU1030 A304  JU1120 A304  JU1210 A304

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 26  PROF. DE GUGLIELMO D SANDRA C
MA1350 AD5  MA1440 AD5  MA1530 AD5  JU1350 AD5  JU1440 AD5  JU1530 AD5

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 27  PROF. ROMAN R YANITZA CH  (NUEVA)
MA1030 A204  MA1120 A204  MA1210 A204  JU1030 A301  JU1120 A301  JU1210 A301


MA2B03 ANALISIS MATEMATICO II 01  PROF. CISNEROS M GERALDINE
LU0800 AD9  LU0850 AD9  LU0940 AD9  MI0800 A304  MI0850 A304

MA2B03 ANALISIS MATEMATICO II 02  PROF. CASTRO R HUBER E
LU1030 A305  LU1120 A305  LU1210 A305  MI1030 A304  MI1120 A304

MA2B03 ANALISIS MATEMATICO II 03  PROF. SOLARTE L DARWIN W
LU1030 A303  LU1120 A303  LU1210 A303  MI1030 A305  MI1120 A305

MA2B03 ANALISIS MATEMATICO II 04  PROF. VARGAS C EDWIN E
MI1030 AD4  MI1120 AD4  MI1210 AD4  VI1120 A305  VI1210 A305

MA2B03 ANALISIS MATEMATICO II 05  PROF. CUEVA JONNY A  (CERRADA)
LU1300  LU1350  LU1440  MI1350  MI1440


MA2B03 ANALISIS MATEMATICO II 06  PROF. CORTEZ T HERNAN E
LU1300 A302  LU1350 A302  LU1440 A302  MI1350 A302  MI1440 A302

MA2B03 ANALISIS MATEMATICO II 07  PROF. RIERA J EGLE
LU1300 AD3  LU1350 AD3  LU1440 AD3  MI1210 AD3  MI1300 AD3

MA2B03 ANALISIS MATEMATICO II 08  PROF. JAIMES A YANETHSY N
MA0800 AD9  MA0850 AD9  JU0800 AD3  JU0850 AD3  JU0940 AD3

MA2B03 ANALISIS MATEMATICO II 09  PROF. DE OLIVEIRA L KERLI A
MA0800 A302  MA0850 A302  JU0800 A301  JU0850 A301  JU0940 A301

MA2B03 ANALISIS MATEMATICO II 10  PROF. MORENO M GUILLERMO J
MA0800 AD4  MA0850 AD4  JU0800 AD8  JU0850 AD8  JU0940 AD8

MA2B03 ANALISIS MATEMATICO II 11  PROF. LATOUCHE P HYXIA E
MA1030 AD3  MA1120 AD3  MA1210 AD3  JU1030 AD3  JU1120 AD3

MA2B03 ANALISIS MATEMATICO II 12  PROF. DOMINGUEZ V CARLOS E
VI1440 AD5  VI1530 AD5  SA1030 A301  SA1120 A301  SA1210 A301

MA2B03 ANALISIS MATEMATICO II 13  PROF. CUEVA JONNY A  (NUEVA)
MI1350 A204  MI1440 A204  JU1300 A204  JU1350 A204  JU1440 A204


MA2B03 ANALISIS MATEMATICO II 15  PROF. RODRIGUEZ T JESUS R  (NUEVA)
LU1300 AD4  LU1350 AD4  LU1440 AD4  MI1300 AD7  MI1350 AD7


MA2B04 ALGEBRA LINEAL 01  PROF. ORDOÑEZ M JOAN M
MA0800 AD5  MA0850 AD5  JU0800 AD5  JU0850 AD5

MA2B04 ALGEBRA LINEAL 02  PROF. PIZZELLA P GIOVANNI
MI0800 AD5  MI0850 AD5  MI0940 AD5  MI1030 AD5

MA2B04 ALGEBRA LINEAL 03  PROF. TELLEZ J IVONNE E
LU1300 AD6  LU1350 AD6  MA1300 AD6  MA1350 AD6

MA2B04 ALGEBRA LINEAL 04  PROF. TELLEZ J IVONNE E
LU1440 AD7  LU1530 AD7  MA1440 AD7  MA1530 AD7

MA2B04 ALGEBRA LINEAL 05  PROF. SANCHEZ G YAINY R
LU1120 A301  LU1210 A301  MI1120 A302  MI1210 A302

MA2B04 ALGEBRA LINEAL 06  PROF. SANCHEZ G YAINY R
MA1120 A302  MA1210 A302  JU1120 A302  JU1210 A302

MA2B04 ALGEBRA LINEAL 07  PROF. REA A CRISTOBAL R
MA1300 A3M  MA1350 A3M  JU1300 A4M  JU1350 A4M

MA2B04 ALGEBRA LINEAL 08  PROF. ROA A TITO R
LU1030 AD4  LU1120 AD4  MI1030 A309  MI1120 A309

MA2B04 ALGEBRA LINEAL 09  PROF. ARTEAGA V JOSE D
LU1300 A301  LU1350 A301  LU1440 A301  LU1530 A301

MA2B04 ALGEBRA LINEAL 10  PROF. ESCALANTE A ANDRES A
SA0800 AD5  SA0850 AD5  SA0940 AD5  SA1030 AD5

MA2B04 ALGEBRA LINEAL 11  PROF. CORONIL G JHOANIL DEL C
LU1120 A302  LU1210 A302  MI1120 A301  MI1210 A301

MA2B04 ALGEBRA LINEAL 13  PROF. SANCHEZ G YAINY R  (NUEVA)
MI0940 AE6  MI1030 AE6  VI0940 A6E  VI1030 A6E


MA2B04 ALGEBRA LINEAL 14  PROF. ESCALANTE A ANDRES A  (NUEVA)
VI1440 A3M  VI1530 A3M  SA1120 SEIN  SA1210 SEIN


MA3B05 FUNCIONES VECTORIALES 01  PROF. PAEZ R JESUS A
LU0800 AE3  LU0850 AE3  LU0940 AE3  LU1030 AE3

MA3B05 FUNCIONES VECTORIALES 02  PROF. DI STEFANO LUIS E
LU0800 AD5  LU0850 AD5  LU0940 AD5  LU1030 AD5

MA3B05 FUNCIONES VECTORIALES 03  PROF. DI STEFANO LUIS E
LU1120 AD5  LU1210 AD5  LU1300 AD5  LU1350 AD5

MA3B05 FUNCIONES VECTORIALES 04  PROF. DI STEFANO LUIS E
MI0800 AE3  MI0850 AE3  MI0940 AE3  MI1030 AE3

MA3B05 FUNCIONES VECTORIALES 05  PROF. ORDOÑEZ M JOAN M
JU1030 A11  JU1120 A11  VI1030 AD7  VI1120 AD7

MA3B05 FUNCIONES VECTORIALES 06  PROF. OVIEDO P EDWIN J
MA0800 A301  MA0850 A301  MA0940 A301  MA1030 A301

MA3B05 FUNCIONES VECTORIALES 07  PROF. OVIEDO P EDWIN J
MI0800 AD3  MI0850 AD3  MI0940 AD3  MI1030 AD3

MA3B05 FUNCIONES VECTORIALES 08  PROF. OVIEDO P EDWIN J
MI1120 A303  MI1210 A303  MI1300 A303  MI1350 A303

MA3B05 FUNCIONES VECTORIALES 09  PROF. NUÑEZ B AMABILES R
MA0800 AE3  MA0850 AE3  MA0940 AE3  MA1030 AE3

MA3B05 FUNCIONES VECTORIALES 10  PROF. NUÑEZ B AMABILES R
MA1120 A301  MA1210 A301  MA1300 A301  MA1350 A301

MA3B06 ECUACIONES DIFERENCIALES 01  PROF. ORDOÑEZ M JOAN M
LU1300 AD7  LU1350 AD7  MA1120 AD6  MA1210 AD6

MA3B06 ECUACIONES DIFERENCIALES 02  PROF. GONZALEZ A HERNANDO
LU0800 A301  LU0850 A301  MI0800 A301  MI0850 A301

MA3B06 ECUACIONES DIFERENCIALES 03  PROF. GONZALEZ A HERNANDO
LU0940 A301  LU1030 A301  MI0940 A302  MI1030 A302

MA3B06 ECUACIONES DIFERENCIALES 04  PROF. CORONIL G JHOANIL DEL C
LU0800 A303  LU0850 A303  MI0800 A303  MI0850 A303

MA3B06 ECUACIONES DIFERENCIALES 05  PROF. CORONIL G JHOANIL DEL C
LU0940 A302  LU1030 A302  MI0940 A301  MI1030 A301

MA3B06 ECUACIONES DIFERENCIALES 06  PROF. GONZALEZ A HERNANDO
JU0800 AE3  JU0850 AE3  JU0940 AE3  JU1030 AE3

MA3B06 ECUACIONES DIFERENCIALES 07  PROF. ROMAN R YANITZA CH
VI0800 AD8  VI0850 AD8  VI0940 AD8  VI1030 AD8

MA3B06 ECUACIONES DIFERENCIALES 08  PROF. GOMEZ A DIEGO F  (NUEVA)
MA0800 A305  MA0850 A305  JU0800 A305  JU0850 A305


MA3B06 ECUACIONES DIFERENCIALES 09  PROF. GOMEZ A DIEGO F  (NUEVA)
MA1120 A305  MA1210 A305  JU1120 A305  JU1210 A305


MA4B07 MATEMATICAS APLICADAS 01  PROF. PAEZ R JESUS A
LU1120 AD8  LU1210 AD8  MI1120 AD8  MI1210 AD8

MA4B07 MATEMATICAS APLICADAS 02  PROF. PAEZ R JESUS A
MI0800 AD8  MI0850 AD8  MI0940 AD8  MI1030 AD8

MA4B07 MATEMATICAS APLICADAS 03  PROF. NUÑEZ B AMABILES R
JU0800 AD4  JU0850 AD4  JU0940 AD4  JU1030 AD4

ME0I08 INGENIERIA DE PRODUCTIVIDAD 31  PROF. SIRA A SILVIA J
MI1030 SUM  MI1120 SUM  MI1210 SUM

ME0I09 TOPICOS DE ING. DE METODOS 31  PROF. BARRIOS L MARIANNA
LU1120 A8I  LU1210 A8I  LU1300 A8I

ME6I01 INTRODUCCION AL DISEÑO 31  PROF. TORRES V ELISA M
MI0800 SIO  MI0850 SIO  MI0940 SIO

ME7I02 PLANTAS INDUSTRIALES 31  PROF. GARCIA L MARIA C
LU1300 LIM  LU1350 LIM  LU1440 LIM

ME8I03 INGENIERIA DE METODOS I 31  PROF. TORRES V ELISA M
LU1120 LIM  LU1210 LIM  JU1120 LIM  JU1210 LIM

ME8I03 INGENIERIA DE METODOS I 32  PROF. TORRES V ELISA M
LU0940 LIM  LU1030 LIM  JU0940 SUM  JU1030 SUM

ME8I04 MANEJO DE MATERIALES 31  PROF. GONZALEZ S JADLYN N  (CERRADA)
MA1300  MA1350  MI1300  MI1350


ME8I04 MANEJO DE MATERIALES 32  PROF. GONZALEZ S JADLYN N  (CERRADA)
MI1300  MI1350  JU1300  JU1350


ME8I04 MANEJO DE MATERIALES 33  PROF. GONZALEZ S JADLYN N  (CERRADA)
MI1120  MI1210  JU1210  JU1300


ME8I04 MANEJO DE MATERIALES 34  PROF. GARCIA L MARIA C  (NUEVA)
LU1120 A11  LU1210 A11  JU1120 A10  JU1210 A10


ME8I04 MANEJO DE MATERIALES 35  PROF. GONZALEZ S JADLYN N  (NUEVA)
MI1300 LIM  MI1350 LIM  JU1300 LIM  JU1350 LIM


ME9I05 INGENIERIA DE METODOS II 31  PROF. GONZALEZ S JADLYN N
JU0940 A7E  JU1030 A7E  JU1120 A7E

ME9I05 INGENIERIA DE METODOS II 32  PROF. GONZALEZ S JADLYN N  (CERRADA)
JU1210  JU1300  JU1350


ME9I05 INGENIERIA DE METODOS II 33  PROF. GONZALEZ S JADLYN N  (NUEVA)
VI0800 A8I  VI0850 A8I  VI0940 A8I


ME9I06 PROYECTOS INDUSTRIALES 31  PROF. SIRA A SILVIA J  (CERRADA)
MI0800  MI0850  MI0940


ME9I06 PROYECTOS INDUSTRIALES 32  PROF. BARRIOS L MARIANNA
VI1120 LIM  VI1210 LIM  VI1300 LIM

ME9I07 LOCALIZACION Y DIST. EN PLANTA 31  PROF. GOMEZ A EZEQUIEL A  (CERRADA)
MI0800  MI0850  MI0940


ME9I07 LOCALIZACION Y DIST. EN PLANTA 32  PROF. GOMEZ A EZEQUIEL A  (NUEVA)
MI0800 SDC  MI0850 SDC  MI0940 SDC


ME9M01 PLANTAS INDUSTRIALES 51  PROF. GARCIA L MARIA C  (CERRADA)
LU0940  LU1030  LU1120


ME9M01 PLANTAS INDUSTRIALES 52  PROF. BELLI L LUIS A
JU1030 A4M  JU1120 A4M  JU1210 A4M

ME9M01 PLANTAS INDUSTRIALES 53  PROF. SIRA A SILVIA J  (NUEVA)
MI0800 SUM  MI0850 SUM  MI0940 SUM


MP5M01 MATERIALES 51  PROF. ORAMAS D NORMA I
LU1120 A3M  LU1210 A3M  MI1030 A3M  MI1120 A3M  MI1210 A3M

MP5M01 MATERIALES 52  PROF. HERNANDEZ O MARIBEL Y
MA1120 ANM  MA1210 ANM  MA1300 ANM  JU1120 ANM  JU1210 ANM

MP6M02 LABORATORIO DE MATERIALES 51  PROF. TORRES O CARMELO J
MA1030 ASM

MP6M02 LABORATORIO DE MATERIALES 52  PROF. TORRES O CARMELO J
JU1300 SPM

MP6M02L LABORATORIO DE MATERIALES 01  PROF. ORAMAS D NORMA I
MI0800 LMAT  MI0850 LMAT  MI0940 LMAT

MP6M02L LABORATORIO DE MATERIALES 02  PROF. SANTELIZ P ANAHI M
JU1350 LMAT  JU1440 LMAT  JU1530 LMAT

MP6M02L LABORATORIO DE MATERIALES 03  PROF. SANTELIZ P ANAHI M
VI0800 LMAT  VI0850 LMAT  VI0940 LMAT

MP6M02L LABORATORIO DE MATERIALES 04  PROF. SANTELIZ P ANAHI M
VI1030 LMAT  VI1120 LMAT  VI1210 LMAT

MP6M02L LABORATORIO DE MATERIALES 05  PROF. SANTELIZ P ANAHI M
VI1300 LMAT  VI1350 LMAT  VI1440 LMAT

MP6M02L LABORATORIO DE MATERIALES 06  PROF. TORRES O CARMELO J
MI1030 LMAT  MI1120 LMAT  MI1210 LMAT

MP6M03 PROCESOS DE FABRICACION I 51  PROF. ALFONZO A CARLOS R
MA1350 MPROC  MA1440 MPROC  MA1530 MPROC

MP6M03 PROCESOS DE FABRICACION I 52  PROF. ALFONZO A CARLOS R
JU1350 MPROC  JU1440 MPROC  JU1530 MPROC

MP6M03L PROCESOS DE FABRICACION I 01  PROF. MOSQUERA I CARLOS E
JU0800 ADH2  JU0850 ADH2

MP6M03L PROCESOS DE FABRICACION I 02  PROF. MOSQUERA I CARLOS E
JU0940 ADH2  JU1030 ADH2

MP6M03L PROCESOS DE FABRICACION I 03  PROF. MOSQUERA I CARLOS E
MA0800 ADH2  MA0850 ADH2

MP6M03L PROCESOS DE FABRICACION I 04  PROF. MOSQUERA I CARLOS E
MA0940 ADH2  MA1030 ADH2

MP6M03L PROCESOS DE FABRICACION I 05  PROF. MOSQUERA I CARLOS E
MA1120 ADH2  MA1210 ADH2

MP6M03L PROCESOS DE FABRICACION I 06  PROF. ZAMBRANO C JENNY C  (CERRADA)
MA1300  MA1350


MP7I01 PROCESOS DE MANUFACTURA 31  PROF. VILLALTA C MARITZA DEL V
LU1300 A3M  LU1350 A3M  LU1440 A3M  LU1530 A3M

MP7I01 PROCESOS DE MANUFACTURA 32  PROF. VILLALTA C MARITZA DEL V
MA1300 A4M  MA1350 A4M  MA1440 A4M  MA1530 A4M

MP7I01L PROCESOS DE MANUFACTURA 01  PROF. HERNANDEZ O MARIBEL Y
MI1300 LMAT  MI1350 LMAT

MP7I01L PROCESOS DE MANUFACTURA 02  PROF. VILLALTA C MARITZA DEL V
MI1440 LMAT  MI1530 LMAT

MP7I01L PROCESOS DE MANUFACTURA 03  PROF. HERNANDEZ O MARIBEL Y  (CERRADA)
JU0800  JU0850


MP7I01L PROCESOS DE MANUFACTURA 04  PROF. HERNANDEZ O MARIBEL Y
JU0940 LMAT  JU1030 LMAT

MP7I01L PROCESOS DE MANUFACTURA 05  PROF. VILLALTA C MARITZA DEL V
JU1120 LMAT  JU1210 LMAT

MP7I01L PROCESOS DE MANUFACTURA 06  PROF. HERNANDEZ O MARIBEL Y
LU0940 LMAT  LU1030 LMAT

MP7I01L PROCESOS DE MANUFACTURA 07  PROF. TORRES O CARMELO J  (CERRADA)
LU1120  LU1210


MP7M04 PROCESOS DE FABRICACION II 51  PROF. TORRES O CARMELO J
JU0940 MPROC  JU1030 MPROC  JU1120 MPROC

MP7M04 PROCESOS DE FABRICACION II 52  PROF. TORRES O CARMELO J
MI1350 MPROC  MI1440 MPROC  MI1530 MPROC

MP7M04L PROCESOS DE FABRICACION II 01  PROF. TORRES O CARMELO J
LU0800 ADH2  LU0850 ADH2

MP7M04L PROCESOS DE FABRICACION II 02  PROF. TORRES O CARMELO J
LU0940 ADH2  LU1030 ADH2

MP7M04L PROCESOS DE FABRICACION II 03  PROF. MOSQUERA I CARLOS E
LU1120 ADH2  LU1210 ADH2

MP7M04L PROCESOS DE FABRICACION II 04  PROF. TORRES O CARMELO J
LU1300 ADH2  LU1350 ADH2

MP7M04L PROCESOS DE FABRICACION II 05  PROF. TORRES O CARMELO J
LU1440 ADH2  LU1530 ADH2

MP7M04L PROCESOS DE FABRICACION II 06  PROF. TORRES O CARMELO J
MI1300 ADH2  MI1350 ADH2

MP8M05 PROCESOS DE FABRICACION III 51  PROF. TORRES O CARMELO J
JU1120 ASM  JU1210 ASM  JU1300 ASM

MP8M05 PROCESOS DE FABRICACION III 52  PROF. TORRES O CARMELO J  (CERRADA)
MI0800  MI0850  MI0940


PA9C01 PASANTIA CORTA 81  PROF. MONSALVE H CARMIN I
SA1440   SA1530 

PG0E02 PROYECTO DE GRADO II 41  

PG0T01 TRABAJO ESPECIAL DE GRADO  71  

PG9E01 PROYECTO DE GRADO I 41  PROF. PERDOMO P ROSEDNELL R
MA1120 SIE3

PG9E01 PROYECTO DE GRADO I 42  PROF. PERDOMO P ROSEDNELL R
MA1210 SIE3

PW0E18 TOPICOS ESPECIALES DE POTENCIA 41  PROF. RUIZ M GALO E
MA1300   MA1350   MA1440   MA1530 

PW4E01 TERMODINAMICA Y FLUIDOS 41  PROF. RUIZ M GALO E
LU1300 A11  LU1350 A11  LU1440 A11  LU1530 A11

PW4E01 TERMODINAMICA Y FLUIDOS 42  PROF. RUIZ M GALO E
JU1300 A11  JU1350 A11  JU1440 A11  JU1530 A11

PW5I01 ELECTROTECNIA 31  PROF. CLAMENS M EDUARDO A
LU1030 A309  LU1120 A309  LU1210 A309  LU1300 A309

PW5I01 ELECTROTECNIA 32  PROF. CLAMENS M EDUARDO A
MA1030 SIE6  MA1120 SIE6  MA1210 SIE6  MA1300 SIE6

PW5I01 ELECTROTECNIA 33  PROF. TERAN D RUBEN A  (NUEVA)
LU1120 A206  LU1210 A206  LU1300 A206  LU1350 A206


PW5I01 ELECTROTECNIA 34  PROF. TERAN D RUBEN A  (NUEVA)
MA1120 A307  MA1210 A307  MA1300 A307  MA1350 A307


PW5I01L ELECTROTECNIA 01  PROF. CLAMENS M EDUARDO A
LU1300 LM1  LU1350 LM1

PW5I01L ELECTROTECNIA 02  PROF. CLAMENS M EDUARDO A
MA1300 LM1  MA1350 LM1

PW5I01L ELECTROTECNIA 03  PROF. TORREALBA H NICK
JU0800 LM1  JU0850 LM1

PW5I01L ELECTROTECNIA 04  PROF. GOMEZ R MARLIN A
VI0800 LM2  VI0850 LM2

PW5I01L ELECTROTECNIA 05  PROF. TERAN D RUBEN A  (PARA ESTUDIANTES CON NOTA DE LAB CONGELADA)
SA0800   SA0850 


PW5I01L ELECTROTECNIA 06  PROF. TERAN D RUBEN A  (NUEVA)
LU0800 LM2  LU0850 LM2


PW5I01L ELECTROTECNIA 07  PROF. TERAN D RUBEN A  (NUEVA)
MA0800 LM2  MA0850 LM2


PW5M01 ELECTROTECNIA 01  PROF. CLAMENS M EDUARDO A
LU1030 A309  LU1120 A309  LU1210 A309  LU1300 A309

PW5M01 ELECTROTECNIA 02  PROF. CLAMENS M EDUARDO A
MA1030 SIE6  MA1120 SIE6  MA1210 SIE6  MA1300 SIE6

PW5M01 ELECTROTECNIA 03  PROF. TERAN D RUBEN A  (NUEVA)
LU1120 A206  LU1210 A206  LU1300 A206  LU1350 A206


PW5M01 ELECTROTECNIA 04  PROF. TERAN D RUBEN A  (NUEVA)
MA1120 A307  MA1210 A307  MA1300 A307  MA1350 A307


PW5M01L ELECTROTECNIA 01  PROF. CLAMENS M EDUARDO A
LU1300 LM1  LU1350 LM1

PW5M01L ELECTROTECNIA 02  PROF. CLAMENS M EDUARDO A
MA1300 LM1  MA1350 LM1

PW5M01L ELECTROTECNIA 03  PROF. TORREALBA H NICK
JU0800 LM1  JU0850 LM1

PW5M01L ELECTROTECNIA 04  PROF. GOMEZ R MARLIN A
VI0800 LM2  VI0850 LM2

PW5M01L ELECTROTECNIA 05  PROF. TERAN D RUBEN A  (PARA ESTUDIANTES CON NOTA DE LAB CONGELADA)
SA0800   SA0850 


PW5M01L ELECTROTECNIA 06  PROF. TERAN D RUBEN A  (NUEVA)
LU0800 LM2  LU0850 LM2


PW5M01L ELECTROTECNIA 07  PROF. TERAN D RUBEN A  (NUEVA)
MA0800 LM2  MA0850 LM2


PW5Q01 ELECTROTECNIA 61  PROF. CLAMENS M EDUARDO A  (CERRADA)
LU1030  LU1120  LU1210  LU1300


PW5Q01 ELECTROTECNIA 62  PROF. CLAMENS M EDUARDO A  (CERRADA)
MA1030  MA1120  MA1210  MA1300


PW5Q01L ELECTROTECNIA 01  PROF. CLAMENS M EDUARDO A  (CERRADA)
LU1300  LU1350


PW5Q01L ELECTROTECNIA 02  PROF. CLAMENS M EDUARDO A  (CERRADA)
MA1300  MA1350


PW5Q01L ELECTROTECNIA 03  PROF. TORREALBA H NICK  (CERRADA)
JU0800  JU0850


PW5Q01L ELECTROTECNIA 04  PROF. GOMEZ R MARLIN A  (CERRADA)
VI0800  VI0850


PW6E02 MAQUINAS ELECTRICAS I 41  PROF. GOMEZ R MARLIN A
MA0800   MA0850   MA0940   MA1030 

PW6E02 MAQUINAS ELECTRICAS I 42  PROF. TORREALBA H NICK
JU1120 SIE3  JU1210 SIE3  JU1300 SIE3  JU1350 SIE3

PW6E02L MAQUINAS ELECTRICAS I 01  PROF. REY L JORGE B
LU0800 LM1  LU0850 LM1  LU0940 LM1

PW6E02L MAQUINAS ELECTRICAS I 02  PROF. REY L JORGE B
LU1030 LM1  LU1120 LM1  LU1210 LM1

PW6E02L MAQUINAS ELECTRICAS I 03  PROF. REY L JORGE B
MA0800 LM1  MA0850 LM1  MA0940 LM1

PW6E02L MAQUINAS ELECTRICAS I 04  PROF. TERAN D RUBEN A
VI0800 LM1  VI0850 LM1  VI0940 LM1

PW6E02L MAQUINAS ELECTRICAS I 05  PROF. GUERRA LEDY L  (PARA ESTUDIANTES CON NOTA DE LAB CONGELADA)
SA0800   SA0850   SA0940 


PW6E02L MAQUINAS ELECTRICAS I 06  PROF. ATAYA S JUAN C  (NUEVA)
MI1030 LM1  MI1120 LM1  MI1210 LM1


PW7E03 MAQUINAS ELECTRICAS II 41  PROF. ATAYA S JUAN C
MA1300 SIE3  MA1350 SIE3  MA1440 SIE3  MA1530 SIE3

PW7E03 MAQUINAS ELECTRICAS II 42  PROF. GUERRA T LAURA R  (CERRADA)
MI0800  MI0850  MI0940  MI1030


PW7E03 MAQUINAS ELECTRICAS II 43  PROF. GUERRA LEDY L  (NUEVA)
VI0800 SIE3  VI0850 SIE3  VI0940 SIE3  VI1030 SIE3


PW7E03L MAQUINAS ELECTRICAS II 01  PROF. REY L JORGE B
MA1030 LM2  MA1120 LM2  MA1210 LM2

PW7E03L MAQUINAS ELECTRICAS II 02  PROF. ATAYA S JUAN C
MI1030 LM2  MI1120 LM2  MI1210 LM2

PW7E03L MAQUINAS ELECTRICAS II 03  PROF. GUERRA LEDY L
JU0800 LM2  JU0850 LM2  JU0940 LM2

PW7E03L MAQUINAS ELECTRICAS II 04  PROF. GUERRA LEDY L  (PARA ESTUDIANTES CON NOTA DE LAB CONGELADA)
SA0800   SA0850   SA0940 


PW7Q01 ELECTROTECNIA 01  PROF. CLAMENS M EDUARDO A
LU1030 A309  LU1120 A309  LU1210 A309  LU1300 A309

PW7Q01 ELECTROTECNIA 02  PROF. CLAMENS M EDUARDO A
MA1030 SIE6  MA1120 SIE6  MA1210 SIE6  MA1300 SIE6

PW7Q01 ELECTROTECNIA 03  PROF. TERAN D RUBEN A  (NUEVA)
LU1120 A206  LU1210 A206  LU1300 A206  LU1350 A206


PW7Q01 ELECTROTECNIA 04  PROF. TERAN D RUBEN A  (NUEVA)
MA1120 A307  MA1210 A307  MA1300 A307  MA1350 A307


PW7Q01L ELECTROTECNIA 01  PROF. CLAMENS M EDUARDO A
LU1300 LM1  LU1350 LM1

PW7Q01L ELECTROTECNIA 02  PROF. CLAMENS M EDUARDO A
MA1300 LM1  MA1350 LM1

PW7Q01L ELECTROTECNIA 03  PROF. TORREALBA H NICK
JU0800 LM1  JU0850 LM1

PW7Q01L ELECTROTECNIA 04  PROF. GOMEZ R MARLIN A
VI0800 LM2  VI0850 LM2

PW7Q01L ELECTROTECNIA 05  PROF. TERAN D RUBEN A  (PARA ESTUDIANTES CON NOTA DE LAB CONGELADA)
SA0800   SA0850 


PW7Q01L ELECTROTECNIA 06  PROF. TERAN D RUBEN A  (NUEVA)
LU0800 LM2  LU0850 LM2


PW7Q01L ELECTROTECNIA 07  PROF. TERAN D RUBEN A  (NUEVA)
MA0800 LM2  MA0850 LM2


PW8E04 PROY. DE ILUMINACION Y CANALIZACIONES 41  PROF. ROMERO T LEOPOLDO
LU0800 LPE  LU0850 LPE  LU0940 LPE  LU1030 LPE

PW8E05 TRANSMISION DE ENERGIA I 41  PROF. RUIZ CESAR R
MA0800 SIE3  MA0850 SIE3  MA0940 SIE3  MA1030 SIE3

PW8E06 SISTEMAS DE POTENCIA I 41  PROF. PERDOMO P ROSEDNELL R
MI0800 SIE3  MI0850 SIE3  MI0940 SIE3  MI1030 SIE3

PW8E07 MAQUINAS ELECTRICAS III 41  PROF. TERAN D RUBEN A
JU0800 SIE3  JU0850 SIE3  JU0940 SIE3  JU1030 SIE3

PW8E08 ACCIONAMIENTOS ELECTRICOS 41  PROF. ATAYA S JUAN C
MI1300 SIE3  MI1350 SIE3  MI1440 SIE3  MI1530 SIE3

PW9E09 SISTEMAS DE POTENCIA II 41  PROF. GUERRA LEDY L
LU0800 SIE3  LU0850 SIE3  LU0940 SIE3  LU1030 SIE3

PW9E10 PROTECCIONES ELECTRICAS 41  PROF. RUIZ CESAR R
VI0800 LPE  VI0850 LPE  VI0940 LPE  VI1030 LPE  VI1120 LPE

PW9E11 SISTEMAS DE DISTRIBUCION 41  PROF. ROMERO T LEOPOLDO
MA0800 LPE  MA0850 LPE  MA0940 LPE  MA1030 LPE

PW9E12 SISTEMAS INDUSTRIALES I 41  PROF. TERAN D RUBEN A
MI0800 LPE  MI0850 LPE  MI0940 LPE  MI1030 LPE

QM1B01 QUIMICA GENERAL I 01  PROF. MEDINA B JHONNY J
LU0800 AD2  LU0850 AD2  MI0800 AD2  MI0850 AD2

QM1B01 QUIMICA GENERAL I 02  PROF. ROMAN A KARELYS Y
LU0800 A205  LU0850 A205  JU0800 AD2  JU0850 AD2

QM1B01 QUIMICA GENERAL I 03  PROF. GARCIA N FRANKLIN J
LU0800 AD4  LU0850 AD4  MI0800 A302  MI0850 A302

QM1B01 QUIMICA GENERAL I 04  PROF. GARCIA N FRANKLIN J
LU0940 A201  LU1030 A201  MI0940 A303  MI1030 A303

QM1B01 QUIMICA GENERAL I 05  PROF. VILLANUEVA S IVAN J
LU0940 A204  LU1030 A204  MI0940 AD2  MI1030 AD2

QM1B01 QUIMICA GENERAL I 06  PROF. ROMAN A KARELYS Y
LU0940 AD2  LU1030 AD2  JU0940 AD2  JU1030 AD2

QM1B01 QUIMICA GENERAL I 07  PROF. PEREZ A LEONARDO J
LU1300 A9I  LU1350 A9I  JU1300 AD2  JU1350 AD2

QM1B01 QUIMICA GENERAL I 08  PROF. VILLANUEVA S IVAN J
LU1120 A203  LU1210 A203  MI1120 AD2  MI1210 AD2

QM1B01 QUIMICA GENERAL I 09  PROF. PIÑA Q REINALDO A
LU1120 AD2  LU1210 AD2  JU1120 AD2  JU1210 AD2

QM1B01 QUIMICA GENERAL I 10  PROF. GARCIA N FRANKLIN J
LU1300 AD2  LU1350 AD2  MI1300 AD2  MI1350 AD2

QM1B01 QUIMICA GENERAL I 11  PROF. PIÑA Q REINALDO A
LU1440 AD2  LU1530 AD2  JU1440 AD2  JU1530 AD2

QM1B01 QUIMICA GENERAL I 12  PROF. HERNANDEZ C JUAN C
LU1440 A9I  LU1530 A9I  MI1440 AD2  MI1530 AD2

QM1B01 QUIMICA GENERAL I 13  PROF. SUBERO M NEUDIS DEL V
MA0800 AD2  MA0850 AD2  VI0800 AD2  VI0850 AD2

QM1B01 QUIMICA GENERAL I 14  PROF. SANCHEZ S NEREIDA S
MA0800 A201  MA0850 A201  VI0800 AD1  VI0850 AD1

QM1B01 QUIMICA GENERAL I 15  PROF. PEREZ A LEONARDO J
MA1300 A8I  MA1350 A8I  VI1300 AD2  VI1350 AD2

QM1B01 QUIMICA GENERAL I 16  PROF. SANCHEZ S NEREIDA S
MA0940 AD2  MA1030 AD2  VI0940 AD2  VI1030 AD2

QM1B01 QUIMICA GENERAL I 17  PROF. PEREZ A LEONARDO J
LU1440 A8I  LU1530 A8I  JU1440 A8I  JU1530 A8I

QM1B01 QUIMICA GENERAL I 18  PROF. HERNANDEZ C JUAN C
MA1440 AD2  MA1530 AD2  SA1120 AD2  SA1210 AD2

QM2B01 QUIMICA GENERAL I 01  PROF. MEDINA B JHONNY J
LU0800 AD2  LU0850 AD2  MI0800 AD2  MI0850 AD2

QM2B01 QUIMICA GENERAL I 02  PROF. ROMAN A KARELYS Y
LU0800 A205  LU0850 A205  JU0800 AD2  JU0850 AD2

QM2B01 QUIMICA GENERAL I 03  PROF. GARCIA N FRANKLIN J
LU0800 AD4  LU0850 AD4  MI0800 A302  MI0850 A302

QM2B01 QUIMICA GENERAL I 04  PROF. GARCIA N FRANKLIN J
LU0940 A201  LU1030 A201  MI0940 A303  MI1030 A303

QM2B01 QUIMICA GENERAL I 05  PROF. VILLANUEVA S IVAN J
LU0940 A204  LU1030 A204  MI0940 AD2  MI1030 AD2

QM2B01 QUIMICA GENERAL I 06  PROF. ROMAN A KARELYS Y
LU0940 AD2  LU1030 AD2  JU0940 AD2  JU1030 AD2

QM2B01 QUIMICA GENERAL I 07  PROF. PEREZ A LEONARDO J
LU1300 A9I  LU1350 A9I  JU1300 AD2  JU1350 AD2

QM2B01 QUIMICA GENERAL I 08  PROF. VILLANUEVA S IVAN J
LU1120 A203  LU1210 A203  MI1120 AD2  MI1210 AD2

QM2B01 QUIMICA GENERAL I 09  PROF. PIÑA Q REINALDO A
LU1120 AD2  LU1210 AD2  JU1120 AD2  JU1210 AD2

QM2B01 QUIMICA GENERAL I 10  PROF. GARCIA N FRANKLIN J
LU1300 AD2  LU1350 AD2  MI1300 AD2  MI1350 AD2

QM2B01 QUIMICA GENERAL I 11  PROF. PIÑA Q REINALDO A
LU1440 AD2  LU1530 AD2  JU1440 AD2  JU1530 AD2

QM2B01 QUIMICA GENERAL I 12  PROF. HERNANDEZ C JUAN C
LU1440 A9I  LU1530 A9I  MI1440 AD2  MI1530 AD2

QM2B01 QUIMICA GENERAL I 13  PROF. SUBERO M NEUDIS DEL V
MA0800 AD2  MA0850 AD2  VI0800 AD2  VI0850 AD2

QM2B01 QUIMICA GENERAL I 14  PROF. SANCHEZ S NEREIDA S
MA0800 A201  MA0850 A201  VI0800 AD1  VI0850 AD1

QM2B01 QUIMICA GENERAL I 15  PROF. PEREZ A LEONARDO J
MA1300 A8I  MA1350 A8I  VI1300 AD2  VI1350 AD2

QM2B01 QUIMICA GENERAL I 16  PROF. SANCHEZ S NEREIDA S
MA0940 AD2  MA1030 AD2  VI0940 AD2  VI1030 AD2

QM2B01 QUIMICA GENERAL I 17  PROF. PEREZ A LEONARDO J
LU1440 A8I  LU1530 A8I  JU1440 A8I  JU1530 A8I

QM2B01 QUIMICA GENERAL I 18  PROF. HERNANDEZ C JUAN C
MA1440 AD2  MA1530 AD2  SA1120 AD2  SA1210 AD2

QM3B02 QUIMICA GENERAL II 01  PROF. SANCHEZ S NEREIDA S
LU0800 AD7  LU0850 AD7  LU0940 AD7

QM3B02 QUIMICA GENERAL II 02  PROF. VILLANUEVA S IVAN J
LU1300 A207  LU1350 A207  LU1440 A207

QM3B02 QUIMICA GENERAL II 03  PROF. ROMAN A KARELYS Y
MA0800 A3M  MA0850 A3M  MA0940 A3M

QM3B02 QUIMICA GENERAL II 04  PROF. SUBERO M NEUDIS DEL V
MI0800 A308  MI0850 A308  MI0940 A308

QM3B02 QUIMICA GENERAL II 05  PROF. MEDINA B JHONNY J
MI1030 A308  MI1120 A308  MI1210 A308

QM3B02 QUIMICA GENERAL II 06  PROF. HERNANDEZ C JUAN C
SA0800 AD2  SA0850 AD2  SA0940 AD2

QM4B03 LAB. DE QUIMICA GENERAL 01  PROF. PARICAGUAN M BELEN M
LU0800 LQG  LU0850 LQG  LU0940 LQG  LU1030 LQG

QM4B03 LAB. DE QUIMICA GENERAL 02  PROF. MEDINA B JHONNY J
LU1300 LQG  LU1350 LQG  LU1440 LQG  LU1530 LQG

QM4B03 LAB. DE QUIMICA GENERAL 03  PROF. PARICAGUAN M BELEN M
MA0800 LQG  MA0850 LQG  MA0940 LQG  MA1030 LQG

QM4B03 LAB. DE QUIMICA GENERAL 04  PROF. PIÑA Q REINALDO A
MI0800 LQG  MI0850 LQG  MI0940 LQG  MI1030 LQG

QM4B03 LAB. DE QUIMICA GENERAL 05  PROF. SUBERO M NEUDIS DEL V
JU0800 LQG  JU0850 LQG  JU0940 LQG  JU1030 LQG

QM4B03 LAB. DE QUIMICA GENERAL 06  PROF. PARICAGUAN M BELEN M
VI0800 LQG  VI0850 LQG  VI0940 LQG  VI1030 LQG

QM9B03 LABORATORIO I DE QUIMICA 01  PROF. PARICAGUAN M BELEN M  (CERRADA)
LU0800  LU0850  LU0940  LU1030


QM9B03 LABORATORIO I DE QUIMICA 02  PROF. MEDINA B JHONNY J
LU1300 LQG  LU1350 LQG  LU1440 LQG  LU1530 LQG

QM9B03 LABORATORIO I DE QUIMICA 03  PROF. PARICAGUAN M BELEN M
MA0800 LQG  MA0850 LQG  MA0940 LQG  MA1030 LQG

QM9B03 LABORATORIO I DE QUIMICA 04  PROF. PIÑA Q REINALDO A
MI0800 LQG  MI0850 LQG  MI0940 LQG  MI1030 LQG

QM9B03 LABORATORIO I DE QUIMICA 05  PROF. SUBERO M NEUDIS DEL V  (CERRADA)
JU0800  JU0850  JU0940  JU1030


QM9B03 LABORATORIO I DE QUIMICA 06  PROF. PARICAGUAN M BELEN M  (CERRADA)
VI0800  VI0850  VI0940  VI1030


SA0E20 CONTROL DE PROCESOS POR COMPUTADORA 41  PROF. SIMONE P ANDRES
SA1030 SIE1  SA1120 SIE1  SA1210 SIE1

SA0E20L CONTROL DE PROCESOS POR COMPUTADORA 01  PROF. PEREZ R AIDA R  (CERRADA)
LU1030  LU1120


SA0E20L CONTROL DE PROCESOS POR COMPUTADORA 02  PROF. PEREZ R AIDA R  (CERRADA)
MA0940  MA1030


SA0E20L CONTROL DE PROCESOS POR COMPUTADORA 03  PROF. PEREZ R AIDA R
MI1030 LAU1  MI1120 LAU1

SA0E20L CONTROL DE PROCESOS POR COMPUTADORA 04  PROF. PEREZ R AIDA R  (NUEVA)
LU1120 LAU2  LU1210 LAU2


SA0E20L CONTROL DE PROCESOS POR COMPUTADORA 05  PROF. PEREZ R AIDA R  (NUEVA)
MA1120 LAU1  MA1210 LAU1


SA0E21 CONTROL INDUSTRIAL 41  PROF. LANZA S GERARDO R
JU0800 A7E  JU0850 A7E  VI0800 SIE1  VI0850 SIE1

SA6E01 LOGICA DIGITAL 41  PROF. VILLEGAS A RICARDO A
LU1120 SIE1  LU1210 SIE1  LU1300 SIE1  LU1350 SIE1

SA6E01 LOGICA DIGITAL 42  PROF. GARCIA P WHENDY D
JU0800 SIE1  JU0850 SIE1  JU0940 SIE1  JU1030 SIE1

SA6E01L LOGICA DIGITAL 01  PROF. VILLEGAS A RICARDO A
LU0940 LLOG  LU1030 LLOG

SA6E01L LOGICA DIGITAL 02  PROF. GARCIA P WHENDY D
LU1120 LLOG  LU1210 LLOG

SA6E01L LOGICA DIGITAL 03  PROF. VILLEGAS A RICARDO A
MA0940 LLOG  MA1030 LLOG

SA6E01L LOGICA DIGITAL 04  PROF. VILLEGAS A RICARDO A
MA1120 LLOG  MA1210 LLOG

SA6E01L LOGICA DIGITAL 05  PROF. VILLEGAS A RICARDO A
MA1300 LLOG  MA1350 LLOG

SA6E01L LOGICA DIGITAL 06  PROF. GARCIA P WHENDY D
MI0940 LLOG  MI1030 LLOG

SA6E01L LOGICA DIGITAL 07  PROF. MUÑOZ M ROBERTO C
MI1120 LLOG  MI1210 LLOG

SA6E01L LOGICA DIGITAL 08  PROF. MUÑOZ M ROBERTO C
MI1300 LLOG  MI1350 LLOG

SA6E01L LOGICA DIGITAL 09  PROF. MUÑOZ M ROBERTO C
MI1440 LLOG  MI1530 LLOG

SA6E01L LOGICA DIGITAL 10  PROF. GARCIA P WHENDY D  (CERRADA)
JU1120  JU1210


SA6E02 TEORIA DE CONTROL I 41  PROF. ROJAS Z TEDDY V
LU0800 SIE1  LU0850 SIE1  LU0940 SIE1  LU1030 SIE1

SA6E02 TEORIA DE CONTROL I 42  PROF. ROJAS Z TEDDY V
LU1440 SIE1  LU1530 SIE1  MI1440 SIE1  MI1530 SIE1

SA6T01 LOGICA DIGITAL 71  PROF. VILLEGAS A RICARDO A
LU1120 SIE1  LU1210 SIE1  LU1300 SIE1  LU1350 SIE1

SA6T01 LOGICA DIGITAL 72  PROF. GARCIA P WHENDY D
JU0800 SIE1  JU0850 SIE1  JU0940 SIE1  JU1030 SIE1

SA6T01L LOGICA DIGITAL 01  PROF. VILLEGAS A RICARDO A
LU0940 LLOG  LU1030 LLOG

SA6T01L LOGICA DIGITAL 02  PROF. GARCIA P WHENDY D  (CERRADA)
LU1120  LU1210


SA6T01L LOGICA DIGITAL 03  PROF. VILLEGAS A RICARDO A
MA0940 LLOG  MA1030 LLOG

SA6T01L LOGICA DIGITAL 04  PROF. VILLEGAS A RICARDO A  (CERRADA)
MA1120  MA1210


SA6T01L LOGICA DIGITAL 05  PROF. VILLEGAS A RICARDO A
MA1300 LLOG  MA1350 LLOG

SA6T01L LOGICA DIGITAL 06  PROF. GARCIA P WHENDY D
MI0940 LLOG  MI1030 LLOG

SA6T01L LOGICA DIGITAL 07  PROF. MUÑOZ M ROBERTO C
MI1120 LLOG  MI1210 LLOG

SA6T01L LOGICA DIGITAL 08  PROF. MUÑOZ M ROBERTO C
MI1300 LLOG  MI1350 LLOG

SA6T01L LOGICA DIGITAL 09  PROF. MUÑOZ M ROBERTO C
MI1440 LLOG  MI1530 LLOG

SA6T01L LOGICA DIGITAL 10  PROF. GARCIA P WHENDY D  (CERRADA)
JU1120  JU1210


SA7E03 TEORIA DE CONTROL II 41  PROF. COLMENARES L MARIELA C
LU1120 SIE3  LU1210 SIE3  LU1300 SIE3  LU1350 SIE3

SA7E03 TEORIA DE CONTROL II 42  PROF. ROJAS Z TEDDY V  (CERRADA)
MA0800  MA0850  MA0940  MA1030


SA7E03 TEORIA DE CONTROL II 43  PROF. ROJAS Z TEDDY V  (NUEVA)
VI0800 SIE7  VI0850 SIE7  VI0940 SIE7  VI1030 SIE7


SA7E04 MICROPROCESADORES 41  PROF. VILLEGAS N ANGEL L
MI0800 A7E  MI0850 A7E  MI0940 A7E  MI1030 A7E

SA7E04 MICROPROCESADORES 42  PROF. SANZ F WILMER E
MI0800 SIE1  MI0850 SIE1  MI0940 SIE1  MI1030 SIE1

SA7E04L MICROPROCESADORES 01  PROF. BLANCHARD CARLOS
LU0940 LDD  LU1030 LDD

SA7E04L MICROPROCESADORES 02  PROF. BLANCHARD CARLOS
LU1120 LDD  LU1210 LDD

SA7E04L MICROPROCESADORES 03  PROF. BLANCHARD CARLOS
LU1300 LDD  LU1350 LDD

SA7E04L MICROPROCESADORES 04  PROF. COLMENARES L MARIELA C
MA1120 LDD  MA1210 LDD

SA7E04L MICROPROCESADORES 05  PROF. COLMENARES L MARIELA C
MA1300 LDD  MA1350 LDD

SA7E04L MICROPROCESADORES 06  PROF. GARCIA P WHENDY D
MI1120 LDD  MI1210 LDD

SA7E04L MICROPROCESADORES 07  PROF. VILLEGAS N ANGEL L
JU0800 LDD  JU0850 LDD

SA7E04L MICROPROCESADORES 08  PROF. VILLEGAS N ANGEL L
JU0940 LDD  JU1030 LDD

SA7E04L MICROPROCESADORES 09  PROF. GARCIA P WHENDY D
JU1120 LDD  JU1210 LDD

SA7E04L MICROPROCESADORES 10  PROF. COLMENARES L MARIELA C  (CERRADA)
JU1300  JU1350


SA7E04L MICROPROCESADORES 11  PROF. SANZ F WILMER E
VI0800 LDD  VI0850 LDD

SA8E05 DISEÑO DIGITAL 41  PROF. VILLEGAS N ANGEL L  (CERRADA)
MA0800  MA0850  MA0940


SA8E05 DISEÑO DIGITAL 42  PROF. VILLEGAS N ANGEL L  (NUEVA)
MA0940 SIE1  MA1030 SIE1  MA1120 SIE1


SA8E06 ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS I 41  PROF. PACHECO M JOSE R  (NUEVA)
MI1300 SIE1  MI1350 SIE1  JU1300 SLM  JU1350 SLM  JU1440 SLM


SA8E07 TEORIA DE CONTROL III 41  PROF. ROJAS Z TEDDY V
JU0800 SIE2  JU0850 SIE2  JU0940 SIE2  JU1030 SIE2

SA8E09 INSTRUMENTACION DE PROCESOS I 41  PROF. BARRIOS ORIANA  (CERRADA)
VI0800  VI0850  VI0940  VI1030  VI1120  VI1210


SA8E09 INSTRUMENTACION DE PROCESOS I 42  PROF. BARRIOS ORIANA  (NUEVA)
VI0800 SIE6  VI0850 SIE6  VI0940 SIE6  VI1030 SIE6  VI1120 SIE6  VI1210 SIE6


SA8E11 AUTOMATIZACION INDUSTRIAL I 41  PROF. FRANCHI G ANTONIO R  (CERRADA)
LU0940  LU1030


SA8E11 AUTOMATIZACION INDUSTRIAL I 42  PROF. PEREZ R AIDA R  (NUEVA)
LU1030 A7E  LU1120 A7E


SA8E11L AUTOMATIZACION INDUSTRIAL I 01  PROF. GARCIA P WHENDY D
LU1210 LAU1  LU1300 LAU1  LU1350 LAU1

SA8E11L AUTOMATIZACION INDUSTRIAL I 02  PROF. PEREZ R AIDA R
MI0800 LAU1  MI0850 LAU1  MI0940 LAU1

SA8E11L AUTOMATIZACION INDUSTRIAL I 03  PROF. DE SOUSA P LUIS G  (CERRADA)
SA0800  SA0850  SA0940


SA8E11L AUTOMATIZACION INDUSTRIAL I 04  PROF. COLMENARES L MARIELA C  (NUEVA)
JU1210 LAU1  JU1300 LAU1  JU1350 LAU1


SA8E11L AUTOMATIZACION INDUSTRIAL I 05  PROF. DE SOUSA P LUIS G  (NUEVA)
SA1030 LAU1  SA1120 LAU1  SA1210 LAU1


SA8T04 MICROPROCESADORES 71  PROF. VILLEGAS N ANGEL L
MI0800 A7E  MI0850 A7E  MI0940 A7E  MI1030 A7E

SA8T04 MICROPROCESADORES 72  PROF. SANZ F WILMER E
MI0800 SIE1  MI0850 SIE1  MI0940 SIE1  MI1030 SIE1

SA8T04L MICROPROCESADORES 01  PROF. BLANCHARD CARLOS
LU0940 LDD  LU1030 LDD

SA8T04L MICROPROCESADORES 02  PROF. BLANCHARD CARLOS  (CERRADA)
LU1120  LU1210


SA8T04L MICROPROCESADORES 03  PROF. BLANCHARD CARLOS  (CERRADA)
LU1300  LU1350


SA8T04L MICROPROCESADORES 04  PROF. COLMENARES L MARIELA C
MA1120 LDD  MA1210 LDD

SA8T04L MICROPROCESADORES 05  PROF. COLMENARES L MARIELA C
MA1300 LDD  MA1350 LDD

SA8T04L MICROPROCESADORES 06  PROF. GARCIA P WHENDY D  (CERRADA)
MI1120  MI1210


SA8T04L MICROPROCESADORES 07  PROF. VILLEGAS N ANGEL L  (CERRADA)
JU0800  JU0850


SA8T04L MICROPROCESADORES 08  PROF. VILLEGAS N ANGEL L
JU0940 LDD  JU1030 LDD

SA8T04L MICROPROCESADORES 09  PROF. GARCIA P WHENDY D
JU1120 LDD  JU1210 LDD

SA8T04L MICROPROCESADORES 10  PROF. COLMENARES L MARIELA C  (CERRADA)
JU1300  JU1350


SA8T04L MICROPROCESADORES 11  PROF. SANZ F WILMER E
VI0800 LDD  VI0850 LDD

SA8T06 ARQUITECTURA DE COMPUTADORES 00  PROF. PACHECO M JOSE R  (CERRADA)
MI1300  MI1350  JU1300  JU1350  JU1440


SA8T06 ARQUITECTURA DE COMPUTADORES 01  PROF. PACHECO M JOSE R  (NUEVA)
MI1300 SIE1  MI1350 SIE1  JU1300 SLM  JU1350 SLM  JU1440 SLM


SA9E10 ROBOTICA Y VISION INDUSTRIAL 41  PROF. SANZ F WILMER E
MA1350 SIE1  MA1440 SIE1  MA1530 SIE1  JU1440 SIE1  JU1530 SIE1

SA9E13 ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS II 41  PROF. PACHECO M JOSE R  (CERRADA)
LU1300  LU1350  VI1300  VI1350  VI1440


SA9E14 CONTROL DE PROCESOS 41  PROF. DE SOUSA P LUIS G
VI0940 SIE1  VI1030 SIE1  VI1120 SIE1  VI1210 SIE1

SA9E15 INSTRUMENTACION PROCESOS II 41  PROF. MONTAÑEZ O FREDERICK A
LU1030 LCTR  LU1120 LCTR  LU1210 LCTR

SA9E15 INSTRUMENTACION PROCESOS II 42  PROF. BARRIOS ORIANA  (CERRADA)
MI0940  MI1030  MI1120


SA9E15 INSTRUMENTACION PROCESOS II 43  PROF. LANZA S GERARDO R
JU0940 LCTR  JU1030 LCTR  JU1120 LCTR

SA9E15 INSTRUMENTACION PROCESOS II 44  PROF. MONTAÑEZ O FREDERICK A  (NUEVA)
LU0800 LCTR  LU0850 LCTR  LU0940 LCTR


SA9E16 SIMULACION 41  PROF. ROJAS Z TEDDY V  (CERRADA)
MA0940  MA1030  MA1120


SA9E18 AUTOMATIZACION INDUSTRIAL II 41  PROF. PEREZ R AIDA R
MA0800 SIE1  MA0850 SIE1

SA9E18L AUTOMATIZACION INDUSTRIAL II 01  PROF. PEREZ R AIDA R
LU0800 LAU2  LU0850 LAU2  LU0940 LAU2

SA9E18L AUTOMATIZACION INDUSTRIAL II 02  PROF. PEREZ R AIDA R
MI1210 LAU2  MI1300 LAU2  MI1350 LAU2

SA9E18L AUTOMATIZACION INDUSTRIAL II 03  PROF. SIMONE P ANDRES
SA0800 LAU2  SA0850 LAU2  SA0940 LAU2

SA9T05 DISEÑO DIGITAL 71  PROF. VILLEGAS N ANGEL L  (CERRADA)
MA0800  MA0850  MA0940


SA9T05 DISEÑO DIGITAL 72  PROF. VILLEGAS N ANGEL L  (NUEVA)
MA0940 SIE1  MA1030 SIE1  MA1120 SIE1


SS0T10 TRANSMISION DE DATOS 71  PROF. RIOS A PEDRO V
LU0800 AE4  LU0850 AE4  LU0940 AE4  LU1030 AE7

SS0T12 REDES DE TELECOMUNICACIONES 71  PROF. SANCHEZ S JAVIER H
VI0800 AE3  VI0850 AE3  VI0940 AE3  VI1030 AE3

SS0T13 TELEFONĺA 71  PROF. APONTE D CARLOS D
MI0800 SIE7  MI0850 SIE7  MI0940 SIE7  MI1030 SIE7

SS5T01 ANALISIS DE SEÑALES Y SIST. LINEALES 71  PROF. OSMAN C AHMAD
LU1300 AD9  LU1350 AD9  LU1440 AD9  LU1530 AD9

SS7T02 PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES 71  PROF. OSMAN C AHMAD
LU1120 A10  LU1210 A10  LU1300 LCTEL  LU1350 LCTEL

SS7T02L PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES 01  PROF. OSMAN C AHMAD  (CERRADA)
LU1350  LU1440


SS7T02L PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES 02  PROF. OSMAN C AHMAD  (NUEVA)
LU1440 LCTEL  LU1530 LCTEL


SS7T03 INSTRUMENTACION ELECTRONICA 71  PROF. ROBLEDO U FABIAN
JU1210 A7E  JU1300 A7E

SS7T03L INSTRUMENTACION ELECTRONICA 01  PROF. HERRERA B BENJAMIN
MI0800 LCTEL  MI0850 LCTEL  MI0940 LCTEL

SS7T03L INSTRUMENTACION ELECTRONICA 02  PROF. HERRERA B BENJAMIN  (CERRADA)
JU0800  JU0850  JU0940


SS7T03L INSTRUMENTACION ELECTRONICA 03  PROF. HERRERA B BENJAMIN  (NUEVA)
VI1030 LCTEL  VI1120 LCTEL  VI1210 LCTEL


SS7T04 SISTEMAS DE ENERGIA PARA TELECOMUNICACIONES 71  PROF. LORETO A ELEAZAR A
SA0800 A10  SA0850 A10  SA0940 A10  SA1030 A10

SS8T06 TEORIA DE LAS COMUNICACIONES I 71  PROF. GONZALEZ C SAMUEL M  (CERRADA)
LU0800  LU0850  LU0940  LU1030


SS8T06 TEORIA DE LAS COMUNICACIONES I 72  PROF. FERNÁNDEZ S ROBERT A  (NUEVA)
SA0800 SIE7  SA0850 SIE7  SA0940 SIE7  SA1030 SIE7


SS8T06L TEORIA DE LAS COMUNICACIONES I 01  PROF. RIOS A PEDRO V
LU1120 LCTEL  LU1210 LCTEL

SS8T06L TEORIA DE LAS COMUNICACIONES I 02  PROF. GONZALEZ C SAMUEL M
MI1120 LCTEL  MI1210 LCTEL

SS8T07 GERENCIA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES 71  PROF. APONTE D CARLOS D  (CERRADA)
MI0800  MI0850  MI0940


SS8T07 GERENCIA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES 72  PROF. APONTE D CARLOS D  (NUEVA)
MI1030 SLM  MI1120 SIE3  MI1210 SIE3


SS9T08 TEORIA DE LAS COMUNICACIONES II 71  PROF. GONZALEZ C SAMUEL M
MI0800 A101  MI0850 A101  MI0940 A101  MI1030 SIE6

SS9T09 DISEÑO DE CIRCUITOS DE COMUNICACIONES 71  PROF. OSMAN C AHMAD
LU0800 AE6  LU0850 AE6  LU0940 AE6  LU1030 AE6

TE0M12 AIRE ACONDICIONADO 51  PROF. ESPINOZA B NILO DE J  (CERRADA)
LU1120  LU1210  LU1300  MI1030  MI1120


TE0M12 AIRE ACONDICIONADO 52  PROF. ESPINOZA B NILO DE J  (NUEVA)
JU0800 SPG  JU0850 SPG  JU0940 SPG  VI0800 SPG  VI0850 SPG


TE5M01 TERMODINAMICA I 51  PROF. HURTADO H VANESSA M
LU0800 A4M  LU0850 A4M  LU0940 A4M  LU1030 A4M

TE5M01 TERMODINAMICA I 52  PROF. VELASQUEZ L JOSE G  (CERRADA)
MA0800  MA0850  MA0940  MA1030


TE5M01 TERMODINAMICA I 53  PROF. HURTADO H VANESSA M
JU0800 SPM  JU0850 SPM  JU0940 SPM  JU1030 SPM

TE6I01 GENERACION DE POTENCIA 31  PROF. HURTADO H VANESSA M
MI0800 ASM  MI0850 ASM  MI0940 ASM  MI1030 ASM

TE6I01 GENERACION DE POTENCIA 32  PROF. BRICEÑO G LUIS J
MI1300 A4M  MI1350 A4M  MI1440 A4M  MI1530 A4M

TE6M02 TERMODINAMICA II 51  PROF. LUQUE G ANGEL E
LU1350 ANM  LU1440 ANM  LU1530 ANM  MI1210 ANM  MI1300 ANM

TE6M02 TERMODINAMICA II 52  PROF. LUQUE G ANGEL E
LU1210 ANM  LU1300 ANM  MI1350 ANM  MI1440 ANM  MI1530 ANM

TE6M02 TERMODINAMICA II 53  PROF. BRICEÑO G LUIS J  (NUEVA)
LU1350 A4M  LU1440 A4M  LU1530 A4M  MI1120 A103  MI1210 A103


TE6M03 MECANICA DE LOS FLUIDOS 51  PROF. CARABALLO V GRUBER A
LU0800 ASM  LU0850 ASM  LU0940 ASM  LU1030 ASM

TE6M03 MECANICA DE LOS FLUIDOS 52  PROF. BENITEZ S RAFAEL A
VI1300 ASM  VI1350 ASM  VI1440 ASM  VI1530 ASM

TE6M03L MECANICA DE LOS FLUIDOS 01  PROF. RODRIGUEZ A RICHARD R
VI0800 LMFM  VI0850 LMFM

TE6M03L MECANICA DE LOS FLUIDOS 02  PROF. RODRIGUEZ A RICHARD R
VI0940 LMFM  VI1030 LMFM

TE6M03L MECANICA DE LOS FLUIDOS 03  PROF. BRICEÑO G LUIS J
VI1120 LMFM  VI1210 LMFM

TE6M03L MECANICA DE LOS FLUIDOS 04  PROF. BENITEZ S RAFAEL A  (CERRADA)
JU1120  JU1210


TE6M03L MECANICA DE LOS FLUIDOS 05  PROF. BENITEZ S RAFAEL A  (CERRADA)
JU1300  JU1350


TE6M03L MECANICA DE LOS FLUIDOS 06  PROF. LUQUE G ANGEL E
JU1440 LMFM  JU1530 LMFM

TE7M04 TRANSFERENCIA DE CALOR 51  PROF. ESPINOZA B NILO DE J
LU0800 ANM  LU0850 ANM  LU0940 ANM  MI0800 ANM  MI0850 ANM  MI0940 ANM

TE7M04 TRANSFERENCIA DE CALOR 52  PROF. BRICEÑO G LUIS J  (CERRADA)
LU1350  LU1440  LU1530  JU1350  JU1440  JU1530


TE7M05 DINAMICA DE GASES 51  PROF. FLORES C ENRIQUE V
VI0800 ANM  VI0850 ANM  VI0940 ANM  VI1030 ANM

TE7M05 DINAMICA DE GASES 52  PROF. CARABALLO V GRUBER A
LU1120 ASM  LU1210 ASM  LU1300 ASM  LU1350 ASM

TE8M06 TURBOMAQUINAS 51  PROF. CARABALLO V GRUBER A
MI1120 ASM  MI1210 ASM  MI1300 ASM  MI1350 ASM

TE8M06 TURBOMAQUINAS 52  PROF. RODRIGUEZ A RICHARD R  (CERRADA)
VI0800  VI0850  VI0940  VI1030


TE8M07 ING.AMBIENTAL Y ECOLOGICA 51  PROF. ORLANDI L RAFFAELE A  (CERRADA)
MA1350  MA1440  MA1530


TE8M07 ING.AMBIENTAL Y ECOLOGICA 52  PROF. ORLANDI L RAFFAELE A
JU1350 SPM  JU1440 SPM  JU1530 SPM

TE9M08 LABORATORIO DE TERMICA 51  PROF. RODRIGUEZ A RICHARD R
LU0800 LMFM  LU0850 LTER  LU0940 LTER  LU1030 LTER

TE9M08 LABORATORIO DE TERMICA 52  PROF. RODRIGUEZ A RICHARD R
LU1120 LMFM  LU1210 LTER  LU1300 LTER  LU1350 LTER

TE9M08 LABORATORIO DE TERMICA 53  PROF. HORNEBO A LISSETTE A
MA0800 LMFM  MA0850 LTER  MA0940 LTER  MA1030 LTER

TE9M08 LABORATORIO DE TERMICA 54  PROF. HORNEBO A LISSETTE A
MA1120 LMFM  MA1210 LTER  MA1300 LTER  MA1350 LTER

TE9M09 MANEJO DE FLUIDOS 51  PROF. HORNEBO A LISSETTE A
JU0800 ANM  JU0850 ANM  JU0940 ANM  JU1030 ANM

TE9M09 MANEJO DE FLUIDOS 52  PROF. FLORES C ENRIQUE V
VI1300 SPM  VI1350 SPM  VI1440 SPM  VI1530 SPM

TG0C02 TRABAJO ESPECIAL DE GRADO II 81  

TG0I02 TRABAJO ESPECIAL DE GRADO 31  

TG9C01 TRABAJO ESPECIAL DE GRADO I 81  PROF. FARIAS I BETTYS E
JU0800 ALH  JU0850 ALH

TG9C01 TRABAJO ESPECIAL DE GRADO I 82  PROF. SOTO S FRANCISCO J  (CERRADA)
LU1210  LU1300


TG9C01 TRABAJO ESPECIAL DE GRADO I 83  PROF. POMBO ADALGIZA
MI1120 A5E  MI1210 A5E

TG9C01 TRABAJO ESPECIAL DE GRADO I 84  PROF. FARIAS I BETTYS E
JU0940 ALH  JU1030 ALH

TG9C01 TRABAJO ESPECIAL DE GRADO I 85  PROF. FARIAS I BETTYS E
MA1120 ALH  MA1210 ALH

VI0C07 PAVIMENTOS 71  PROF. VILLEGAS J ISANDRA L  (CERRADA)
LU0800  LU0850  MI0800  MI0850


VI0C07 PAVIMENTOS 72  PROF. TRILLO L ARISTIDE R  (CERRADA)
LU0940  LU1030  MI0940  MI1030


VI0C07 PAVIMENTOS 73  PROF. TRILLO L ARISTIDE R  (NUEVA)
LU0940 A102  LU1030 A102  MI1030 A101  MI1120 A101


VI0C07 PAVIMENTOS 74  PROF. VILLEGAS J ISANDRA L  (NUEVA)
LU0940 A8I  LU1030 A8I  VI1210 A8I  VI1300 A8I


VI0C07L PAVIMENTOS 01  PROF. TRILLO L ARISTIDE R
VI0800 LP  VI0850 LP  VI0940 LP

VI0C07L PAVIMENTOS 02  PROF. TRILLO L ARISTIDE R
VI1030 LP  VI1120 LP  VI1210 LP

VI0C07L PAVIMENTOS 03  PROF. VILLEGAS J ISANDRA L
JU0800 LP  JU0850 LP  JU0940 LP

VI0C07L PAVIMENTOS 04  PROF. VILLEGAS J ISANDRA L
JU1030 LP  JU1120 LP  JU1210 LP

VI4C01 GEOMETRIA DESCRIPTIVA 81  PROF. VELIZ T ALEXANDRA E
MI0800 A104  MI0850 A104  VI0800 A104  VI0850 A104

VI4C01 GEOMETRIA DESCRIPTIVA 82  PROF. AREVALO A RICARDO E
MI0800 A105  MI0850 A105  VI0800 A106  VI0850 A106

VI5C02 GEOLOGIA 81  PROF. SANABRIA G ALBA M
LU0800 A103  LU0850 A103  MI0800 A103  MI0850 A103

VI5C02 GEOLOGIA 82  PROF. SANABRIA G ALBA M
LU0940 A103  LU1030 A103  MI0940 A103  MI1030 A103

VI6C04 TOPOGRAFIA 61  PROF. PIÑA M EUGMAR G  (CERRADA)
MI1030  MI1120  VI1030  VI1120


VI6C04 TOPOGRAFIA 62  PROF. MULINO DE R ESTHER J
LU0800 A106  LU0850 A106  MI0800 A106  MI0850 A106

VI6C04 TOPOGRAFIA 63  PROF. MULINO DE R ESTHER J
LU0940 A106  LU1030 A106  MI0940 A106  MI1030 A106

VI6C04 TOPOGRAFIA 64  PROF. PIÑA M EUGMAR G  (NUEVA)
MI1030 A102  MI1120 A102  VI0800 A3M  VI0850 A3M


VI6C04L TOPOGRAFIA 01  PROF. PIÑA M EUGMAR G  (CERRADA)
VI0800  VI0850  VI0940


VI6C04L TOPOGRAFIA 02  PROF. MONSALVE H CARMIN I
LU0800 LTOP  LU0850 LTOP  LU0940 LTOP

VI6C04L TOPOGRAFIA 03  PROF. MONSALVE H CARMIN I
LU1120 LTOP  LU1210 LTOP  LU1300 LTOP

VI6C04L TOPOGRAFIA 04  PROF. MONSALVE H CARMIN I
JU0800 LTOP  JU0850 LTOP  JU0940 LTOP

VI6C04L TOPOGRAFIA 05  PROF. PIÑA M EUGMAR G
MI0800 LTOP  MI0850 LTOP  MI0940 LTOP

VI6C04L TOPOGRAFIA 06  PROF. MULINO DE R ESTHER J
MA0800 LTOP  MA0850 LTOP  MA0940 LTOP

VI6C04L TOPOGRAFIA 07  PROF. SANABRIA G ALBA M
JU1120 LTOP  JU1210 LTOP  JU1300 LTOP

VI6C04L TOPOGRAFIA 08  PROF. NAVAS R PABLO L
VI1350 LTOP  VI1440 LTOP  VI1530 LTOP

VI6C04L TOPOGRAFIA 09  PROF. PIÑA M EUGMAR G  (NUEVA)
VI0940 LTOP  VI1030 LTOP  VI1120 LTOP


VI7C03 DIBUJO DE PROYECTOS 81  PROF. VELIZ T ALEXANDRA E
MI0940 A104  MI1030 A104

VI7C03 DIBUJO DE PROYECTOS 82  PROF. VELIZ T ALEXANDRA E
VI0940 A104  VI1030 A104

VI7C03 DIBUJO DE PROYECTOS 83  PROF. AREVALO A RICARDO E
MI0940 A105  MI1030 A105

VI7C03 DIBUJO DE PROYECTOS 84  PROF. AREVALO A RICARDO E
VI0940 A106  VI1030 A106

VI7C03 DIBUJO DE PROYECTOS 85  PROF. VELIZ T ALEXANDRA E
VI1120 A104  VI1210 A104

VI8C05 VIAS DE COMUNICACION I 81  PROF. FARIA Q MANUEL F
LU0800 A104  LU0850 A104  LU0940 A104  JU0800 A102  JU0850 A102

VI8C05 VIAS DE COMUNICACION I 82  PROF. VELIZ DIMAS E
MA0800 A103  MA0850 A103  JU0800 A103  JU0850 A103  JU0940 A103

VI9C06 VIAS DE COMUNICACION II 81  PROF. FARIA Q MANUEL F
LU1120 A104  LU1210 A104  JU0940 A102  JU1030 A102

VI9C06 VIAS DE COMUNICACION II 82  PROF. VELIZ DIMAS E
MA0940 A103  MA1030 A103  JU1030 A103  JU1120 A103

Dirección de Asuntos Estudiantiles - - Facultad de Ingeniería - Universidad de Carabobo